Forslag til Økonomiplan 2022 - 2025 begrenser kommunens handlingsrom.

Økonomiplan 2022 - 2025 som ble lagt fram for formannskapet 3. juni og til kommunestyret 17. juni hvor det skal fattes endelig vedtak, vil fastsette den politiske kursen som vil vare ut denne valgperioden. Mest sannsynlig vil det bli flertall i kommunestyret ved at den rødgrønne posisjon vil stemme for at den kursen som det har vært arbeidet etter i de 2 siste årene vil ligge fast. Det er også den samme kursen som Høyre med sine støttepartier også har fulgt i 6 - 8 år tidligere. Langsiktig gjeld vil bli på nærmere 7000 millioner i 2025. Det innebærer at de store investeringene vil fortsette med tilnærmet full kraft fra kommunens side. Her vil renter og avdrag ta en stadig større plass i driftsbudsjettene ved økte avgifter til befolkningen etter det såkalte "selvkostprinsippet". Kommunens handlingsrom for tjenester til innbyggerne blir stadig mindre. Det som er viktig å ha med seg er at økonomiplanen også samordnes med kommunens samfunnsdel og kommunens arealplan. Økonomiplanen og de sistnevnte planer vil bli de førende planene for administrasjonen i årene som kommer. Hva innebærer så det? Alle som har fulgt med i den diskusjonen som vært i det politiske miljøet i det siste året har kunne konstatere at det ikke er en bred politisk oppslutning om Kommuneplanens arealdel. Fra Pensjonistpartiet side ser vi det slik at vi ikke vil få den veksten som er mulig å oppnå når det gjelder økt boligbygging. Vi har også den situasjon at tomtepolitikken er overlatt til det "private" markedet, men med sterk politisk styring? Hensynet til næringslivet er så og si borte. Se bare hva Halden Næringsutvikling skriver i sine brev til kommunen. Vi som politikere burde lytte mer til dem som vil være med å skape vekst i kommunen. Vil en snart 10-års politisk kurs bli endret i kommunen? Tallenes tale om hvorfor det har gått slik det nå har gjort kan ingen bestride. Det viser regnskapene som er godkjent av kommunestyret. Kommunen har nå skaffet seg gjeld til «langt over pipa», og tilflyttingen til kommunen har nærmest stoppet opp. Det er de faktiske forholdene.

Kommuneplanens arealdel hindrer vekst i kommunen.

Hvis den arealplan som nå ligger ute til offentlig ettersyn er i nærheten av å bli vedtatt slik som utkastet legger opp til, så vil det bli enda mindre vekst i kommunen. Det gjelder både ved at tilflyttingen vil bli mindre og det vil heller ikke bli noe særlig vekst i sysselsettingen. Hva er hovedårsaken til dette? Det er laget så stramme rammer rundt hva som skal skje når nye boligfelter som skal legges ut til bebyggelse gjennom at "rekkefølge prinsippet" blir innført. Det skal styres etter 5-årsplaner hvor i kommunen utbygging skal finne sted. Det forutsettes videre at 2/3 av boligbyggingen skal skje i sentrumsområdet. Halden skal bli en "kompakt" by, med små trange leiligheter til dem som ikke kan betale 8 - 10 mill. når de skal etablere seg. Prinsippet om at "romslighet" med grønne områder rundt en bolig skal ikke gjelde for vanlige folk som blir ofret for at alt skal være "bærekraftig" i miljøets navn. Barnefamilier som ikke aksepterer dette grunnlaget for sin etablering i kommunen, må finne seg et annet sted i Østfold eller landet ellers å etablere seg. Slik det ser ut nå så vil det ikke bli noen utbygging på Sauøya. Tyska/Hollenderen, Mølen (der skal det være tømmerlager mitt i sentrum), se hvordan det ser ut der nå). I Jernbanegata skal det satses på noe som ser ut til å bli det nye Bjørvika med høye boligblokker. Reguleringsplaner på steder utenfor de sentrumsnære områdene som det er lagt ned millioner av kroner for at utbyggingen skulle starte, er med et pennestrøk fjernet av det politiske flertallet. Hvor lenge vil de som har satset sine penger på en positiv utvikling i kommunen fortsette med det ut ifra de krav som dagens posisjon har i sine planer? Det blir det mer og mer sentrale spørsmålet. I Pensjonistpartiet sitt forslag til økonomiplan 2022 - 2025 og arealplan vil vi endre den kursen som det her legges opp til.

Det er stortingsvalg i september. Det er også et lokalvalg hvor du som velger kan si din mening om den politiske kursen som nå følges i kommunen skal fortsette.