Halden i vekst eller fall?

INNLEGG: – Vi vil ikke tvinge noen til å måtte bygge sin nye bolig i sentrum., skriver Høyres Håvard Tafjord i dette innlegget. Arkiv.

INNLEGG: – Vi vil ikke tvinge noen til å måtte bygge sin nye bolig i sentrum., skriver Høyres Håvard Tafjord i dette innlegget. Arkiv. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Halden i vekst eller fall?

Venstres gruppeleder ga i avisoppslag i HA lørdag 19. september uttrykk for deres syn på hvordan arealdisponeringen i Halden bør skje de neste årene.

Kort sammenfattet var det Venstres syn at det skal sies NEI. Nei til eneboliger i sentrumsnære områder, nei til feltutbygging blant annet ved Strupe, Stenrød, Brattås og Remmen.

I stedet skal det satses på fortetting i sentrum og sentrumsnære områder. Og i denne sammenheng mener Venstre at sentrum strekker seg opp til Brødløs og Risum.

Arbeiderpartiets Helge Bergseth Bangsmoen har i debattinnlegg på Facebook etter oppslaget med Venstres gruppeleder gitt uttrykk for at han har vanskelig for å se hva Høyre vil med arealplanleggingen i Halden. Han kaller det Ole-Brumløsninger med store utbyggingsområder i retning E6 samtidig med utvikling av sentrum og sentrumsnære områder og slår fast at de siste 20 årene har vist at dette ikke virker.

Det skal jeg redegjøre for under.

For det første vil jeg slå fast en gang for alle at Høyre ikke er mot sentrumsutvikling i Halden.

Tvert imot er Høyre opptatt av å få et mer attraktivt og levende sentrum hvor det er aktiviteter, skoler, butikker og restauranter, kafeer kontorer og boliger. Halden sentrum skal utvikles til å bli enda bedre enn det er nå. Det er jo nettopp derfor vi i forrige periode vedtok flere store byfornyingsprosjekter.

Høyre er det eneste partiet som i debatten i arealplanutvalget som har tatt til orde for å legge til rette for fortetting rundt sentrum – ikke å motarbeide og legge hindre for nesten enhver fortetting i disse områdene. For – akkurat som man ikke kan klemme vann ut av en sten, kan man heller ikke bygge boliger i områder som man forbyr fortetting. I posisjonen snakker man med to tunger – man snakker om fortetting, men treffer vedtak som står i direkte motstrid til dette. I de områdene som er aktuelle for bynær fortetting legges det opp til omfattende vern som vil hindre boligbygging.

De foreslåtte verneområdene ligger som en mur rundt sentrum og hindrer effektivt nesten enhver tenkelig fortetting. Når det i tillegg legges opp til vern av samtlige bygninger oppført før 1930 legger dette enda større begrensninger på muligheten for sentrumsnær fortetting.

Da blir det reelle fokuset i planen bygningsvern i stedet for fortetting. Ole Brum svarte «ja takk» når han fikk spørsmål om han ville ha melk eller honning, posisjonen i Halden snur dette på hodet og svarer «nei takk» når spørsmålet er utvikling i sentrum eller utenfor.

Slikt blir det ikke utvikling av.

Heller ikke innenfor sentrumsplanens område ønsker posisjonen å legge til rette for utvikling.

MDG ønsker parkområde på Tyska og Hollenderen og de ønsker ikke boligbygging langs Tista. Dette er områder som kan huse et stort antall boliger i sentrum.

Her vil Høyre at det skal bygges boliger. Posisjonen å sette i gang et stort områdereguleringsarbeide som strekker seg fra Grønland til Risum. Et arbeide som vil ta svært lang tid og som vil legge beslag på planavdelingens kapasitet i denne perioden.

Hva er hensikten? Hva er målet med en slik områdeplan annet enn å utsette eller stanse utvikling?

Det kan synes som at posisjonen er positiv til Bane Nors tanker om et større prosjekt ved jernbanen. Det er Høyre også. Men dette er et stort prosjekt som det vil ta mange år å utvikle og å gjennomføre.

Når man i tillegg ser på posisjonspartienes manglende vilje til å gjøre inngrep i Halden sentrum forøvrig så nærmer vi oss kjernen i ett av argumentene for hvorfor vi i Høyre er nødt til å ta til orde for å ta i bruk nye deler av kommunens arealer til boligbygging.

Det er rett og slett ikke mulig å gjennomføre fortetting i og rundt sentrum slik som posisjonen ønsker – og det er de selv som stikker kjepper i hjulene for en slik utvikling.

Når posisjonen, reelt sett, jobber mot utvikling både i og rundt sentrum og vil stanse feltutbygginger rundt byen står vi foran et viktig skille – et skille som vil avgjøre om byen skal vokse eller falle.

Det er min påstand at posisjonen ikke forstår rekkevidden av egen politikk og vil hensette Halden i en situasjon uten virkemidler til å skape lokal vekst.

Det er flere gode grunner til å ta i bruk større deler av kommunen til boligbygging.

Det viktigste er nok hensynet til innbyggernes ønsker. Mange vil ikke bo i sentrum, de vil bo i enebolig eller andre typer småhus hvor de har tilgang til have utenfor stuedøra.

I Halden er den høye andelen eneboliger ikke bare et problem, slik noen ser det, det er også et stort fortrinn.

Her kan mange flere velge å bo i enebolig enn andre steder.

Dette utvisker sosiale forskjeller.

Et annet forhold som er lite hensyntatt er arbeidslivet i Halden.

Utbygging av eneboliger gjøres ofte av lokale snekkerbedrifter, rørleggerbedrifter, blikkenslagere og elektrikere.

Å legge til rette for feltutbygging sikrer altså de lokale bedriftene oppdrag og gir dem et eksistensgrunnlag.

Vi har dessverre ikke mange store entreprenørbedrifter i Halden, så mange av de store prosjektene i sentrum vil man risikere blir gitt til utenbys selskaper.

Velger man å ensidig fokusere på store byggeprosjekter i sentrum slår man beina under det lokale næringslivet.

Et tredje viktig moment i debatten om disponering av areal er forventet befolkningsvekst i Halden. Prognosene viser at denne er lav, samtidig som prognosene for Viken som helhet viser en sterkere befolkningsvekst.

Jeg mener at vi i Halden må ha en mye mer offensiv holdning og legge til rette for at flere skal bosette seg i Halden mens de har arbeidsplassen sin i andre Østfoldbyer. Da får vi innbyggere og skatteinntekter som bidrar til å bygge opp kommunen vår.

Vi må ha valgfrihet slik at folk kan velge det som er attraktivt for dem. Et ensidig fokus på sentrum fratar oss mulighetene til å tiltrekke oss nye innbyggere.

Halden må ha tilgjengelige arealer også for fremtidig vekst.

Derfor må vi legge inn alle de fire kvadratkilometerne som er tildelt Halden i fylkesplanen før Vike skal rullere fylkesplanen.

Ellers kan vi risikere at fylkeskommunen vurderer at de tar arealer fra Halden og gir dem til andre områder som har høyrere forventet vekst. Posisjonen vil gi fra seg deler av disse arealene.

Så til Arbeiderpartiets gruppeleder og hans vansker med å se hva Høyre vil med arealplanleggingen i Halden.

- Høyre vil at haldensere og tilflyttere skal kunne velge om de vil bo i sentrum eller i boligfelt rundt byen gjennom å treffe vedtak som legger til rette for dette. Vi vil derfor ikke være med på vedtak som både hindrer sentrumsutviklingen og utviklingen rundt byen.

– Vi vil ikke tvinge noen til å måtte bygge sin nye bolig i sentrum.

- Vi vil ikke være med på vedtak som slår beina under en stor og viktig byggenæring som sysselsetter svært mange haldensere.

- Vi vil kjempe hardere om innbyggerne i Viken ved å tilby et variert boligtilbud.

- Vi vil beholde arealene som er tildelt Halden i fylkesplanen her. Da må vi disponere dem i arealplanen!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.