I over 50 år har Halden Arbeid og Vekst (HAV), som tidligere het Industriprodukter og Halden ASVO, tilbudt tusenvis av haldensere både arbeid og muligheter for personer, som har falt utenfor det ordinære arbeidslivet i kortere eller lengre perioder.

SAMLESIDE: Les alt om bonussaken

Styret er stolte av visjonen om at HAV skal være et kompetansesenter med en profesjonell produksjon av varer og tjenester, som bidrar til at flest mulig kommer i arbeid eller får et aktivitetstilbud.

Vi skal være en lønnsom og viktig samfunnsbedrift i Halden regionen for våre brukere, eiere, ansatte, kunder og det lokale næringsliv.

Staten gjennom NAV setter premissene for virksomheten og mye av inntektsrammene som kjøper av arbeidsrettede tiltak. Fra 1. juli 2015 ble rammebetingelsene kraftig endret for denne type bedrifter.

Regjeringen innførte full konkurranse mellom offentlige og private aktører i å tilby visse typer arbeidsrettede tiltak.

NAV Østfold valgte å gi to større anbud sommeren 2015 til to private aktører, en av dem et utenlandsk firma. Dette hadde stor innvirkning på ansatte og aktiviteten i HAV, og styret gjennomførte derfor en styre- og ledelsessamling for å meisle ut en strategi for å møte den nye konkurransesituasjonen. For HAV er og var det viktig å ligge i forkant av utviklingen.

HAV er en viktig mellomstor bedrift og sysselsetter i dag 35 faste ansatte samt 65 tiltaksansatte.

Resultatutviklingen fra 2009 til 2015 har vært positiv. For årene 2009 til 2011 hadde bedriften et samlet negativt netto underskudd i underkant av 15 millioner kroner, mens for årene 2012 til og med 2015 var det samlede netto overskuddet i overkant av 17 millioner.

De negative resultatene i perioden frem til 2011 gjorde det helt nødvendig med omstillinger, ekstra innsats, samt å beholde nøkkelkompetanse, for å sikre arbeidsplasser i bedriften, til beste for de ansatte og Halden samfunnet.

HAV er i motsetning til de private norske og utenlandske aktørene underlagt «Forskrift for arbeidsrettede tiltak», som stadfester at «Overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode».

I forbindelse med bedriftens årsoppgjør og generalforsamlingen har bedriftens overskudd i sin helhet blitt ført mot egenkapital, helt i tråd med forutsetningene. Samtlige overskudd i bedriften de siste årene har gått til å styrke egenkapitalen i bedriften.

De gode resultatene kom blant annet som følge av at sentrale personer i bedriften i løpet av de siste årene hadde vært utsatt for en stor arbeidsbelastning i forbindelse med allerede omfattende omstruktureringer.

Det er tre årsaker til at et enstemmig styre ga fullmakt til å utbetale en ekstra påskjønnelse til sentrale ledere:

1. Arbeidsbelastningen for ledende ansatte hadde vært langt større og mer omfattende enn det styret hadde vært klar over. Som følge av en utfordrende konkurranse- og markedssituasjon for våre produkter og usikkerhet knyttet til de fremtidige rammevilkårene for attføringsbedriftene, hadde det i lang tid pågått omfattende interne restruktureringer i Halden Arbeid og Vekst AS. Restruktureringene omfattet bl.a. nedleggelse av elektroavdelingen, arbeidstilpasninger som følge av færre biler, avvikling av kantiner samt arbeid med å etablere en ny kantine, utskiftinger i ledelsen, organisasjonsmessige strukturendringer, utleie/salg av bygg, ombygging av lokaler for å nevne noe. Omstillingene hadde medført ekstra store arbeidsbelastninger for ledende ansatte over lang tid.

2. HAV stod i september 2015 overfor store utfordringer fremover. NAV hadde akkurat presentert et nytt regime for tildeling av oppdrag til nye konkurrerende, private aktører. Halden Arbeid og Vekst AS hadde tapt kampen om store viktige anbud hos NAV, og stod overfor en helt ny konkurransesituasjon. Det nye konkurranseregimet ga en umiddelbar frykt for å miste viktige nøkkelpersoner i tiden fremover. Selskapet trengte den beste interne kompetansen i arbeidet med å takle den nye konkurransen, og for å nedskalere organisasjon og kostnader til det nye aktivitetsnivået etter anbudstapene. Ekstrautbetalingen skulle være en stimulans til en ekstra innsats i en vanskelig og utfordrende tid for selskapet.

3. Styret registrerte at flere av de ansatte hadde fått henvendelser fra nye private aktører innen denne type virksomhet. Ekstrautbetalingen var også ment å hindre lekkasje av kjernekompetanse i en utfordrende tid for selskapet. Å miste sentral kjernekompetanse ville kunne fjerne fundamentet for bedriftens fremtidige eksistens og ville komme hverken attføringsarbeidet eller deltakerne til gode, slik NAVs regelverk presiserer. Den store usikkerheten knyttet til rammevilkårene for arbeidsmarkedsbedriftene fremover krevde at bedriften beholdt kjernekompetansen. Engangsvederlaget ble derfor også knyttet til målet om å hindre de nye aktørene fra å frata HAV opparbeidet lederkompetanse.

NAV tolker imidlertid at engangsutbetalingen/bonusen som ble gitt var en disponering av overskuddet fordi bedriften knyttet dette mot regnskapsresultatet for 2014. Det ble ikke under styremøtene den 29. mars eller 19. mai, som behandlet årsregnskapet, eller 9. juni 2015 på generalforsamlingen hverken diskutert eller behandlet temaer knyttet til bonus til ledende personer i selskapet. Det var aldri aktuelt å gjøre noe annet enn å tilføre årsresultatet til egenkapital.

Det har aldri vært styrets hensikt å fordele overskuddet til ansatte slik NAV tolker ordlyden i styrets vedtak, men kun et nødvendig operativt grep fordi ledergruppen hadde lagt ned vesentlig mer arbeid enn det som var forutsatt i deres arbeidsavtaler, samt ønske om å beholde og hindre lekkasje av kjernekompetanse for å være rustet for en ny konkurransehverdag. Dette mener styret på lang sikt vil styrke bedriftens attføringsarbeid og komme deltakerne til gode slik forutsetningene fra NAV presiserer. Det ble gitt et engangsvederlag til daglig leder samt at hun fikk fullmakt til å tildele en sum tilsvarende 50% av hennes vederlag til andre med store arbeidsbelastninger. Det ble gitt et engangsvederlag på totalt 225.000 kroner for å hindre en permanent lønnsøkning, som ville blitt en varig kostnad og som ville blitt belastet selskapet i hvert eneste år fremover. Å gi en permanent lønnsøkning vil imidlertid vært helt i tråd med NAVs regelverk, men ville over tid gitt mindre penger til attføringsarbeidet. Styret har også avklart med juridisk avdeling i NHO Service som mente selskapet var på trygg juridisk grunn med ekstrautbetalingen/bonus.

Ekstrautbetalingene kunne vært kalt noe annet enn bonus og da vært innenfor regelverket, og det tar styret selvkritikk på. Styret har en annen forståelse av saken realiteter enn NAV, men vi vil selvfølgelig forholde oss til det NAV har konkludert med.

For de aksjonærvalgte styremedlemmene i Halden Arbeid og Vekst AS
Carsten Dybevig, Ann Sofie Næss, Elin Lexander, Stein Cato Røsnes og Gerd Berit Odberg (møtende varamedlem).