Gå til sidens hovedinnhold

God grunn til bekymring for hjemmetjenesten i Halden

Artikkelen er over 1 år gammel

En bekymringsmelding fra tre sykepleiere i hjemmetjenesten i Halden stod nylig å lese i HA. Det var meget sterk kost som bør gjøre enhver som leser det alvorlig bekymret.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser ingen grunn til å trekke i tvil det som framkommer. De sykepleierne og helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten som jeg kjenner er alle seriøse, pliktoppfyllende og hardt arbeidende fagpersoner.

HA viser (overraskende nok) såpass interesse for saken at de gjør et intervju med kommunalsjefen angående dette. l intervjuet kommer det fram at rekrutteringsproblemer og problemer med høyt sykefravær er de eneste punktene i bekymringsmeldingen som hun kjente til. Oppsiktsvekkende om hun vet så lite om denne store og viktige sektoren hun er øverste leder for?

At varselet er anonymt er høyst forstålig. Det er ikke vanskelig å finne eksempler fra arbeidslivet på at det å melde avvik kan straffe seg senere. I tillegg til rekrutteringsvansker/mange ledige stillinger og dels svært høyt sykefravær omtaler sykepleierne også problemer knyttet til blant annet:

 • For stor bruk av ufaglærte
 • Mangelfullt sårstell/feil bruk av kompetanse
 • Mangel på utstyr/restriksjoner på eller mangel tid til innkjøp
 • Manglende tid til å følge opp e-linker
 • Svært mange avvik på medisinhåndtering (rot, manglende dobbeltsign, manglende oppfølging av endringer på MD/dosett
 • Sykepleiere på assistentlister
 • For lite tid til "innfasing" nye pasienter på ettermiddag/kveldstid
 • Bakvakt for andre soner ved sykdom, dette i tillegg til eget distrikt
 • Stramt tidsskjema og "overfylte" lister
 • Svært høyt sykefravær som følge av for stor arbeidsbelastning - udekkede lister fordeles på allerede fulle lister
 • Daglige avvik som følge av mangelfull kompetanse på prosedyrer/medisinskteknisk utstyr/arbeidsoppgaver
 • Mangelfull opplæring av nyutdannede
 • Enkelte leger svare aldri på e-linker
 • Dårlig organisering - alle jobber m alt
 • Midlertidige lokaler

Som tidligere ansatt sykepleier kan jeg uten videre skrive under på de fleste punktene. Sannsynligvis er problemene alvorligere nå enn de var tidligere.

Det mest bekymringsfulle er vel punktene som omhandler mangelfullt sårstell og avvik på medisinhåndtering pga rot og manglende tid til oppfølging av endringer (som det sikkert er mye av).

Stor arbeidsbelastning og fulle lister: Noen lister (spesielt på kveldstid ) var til tider så fulle at det ikke var plass til kjøretid mellom oppdragene. Det vil si; samtidig som man har brukt de tilmålte minuttene og skal være ferdig på en adresse, skal man på papiret være hos neste pasient på en helt annen adresse på nøyaktig samme klokkeslett. Var det noen som snakket om tidspress?

Midlertidige lokaler: Et nesten kummerlige kjellerlokaler, lite lys, uhensiktsmessig, og for lite plass til alt. I tillegg biler parkert i rundt i nabolaget, er du heldig står bilen din i en kaldgarasje, men oftest ute. På vinteren iskald og med nedisede vinduer. Bruke av tiden på av et stramt tidsskjema på å skrape såpass is at sikten er noenlunde.

Under et annet intervju med HA for en tid tilbake uttalte kommunalsjefen at det er 19 hjemmeboende pasienter som venter på sykehjemsplass, i tillegg kommer et ukjent antall pasienter som bor på korttidsplass eller omsorgsbolig mens de venter på langtidsplass, og det høres nesten ut som det ikke er så alvorlige. Ventelistene er gått ned og pasientene som venter er i varetatt.
Et totalt antall personer på 0-30, kanskje flere, som venter på sykehjemsplass, er altfor høyt sett i forhold til det antall langtidsplasser som finnes. Allikevel velger kommunen å legge ned 16 plasser (HA 15.11.2019).

19 hjemmeboende mennesker som har et så betydelig omsorgs- og bistandsbehov som følge av alvorlige sykdommer og/eller funksjonsnedsettelser at de er for syke til å bo hjemme. 19 pasienter som nødvendigvis krever betydelige ressurser som ikke "tilhører" hjemmetjenesten, men som de må bruke mye ressurser på i tillegg til de pasientene som "hører til" hos dem.

Denne saken må HA følge tett i tiden som kommer, være "på" både overfor administrasjonen og politisk nivå. Det bør være av største viktighet og interesse for samtlige haldensere å følge med på hva som skjer. Etter all sannsynlighet blir vi alle tjenestemottakere på et eller annet tidspunkt, eller vi har foreldre eller andre familiemedlemmer som er avhengig av hjemmetjenesten.

Jeg oppfordrer verneombud, tillitsvalgte, pårørende og byens befolkning å vise sitt engasjement og være aktive overfor kommunen. Avkrev politikere og administrasjon svar, konfronter dem med virkeligheten, still krav. Ellers sitter bare makta stille og håper på at det går over. Hjemmetjenesten trenger åpenbart å få tilført flere ressurser for å kunne gi trygge og gode tjenester.
Takk til Rødt som har tilkjennegitt sitt syn.

Kommentarer til denne saken