Gå til sidens hovedinnhold

Gir økt eiendomsskatt mer eller mindre velferd?

INNHOGG

Det var i siste kommunestyremøte om å øke eiendomsskatten i kommunen. Det ble flertall for økning ved at de rødgrønnes forslag ble vedtatt. Det betyr at det skal tas inn ca. 14,5 millioner kroner mere i 2021-budsjettet.

Hva som virkelig blir tatt inn i eiendomsskatt får vi komme tilbake til. Det ble understreket at pengene ved økningen skulle gå til å sikre tilbudene for barn og unge. Det samme kommer fram i et innlegg i HA. Tanken her kan være bra om det blir en realitet. Det står i det vedtatte budsjettet for 2021 følgende under UTFORDRINGER OG STRATEGI: «Ifølge statistikker og målinger kommer det fram flere folkehelseutfordringer blant barn og unge i Halden sammenlignet med resten av landet. Det gjelder forhold som blant annet høy barnefattigdom, høy grad av arbeidsledighet, høy andel mottakere av sosialhjelp, høyt frafall i videregående skole, lav skår på nasjonale prøver og målinger osv. (kilde: F H I, Folkehelseprofil oppvekst 2020)».

Dette er de faktiske realitetene i Halden som har bygget seg opp gjennom flere år. Budskapet fra både de rødgrønne og store deler av opposisjon har vært å gi følgende beskjed til administrasjonen i kommunestyret: «Det arbeides videre med en samlet innsats for å spare penger resten av året». Her kan vi så lese konsekvensene. Så kommer det vi i Pensjonistpartiet ikke skjønner kan være rett politikk i tiden som kommer. Det settes av på disposisjonsfondet (penger som ikke skal brukes nå) nærmere 30 millioner. Det skal brukes til å betale renter og avdrag på de store lånene som tas opp i de nærmeste årene utover det vi alt har fra før. Det betyr at de store milliardprosjektene får penger som blir avsatt, mens barn og unge fortsatt ikke vil få sine behov dekket ut ifra at kommunen fortsatt går på «sparebluss» innenfor skolene og ikke minst når det gjelder barns vilkår og ungdomsarbeidet. Ut ifra de tallene som ble rapportert i oktober 2020 om forbruk innenfor dette området, så vil det bli mindre penger til disse formål i 2021 enda disse 14,5 millionene tilføres. Det er denne sakens kjerne. Politikk er å prioritere og gjøre valg. Pensjonistpartiet har satt av på disposisjonsfond for 2021 i sitt budsjett 6,5 millioner. Det betyr at det kan tilføres ca. 22 til 23 millioner til blant annet det formålet som her tas opp til barn og ungdomsarbeidet i Halden. Fortsetter det slik det er lagt opp til nå så vil ikke elevene i skolene få mer ekstra undervisning 2021. Det innebærer tvert imot at det blir mindre til de som har krav på ekstraundervisning. Det som i realiteten skjer er at eiendomsskatten økes for at det skal kunne settes av mer penger på disposisjonsfondet som er viktigere enn barn og ungdommens vilkår i Halden.

Pensjonistpartiet har gjort et veivalg. Vi føler oss tryggere på det valget nå mer enn noen gang. Det er ytterligere forsterket gjennom covid-19 pandemien som på flere områder, de nærmeste årene vil bli en stor belastning på hele den kommunale virksomheten. Det er derfor ikke tiden nå til å drive noen forsøksordninger med den kommunale virksomheten som flere partier nå legger opp til. Vårt forslag er derfor IKKE å sette av så mye penger på fond, og heller ikke ta opp så store lån i tiden som kommer. Vi vil først og fremst sikre velferdstilbudene i kommunen. GODT NOK når det gjelder tjenestetilbudene er ikke vår politikk. Vi gikk til valg på at den politiske kursen som nå er ført i flere år skulle endres. Vi ble ved kommunevalget høsten 2019 kommunens fjerde største parti. Velgerne våre skal være trygge på at løftene vi ga vil vi holde.

Kommentarer til denne saken