- Vi ønsker å beholde hele parkeringsplassen mellom Tista senter og bygningen som huser OK Trykk og Kildebo blomster, som parkeringsplass, konstaterer leder i Frp og medlem i hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø, Henrik Rød.

– Sentrale parkeringsplasser

Saken om reguleringsplan for utvidelse av Tista senter skal opp i utvalgsmøtet tirsdag 12. mai. Der foreslås det at området som i dag består av cirka 66 parkeringsplasser, skal bebygges med bolig og næring. Rød er klar i sin tale.

– Halden Frp anser at det er uheldig å bebygge kommunale parkeringsplasser i sentrale områder på Nordsiden. Den aktuelle tomten betjener i dag både sentrumsområdet på Nordsiden generelt og Tista Senter. I tillegg er det innarbeidet at byens amcar-miljø benytter området til aktivitet i sommersesongen. Aktiviteten anses som et tilskudd til bylivet i Halden og bør stimuleres, sier han.

Han kommer til å framlegge forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen med beskjed om å gjøre om slik at Fisketorget fortsetter å være parkeringsplass.

– Det viktigste argumentet er at plassen er innarbeidet over mange år. Det er en kommunal plass, og da bør ikke kommunen bygge den ned, sier Rød.

– Bygg andre steder i sentrum

– Har du grunn til å tro at du får med deg de andre politikerne på dette?

– Jeg har snakket med flere politikere og har en viss forhåpning om at jeg får flertall for forslaget mitt, sier han før han fortsetter:

– Hadde det vært en privat grunneier, hadde saken stilt seg annerledes. Men her er det kommunen som er eier, og jeg og mange med meg er opptatt av å ha aktivitet på Nordsiden. Dersom plassen vest for OK Trykk og Kildebo blomster blir bebygd, er det langt å gå fra de andre parkeringsplassene dersom man skal til Sydsiden, understreker Rød.

Frp-politikeren trekker fram Bane NOR-tomta ved jernbanestasjonen og Tyska og Hollenderen som andre aktuelle steder i sentrum som kan egne seg til bolig og næring.

– Alle som passerer forbi Fisketorget, ser at den plassen er mye brukt. Og amcar-klubben har sine ukentlige biltreff fra mai til september. Området bør bestå slik den er i dag.

– Men amar-klubben kan få tilrettelagt plass andre steder i byen?

– Ja, det kan de nok, men denne parkeringsplassen er så sentral at den bør uansett fortsette å være parkeringsplass, fastholder Rød.

Vil ha mulighet til å bygge ny gangbru

Tvers overfor Fisketorget ligger Halden stasjon. Henrik Rød minner om at dersom man ved en senere anledning ønsker å bygge gangbru fra stasjonen og over Tista, så begrenses mulighetene dersom man bebygger Fisketorget.

– Mitt forslag til vedtak på tirsdag kommer til å bli følgende: Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende endringer innarbeidet:

  1. Felt BKB3 (se plantegning, journ.anm.) skal reguleres til parkeringsformål. Området inkluderes i felt SPP1 (se plantegning, journ.anm.) og gis tilsvarende bestemmelser. Det forutsettes en parkmessig opparbeidelse av parkeringsarealene med innslag av urbane elementer og beplantning
  2. Endret felt SPP1 skal ikke bebygges og kunne være tilgjengelig for en eventuell framtidig gangbru forbindelse til togstasjonen

– Justert planforslag fremmes for politisk behandling i neste møte.