Jeg har med interesse lest redegjørelse for Halden kommunes økonomi i forhold til helse! Direktør for helse og omsorg gir i HA 3. september en oversikt over hva befolkningen kan vente seg i framtida. Jeg vil først og fremst gi noen kommentarer til det som gjelder de eldre, men kommer også inn på andre som trenger hjelpeapparat i større eller mindre grad!

Som gammel politiker, vet jeg at budsjettene til helse og undervisning er store og iblant vanskelig å budsjettere for siden det ofte skjer uforutsette endringer som at flere får helsemessige utfordringer, eller flere barn og unge trenger og får innvilget spesialundervisning.

I helsedirektør Veronica Aams redegjørelse for helsesektoren i tiden framover er vel essensen at man må forvente innstramninger i relativt stor grad, men vil jeg tro, innen lovlige rammer! Og ikke som det verserer rykter om, «godt nok»!

Så til innholdet i artikkelen.

De fleste eldre vil helst bo hjemme så lenge de kan. Ja, det er sant, men det må ikke legitimere at en ikke bygger tilstrekkelig med sykehjemsplasser! Strikken må ikke strekkes så langt at personen må vente på en trygg plass til det er for sent! Slik jeg ser det, er dette en fare om det er plassmangel! Jeg er også opptatt av hvem som skal avgjøre behovet for institusjonsplass! Er det kommunens administrasjon, bør det i hvert fall skje i samråd med personen selv og pårørende! Det heter seg jo at den vet best hvor skoen trykker som har den på! Selvfølgelig må lovverket følges, men som også direktøren sier i artikkelen, er rettigheter for eldre færre enn for andre hjelpetrengende grupper! Dette er en utfordring for politikere framover!

PROFIL: Tulle Hveding

Tidligere politiker for Halden Høyre

Tekniske hjelpemidler er nevnt som en god hjelp for den som bor hjemme, og i mange tilfeller er det riktig. Samtidig er det slik at også slike hjelpemidler kan misbrukes! Å stole på at teknikken kan fungere i stedet for tilstedeværende menneskelig kontakt kan være fatalt! Det finnes det eksempler på! Vår kommune er kjent som en kommune som ligger langt fremme når det gjelder å ta teknikken i bruk! Alarm og I PAD er to eksempler på hjelpemidler!

I Halden har vi en god hjelpemiddelsentral, og i tillegg har vi ergoterapeuter som kan veilede i hvilke hjelpemidler en trenger. De gir beskjed til hjelpemiddelsentralen, og vips så kommer hyggelige menn på døra og leverer det en trenger! Flott!

Men når det er mennesker rundt seg en trenger da? Godstolen kan være altfor god, og dørstokkmila vanskelig å forsere! I artikkelen nevnes også dette med ensomhet! All verdens fine hjelpemidler kan ikke erstatte menneskelig kontakt. Både institusjonsplasser og omsorgsboliger er steder hvor du kan treffe andre mennesker i et godt fellesskap. Men hva om en bor hjemme og etterhvert kanskje mister motivasjonen til å komme seg ut og ta kontakt? Enkle midler kan være å gjøre byen mer tilgjengelig fysisk og ved å ha et variert tilbud på dagtid og tidlig ettermiddag! I tillegg bør en sørge for hente- og bringetjeneste. Dette er enkle ting som kan gjøre at en kan klare seg lenger hjemme!

Pårørende til hjelpetrengende unge og eldre kan ha en tøff hverdag med både jobb og stor omsorgsbyrde. Ofte tar det lang tid både å få nødvendig hjelp og ikke minst å bli hørt! Det kom jo akkurat et eksempel på det i mediene forleden dag i forbindelse med at pårørende ikke var blitt hørt når det gjaldt avlastning! Unødvendig om det er riktig! God kommunikasjon med pårørende er både pålagt og kan ved slik velvilje spare penger! Dagtilbud vet jeg fungerer bra. Her i byen er det dagtilbud for demente både på Bergheim og på Solheim. Pasientene kan hygge seg sammen og med godt tilrettelagte aktiviteter mens pårørende får en pustepause og mer energi til å ta vare på sine kjære! I tillegg er dagsentervirksomhet billigere enn døgnplass og bør satses mer på!

Mange, både yngre og eldre, trenger samtalepartnere og noen som kan være med på handleturer, fritidsaktiviteter eller turer m.m. Halden har allerede en god tilgang på frivillige som kan avhjelpe det offentlige! Dette kan kommunen legge bedre til rette for! Som mangeårig i frivillig tjeneste har jeg sett hvor positivt det er både for den man hjelper og for en selv!

Stortingsmelding 14 «Leve hele livet» er et godt dokument hvor kommunene får mange gode, konkrete tips til å aktivisere eldre og legge til rette for en fin og innholdsrik tilværelse livet ut!

Samtidig må jeg til slutt presisere at også vi eldre må få bestemme selv hvordan vi vil ha det både når det gjelder fritidsaktiviteter og dagligliv!