Det nye forslaget til arealplan som var til behandling i sist formannskapsmøte hadde en sakspapirmengde på ca. 420 sider som medlemmene fikk en uke på å sette seg inn i. I tillegg til det var det også innkommet fra ulike organisasjoner og enkelt personer 257 bemerkninger. Her ble forslaget vedtatt av 7 mot 6 representanter. Arealplan er det viktigste styringsdokumentet for kommunens utvikling i de kommende årene. Når arealplanen kommer til behandling i kommunestyret, vil omtrent halve kommunestyret stemme imot. Aldri i kommunens historie har en arealplan blitt vedtatt med et så lite flertall slik det nå ser ut til. Det spiller visst ingen rolle for

AP/SP som her kjører saken videre med hjelp av SV, MDG og Rødt. De tre sistnevnte partiene protesterer mot det meste, men stemmer med AP/SP, selv om de er uenige.

Her følger noen helt overordna forhold som i dag ligger i forslaget. Hva sier nå Halden næringsutvikling med sine over 140 tilsluttede organisasjoner om det som nå skal «presses» igjennom i kommunestyret blir spennende å se.

Det kommer fram av sakspapirene følgende:

1. Halden skal bli en kompakt by som legger til rette for varierte boligtilbud som er tilpasset etterspørsel og befolkningsutvikling. Det legges her opp til at 75 % av boligbyggingen skal skje i sentrum i årene som kommer. Det er en helt overordna målsetting som ikke lar seg gjøre å realisere. Her «ofres» barnefamilier og sårbare grupper som ikke har det økonomiske grunnlaget som skal til for å kunne etablere seg med de boligkostnadene som er i sentrumsområdet. Det viser hvilke grupper/personer som i dag kjøper bolig i nevnte område. Arealplanens hovedmålsettinger planlegges her på et sviktende grunnlag som er alvorlig. At sentrum skal bli et «kompakt» område må derfor avvises politisk da det ikke vil ivareta kommunens mulighet for en bærekraftig utvikling.

2. Et viktig grep er endret utviklingsretning og mer kompakt by, i tråd med føringer nasjonalt i fylkesplan og kommuneplans samfunnsdel. Det legges opp til at boligbyggingen ut mot E-6 området tilnærmet vil stoppe opp. Her skjer nå en snuoperasjon på 180 grader i forhold til slik det er i dag. Det er motsatt av det som politisk nivå har hatt som et styrende hovedprinsipp i flere tiår. Kommunen har i dag lagt ned ca. 60 millioner i vann og avløp fra Odde bru til området ved fengselet som nå vil bli helt «bortkastet». Både statsforvalter og Viken fylkeskommune har i sine høringssvar til arealplan meddelt at de vil at nasjonale og regionale føringer for planlegginger blir fulgt, og kan tenke seg å reise «innsigelse» til arealplan om ikke deres synspunkter blir ivaretatt. Arealplan vil da ikke bli godkjent. Det vil da være helt i strid med den nå sittende regjeringen som har Hurdalsplattformen som sitt regjeringsgrunnlag hvor både statsforvalter og fylkene skal vise tilbakeholdenhet i arealpolitikken og planlegging i den enkelte kommune. Der framgår det at det lokale selvstyret er viktig, og at statlige og regionale myndigheter skal vektlegge lokaldemokratiet når det vurderes om det skal fremmes innsigelser eller innvendinger (side 36 i rapporten). Politisk nivå må derfor avvise de synspunkter som her har kommet fra nevnte instanser.

3. Kommunens framtidige næringsområder vil fortsatt i all hovedsak bli opparbeidet og utviklet ut mot E-6 området. Her vil det skje liten eller ingen boligbygging som innebærer at du skal bo i sentrum mens arbeidsplassene vil komme på et helt annet sted i kommunen. Det er i strid med et miljø og klimavennlig planlegging. Trafikken på riksvei 204 er alt i dag av en størrelse som skaper alvorlige problemer. Det skal ikke forsterkes ytterligere med den «fram og tilbake» politikken som det her legges opp til. Boliger skal i størst mulig utstrekning bygges der som arbeidsplassene også blir etablert om det er mulig. Her svikter forslag til ny arealplan fullstendig. Det er også et problem at distriktene utenfor sentrum her vil bli skadelidende ved at en slik ny kurs for boligbyggingen blir etablert. Det er grunnlag nok til å avvise det framlagte utkastet til arealplan. Har du ditt arbeide i for eksempel Svinesundparken skal det ikke være noe i veien for at du også kan ha din bolig i tilnærmet samme område.

Noen punkter til selve arealplanutkastets verbale del:

A. Arealplan er så detaljert i sine bestemmelser og retningslinjer at det vil være tilnærmet umulig for de som ønsker å etablere næringsvirksomhet og boligbygging uten at det vil medføre store omkostninger. Utredningsarbeidet som i mange sammenheng skal iverksettes for forholdsvis enkelte saker blir for omfattende.

B. Avstand mellom politiske og administrative interesser vil bli enda mere synlig når lov, regler og forskrifter skal praktiseres av saksbehandlerne i kommunen. Det er ikke bra slik det er i dag, det vil bli dårligere om ny plan blir vedtatt.

C. Arealplan har ingen forankring i verken næringslivets organisasjoner eller enkeltpersoners ønske om å bidra til kommunens utvikling. Det er beklagelig.

D. Arealplan med sine omfattende bestemmelser vil svekke distriktene i kommunen når det gjelder mulighetene for utvikling. Det vil nesten ikke skje noen boligbygging i «randsonene» rundt sentrumsområdet slik planen nå legger opp til. Det er ikke bare uheldig men direkte skadelig for kommunens utvikling.

E. Arealplan har i flere sammenhenger lagt opp til at det skal være «rekkefølgebestemmelse» for når reguleringsplaner skal kunne godkjennes i kommunestyret. Det vil svekke mulighetene for grunneiere som ønsker å bidra til kommunens utvikling på en uheldig måte.

F. Arealplan med sine bestemmelser og henvisninger til alle gjeldende lover, regler og forskrifter vil medvirke til at mange vil heller finne seg en annen kommune å etablere seg i når de møter det administrative systemet som skal forvalte det som politisk nivå her eventuelt vedtar.

Avslutning:

Politisk nivå har med grunnlag i sitt flertall bestemt den måten som arealplan arbeidet skulle skje på. Det har skapt store problemer for mange som ønsker å bidra til utvikling av lokalsamfunnet.

Ikke minst har næringslivets organisasjoner reagert sterkt. Det er likevel god grunn til å tro at de vil fortsette med den kursen som her er valgt. Det viste det som skjedde i formannskapets siste møte hvor partiene AP, SP. SV, MDG og Rødt med sitt flertall med 7 representanter fikk vedtatt sitt forslag mot 6 representanter fra Høyre og Pensjonistpartiet. Samtaler mellom partiene har tilnærmet ikke skjedd. Alle er kjent med at det gikk så langt at de som var valgt fra opposisjonspartiene trakk seg fra arbeidet i sluttfasen. Det ble ikke lagt noen vekt på fra flertallet i gruppa at det gikk slik.

Det vitner om dårlig politisk håndverk fra det politiske flertallet i en så viktig sak. Uten bred forankring i kommunestyret skal ikke en slik sak bli tatt opp til avstemming. Det må derfor slik det skjer i våre nabokommuner Fredrikstad og Sarpsborg bli brukt nødvendig tid før en slik sak settes på kommunestyrets sakskart. Saken utsettes og legges ut på full offentlig høring på nytt hvor arealplan blir fullstendig omarbeidet. Inntil det har skjedd anvendes den i dag gjeldende arealplan fult ut. De reguleringsplanene som kommunestyret tidligere har utsatt tas opp til ny behandling uten opphold slik Pensjonistpartiet ser det.

Per Kristian Dahl,
Gruppeleder Pensjonistpartiet