Gå til sidens hovedinnhold

Forslag til statsbudsjettet endrer ingenting. Godt nok blir en realitet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunens økonomiske foranalyse stemmer med statsbudsjettet.

Det ble fremlagt fra administrasjonen i kommunen like før ferien en økonomisk foranalyse som blant annet tok for seg hvilken utvikling som i hovedsak vil skje i kommunen om det som er vedtatt i økonomiplan blir realisert i årene som kommer. Her fremgår det også hvordan budsjettet for 2021 i all hovedsak vil se ut med grunnlag i hva som kan forventes av statlige overføringer, og hvilke egeninntekter kommunen selv vil stå for. Forslag til statsbudsjettet stadfester stort sett det som tidligere er lagt frem av administrasjonen. I all hovedsak så vil "omstillingene" i kommunen fortsette for fullt. Det innebærer at det vil bli mindre penger til den løpende driften av helse/omsorg, undervisning, og som tidligere framført også NAV.

De store prosjektene vil bli realisert hvor renter/ avdrag vil fortsatt stige i økende takt for å dekke kommunens låneopptak. Det som det er viktig å ha klart for seg er at når det fra administrasjonen sies at det går noe bedre enn det som var forventet noe tid tilbake i inneværende år, så har det sin årsak i at det blir iverksatt tiltak for at driftsunderskuddet i kommune skal bli bedre, men det medfører mindre penger til kommunens løpende drift. Oppsummert så blir tilbudene til innbyggerne dårligere i 2020 enn i 2019. Det fortsetter så videre i 2021 med enda mere reduserte tilbud. Det slår det fremlagte forslag til Statsbudsjettet fast. Kan dette endres?

Kommunens tilbud til innbyggerne blir redusert.

Det kommer frem av nevnte økonomiske foranalyse at det fortsatt skal settes av penger på fond for å møte økte renter/avdrag på gjelden. Det er administrasjonen i kommunen helt klare på at med en samlet gjeld på ca. 5000 millioner så må kommunen ha et "sikkerhetsnett" å falle tilbake på. Dette har politisk nivå også akseptert.

Renter og avdrag stiger med nærmere 60 millioner i perioden. Netto finansutgifter vil bli ca. 206 millioner ved slutten av perioden. Hva betyr det for den løpende driften av kommunen når det gjelder tjenestetilbudene? Tilbudene blir dårligere. Det er det bare å slå fast. Det kommer også frem av den økonomiske oversikten som er lagt fram som stort sett sammenfaller med statsbudsjettet. Det vil være en stor utfordring når budsjettet for 2021 skal behandles i kommunestyret i desember at det vil være en differanse som innebærer et inndekningsbehov på over 60 til 80 millioner. Sum fellesinntekter i fremlagt analyse er ca. 1692 mill. og sum utgifter er ca. 1776 mill. Det er utfordringen om det som alt er vedtatt blir opprettholdt. Blir alle de 6 partiene som nå har det politiske ansvaret enige om at den kursen som nå er lagt skal følges? Det blir det store spørsmålet i tiden som kommer.

Hva blir det ikke penger til?

Det blir ikke penger til noen nye tilbud utover det som er i dag. Det vil tvert imot bli reduserte tilbud over alle de store områdene som alt i dag ikke dekker det behov som er i henhold til lov, regler og forskrifter. GODT NOK er kommet for å bli i kommunen med den kursen som nå blir fulgt. Noe annet er det ikke penger til. De gode årene for kommune-Norge som har vært de siste 6-8 årene har det fra sentrale myndigheter klart blitt markert at det er nå over. Alle partiene på Stortinget ser nå at året 2021 er det siste året hvor oljepengebruken blir slik det legges opp til. Hva vil så Pensjonistpartiet i forhold til det som det her er vedtatt endre på? Stoppe stort sett alle låneopptak som ikke er helt nødvendig, slutte med de store fondsoppbyggingene, og ikke minst gi alle innbyggerne de tjenester de har krav på slik at GODT NOK IKKE er noe som vi skal være kjent av i vår kommune. Innbyggerens interesser kommer foran de store løfters politikk når det gjelder urealistiske prosjekter.

Hva skjer i Fredrikstad?

En opplysning om den diskusjon som nå foregår i vår naboby Fredrikstad som blant annet lokalavisa har tatt opp til diskusjon er gjeldsforholdene. Her stilles det spørsmål om den gjeldsutviklingen som skjer. Flere politikere støtter opp om det avisa her tar opp. I Fredrikstad er det ca. 80000 innbyggere, og kommunen har foretatt lån slik at gjelden er ca. 7000 millioner. I vår kommune er det ca. 31000 innbyggere og det går raskt mot en samlet gjeld på 5000 millioner.

Gjelden blir mere en dobbelte pr. innbygger i vår egen kommune i forhold til Fredrikstad. Er dette greit? Er det slik en skal møte de som overtar styringen i årene som kommer med en slik "sekk" å bære på? Handlingsrommet for politiske prioriteringer blir med dette totalt borte.

Kommentarer til denne saken