«There is no such thing as society» forklarte Englands statsminister Margaret Thatcher 1982. Da var hun midt i kampen for å minske makta hos staten, politiker og fagforeninger og late kapitalen får større frihet. New Public Management ble oppløsningen av en forvaltningskultur og overgang til markedstenkning. Også offentlige tjenester skulle behandles som varer på et marked. Skole, helsevesen, sosiale tjenester skulle tilbys av private entreprenører på ett konkurrensregulert marked.

Det bestående problemet er å kunne oversette kvalitet, erfaring, modenhet og empati til begrep i økonomiske og juridiske dokument. Derfor kom økonomer og jurister til å få en betydende nøkkelrolle i denne nye verden. I Norge kom helseforetaksreformen med stykkprisfinansiering, samhandlingsreformen med økonomiske sanksjoner mot avtalebrudd og barnehageløftet med kompliserte selskapsarrangement for å skjule bastante overskudd, eller profitter.

Det er i møtet med denne nye orden som EVA krisesenter har havarert. EVA har sine røtter i 1970-tallets radikale kvinnebevegelse, en bevegelse som ført til en framgangsrik kamp for likestilling. Kvinnenes hus og hjem for utsatte kvinner var innledningsvis grunnet på frivillig og ideelt arbeid og dette preger fortsatt EVA. Man har laget tilbudet etter behov og erfaring med ambisjonen å være sparsommelig og tilpasse aktivitetene etter behov.

EVAs kunnskap og erfaring er vunnet i praktisk sosialt arbeid. Hvordan vekter man en eldre, erfaren og sosialt kompetent ufaglært mot en ung akademiker som studert noe om rus og psykiatri? Det nettverk EVA har bygget gjennom mange år med sosialkontor, leger og helsevesen, med andre ideelle virksomheter som Soroptimistene og andre lar seg vanskelig måles i penger. Det er en sosialt kapital til uvurderlig nytte for brukerne.

Men hvordan kan dette oversettes til økonomisk-juridiske begreper i ett anbud? Blå Kors er en omfattende ideell paraplyorganisasjon med virksomhet på 50 steder i Norge. De har erfaring og kunnskap til å kunne tilby Halden ett godt krisesenter. Men kostnaden blir betydelig større en for EVA. Og grunnen i tilbudet, å tilby et trygt hjem for utsatte kvinner og menn i en overgangsfase skiller seg ikke dem imellom. Men en stor organisasjon med egne økonomer og jurister har mye bedre kvalifikasjoner for å kunne lage anbudsdokumenter som tekkes kommunenes økonomer og jurister.

Dog måtte Halden denne gang hente inn et spesialkompetent advokatkontor for å sikre diskvalifiseringen av EVA. De avvik som kommunen hevder for å nekte EVA at konkurrere om oppdraget er av mindre betydning og skulle kunne lukkes etter hvert. Men etter 40 års godt arbeid som krisesenter, lar kommunen EVA gå over bord. Med kvinner og alt.

Jeg frykter at våre politiske ambisjoner alt mer kan komme å avgjøres på advokatkontor. Jeg forventer meg at kommunen lager en verdig avskjed for EVA.