Det er fra flere med rette etterlyst hva som skjer med gangbroen over fylkes vei 220. Viken fylkeskommune eier og forvalter "Hannibal--Sehesteds gangbro" i nordvest-området for byggeområdet for ny barneskole og idrettsanlegg på Os.

Viken fylkeskommune kan derfor ikke komme unna ansvaret for etablering av ny broforbindelse som er deres ansvar fult ut. Slik vi i Pensjonistpartiet nå oppfatter denne saken så holder nå administrasjonen i Halden kommune på å drøfte denne saken med administrasjonen i fylkeskommunen slik at ny broforbindelse kan bli etablert så raskt som mulig.

Det er også slik at de to nevnte administrasjonene er enige om at broforbindelsen skal etableres på samme sted som tidligere. Der stopper også enigheten i denne saken til nå. Det kommer ellers klart fram til politisk nivå i Halden kommune at Viken fylkeskommune ikke påtar seg kostnadene forbundet med oppføring av ny bro. Det finner Halden kommune med sin administrasjon med rette helt umulig å akseptere.

Hva skal til å få løst denne saken?

Det er uansett politisk nivå i både Halden og i fylkeskommunen som gjennom budsjettbehandlingene må sørge for at det blir fristilt penger til nevnte formål. Hvis ikke gruppelederne for partiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet med sine støttepartier som har det politiske flertallet både i Halden kommune og i fylkeskommunen ikke har snakket sammen og avklart hvem som skal betale ny broforbindelse må det nå skje uten opphold.

Området som det her er snakk om vil om ikke lang tid bli det mest trafikkerte området når det gjelder skolevei i hele sentrum hvor elever som skal komme til både Os barneskole og Rødsberg ungdomsskole må forvente å få en trygg skolevei. Det blir nå i dette området fra kommunens side foretatt investeringer når det gjelder både Skofabrikken og prosjektene på Os tomten på ca. 1000 millioner kroner.

Da må det i det minste bli ordnet slik at en broforbindelse til en kostnad på 15 - 20 millioner kroner kommer på plass snarest.


Per Kristian Dahl

Pensjonistpartiet, gruppeleder.