Det pågår en slags stillingskrig mellom frontene i «Erlandsen-saken».

Synspunktene er ikke for eller imot å støtte de ansatte på Erlandsen, men om HVEM som har fullmakt til å behandle saken.

- Vi er enige med ordføreren som framholder at politikerne ikke kan behandle saken politisk, som BPA (Brukerstyrt personlig assistance), og at dette er en ren administrativt sak.

Tilsvarende skal ikke politikere blande seg inn i enkeltvedtak knyttet til f.eks. hjemmesykepleie eller omsorgsvedtak i barnevernloven. Hvordan skal man så komme ut av en fastlåst situasjon hvor Erlandsen likevel kan bestå og brukerne kan beholde sine arbeidsplasser?

Rødt mener at «BPA-sporet» bør forlates og at det søkes etter andre støtteordninger i offentlig regi.

«Alle» synes å være enige om at dette er en god sak som bør få en positiv løsning.

Vårt forslag er derfor at den politiske ledelsen v/ordfører ber administrasjonen om å utrede hvordan Erlandsen kan opprettholdes gjennom andre typer tiltak, f.eks. arbeidsmarkedstiltak via NAV og/eller næringsmiddelstøtte via Halden næringsråd.

Erlandsen er det eldste konditori i Norge og burde derfor også kunne få kulturstøtte. Det bør også være et argument at Erlandsens konditori har en viktig funksjon i forhold til sentrum og gågatediskusjonen.

At administrasjonen utreder alternative løsninger i samarbeid med nåværende eiere og brukere anses som en selvfølge.

På et slikt grunnlag mener Rødt at saken kan behandles politisk i de rette fora.

Jan-Erik Andersen, Ranveig Lade, Bjørn Terje Schømer, Liv Ekra Ornsæther, Erling Rennemo-Melsom

Listetopper for Rødt