Den grønne politikken har gjort sin inntreden på alle områder i vårt samfunn. Alt skal være grønt og bærekraftig, når omstilling blir gjennomført til noe nytt. Da stiller politisk nivå opp sies det, for å hjelpe til. Her skal det virkelig legge til rette for at omstilling skal kunne skje. Til Vestlandet triller milliardene ut av statskassa og inn i private virksomheter. Her rår en overbudspolitikk mellom alle partiene for å være best i klassen. Her støttes det opp med økonomiske midler i alle sammenheng. Virksomheter får tilskudd, lån og skattelettelser som det ikke er mulig å ha oversikt over i det hele tatt. Arbeidsplasser som ikke er lønnsomme på sikt blir behandlet på samme måte som de som hører framtiden til. Er det mulig for at noen av disse store pengesummene også kan komme til vårt fylke, gamle Østfold? Hvis det fremmes planer for utvikling hvor det foretas bærekraftig omstilling så burde det kunne være mulig, eller er det ikke dit et samlet politisk nivå ønsker å løfte blikket imot?

Ved Saugbrugs arbeides det nå med omfattende prosjekter som vil kunne sikre driften på hele Kaken-området i lang tid fremover. Bedriften har kommet langt i et forprosjekt gjennom analyser av marked og utredninger på bedriften. Produksjonsøkning vil gi behov for store mengder tømmer. Hva er grunnlaget for at dette hører framtiden til? Det er ikke vanskelig å forstå. Materialer basert på fossile kilder som plast vil sakte og sikker bli redusert i omfang i tiden som kommer. Presset på at dette forbruket skal ned er stort. Det ligger i det politiske budskapet som nå kommer fra alle kanter, både i vårt eget land og verden ellers, Som erstatter for dette råstoffet, vil bruken av trefiber øke i tiden som kommer. Hvordan kan dette prosjektet bli en realitet?

Det er ikke mulig for det konsernet som Saugbrugs er en del av å få realisert dette uten at sentrale politiske myndigheter medvirker i en slik sak. Det viser all historie når Saugbrugs gjennom mange år har lagt opp til at omstillinger har kunnet funne sted ved bedriften. Den historien kjenner alle som har levd noen år i vårt lokalsamfunn. Når pm 6 ble bygget i begynnelsen av 90-tallet så stilte regjeringen opp med omfattende midler. Rammevilkårene for en slik, over tre milliarder investering, var på regjeringens bord flere ganger. Pris på strøm, råstofftilgang og utbyggingen av infrastrukturen var forhold som måtte løses. Lokalsamfunnet Halden var gjennom både faglige og politiske myndigheter sterkt på banen. Vil det samme skje igjen når det blir nødvendig også i denne saken som snart kommer til behandling? Det ble bevilget nærmere 250 millioner for opplæring av ansatte ved bedriften og for utbedring av veier og bygget nye broer i tilknytningen til utbyggingen. Samme beløp justert for prisstigning må nå også bli en del av det som sentrale myndigheter stiller opp med ved det som nå skal skje.

Eller vil vi som lokalsamfunn tape i en konkurranse med et annet sted i landet for en slik etablering? Det vil raskt komme opp til vurdering. Halden kommune ved sin politisk ledelse har ikke akkurat stilt opp for Saugbrugs når det gjelder hjelp i flere sammenhenger de senere år. Ta bare hvor lang tid det tok å løse CO2-avgiften. Avtale for en konkurransedyktig strømpris det samme. I flere år har det nå vært arbeidet med jernbaneforbindelsen over østre linje til Halden. Problemet med østre linje er mangel på vilje for og ta gods på Jernbane i istedenfor trailere. Det er et av de forholdene som også må på plass for at råvaretransporten skal bli mest mulig rasjonell. Rammevilkårene for en bedrift som skal konkurrere i det internasjonale markedet er i slike sammenhenger helt avgjørende. Det må på plass hvis slike saker skal behandles som investeringer. Som tidligere ansatt ved Saugbrugs og nå pensjonist er jeg fortsatt opptatt av det som skjer ved bedriften. Gjennom samtaler med hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen som sammen med de øvrige tillitsvalgte står på for fullt i denne saken bør nå hele det politiske miljøet støtte opp om. Den informasjon som ledelsen ga til oss pensjonister i et møte setter jeg også stor pris på. Her vises det også fra deres side stor handlekraft for at dette skal kunne realiseres.

Hva må det politiske miljøet nå stille opp med? Hva må lokale politiske myndigheter medvirke til slik at investeringen skal bli en realitet? Reguleringsplaner og annen kommunal medvirkning må ha topp prioritet. Jernbanespor til Sauøya må på plass. Det samme med et spor inn på Kaken området. Sauøya må få utvidet den havna som er der idag. Statlig og kommunal medvirkning må derfor nå raskt inn på banen. Tidligere utredninger som er foretatt kan tas fram igjen og justeres slik at unødvendig tid ikke går tapt. Flere etableringer må komme fra kommunens side på de frigjorte områdene på Kaken området slik at også det kan bli en del av storsatsingen i dette området.