Fra den 1. februar blir husleiene i de kommunale boligene justert opp til «gjengs leie». Det vil medføre at mange eldre og vanskeligstilte i Halden vil få betydelige utgiftsøkninger.

For eksempel kan det nevnes at en enslig minstepensjonist, som i dag har en månedelig utbetaling på ca. 17.000 kroner vil få en økt utgift på flere tusen kroner i gjennomsnitt. For enkelte vil det innebære over 4000 kroner mer i måneden med den «justeringen» som nå iverksettes. Hvis man ganger dette med 12 så blir det nærmere 50.000 kroner i året, og det er en bekymringsfull utvikling som nå skjer.

Det er tidligere fra administrasjon i kommunen redegjort i forbindelse med budsjettbehandlingene for 2021, at det som de Rød-grønne partiene (AP – Sp – SV – Venstre – Rødt - MDG) har vedtatt vil gi kommunen en merinntekt på over 5 millioner, når hele omleggingen av alle husleiene er gjennomført, for alle boligene. Dette skjer midt oppe i en situasjon hvor Covid-19 rammer mange. Fra regjeringshold så bevilges det store beløp til barn og vanskeligstilte (pensjonister og uføretrygdede), hvor begge grupper har over en lengre tid havnet i en situasjon, der flere er sterkt isolert.

Fra politisk hold i kommunen så har flertallet også besluttet at det for 2021 er avsatt på posten til sosialhjelp 55,4 millioner kroner. Det ble i 2020 utbetalt på denne posten ca. 65,4 millioner kroner. Her skal det også spares over 10 millioner ved at det skjer en omlegging, av den måten som NAV bruker sine støtteordninger. Det skjer også mitt under en tid hvor vi står oppe i en pandemi, og med de konsekvenser det medfører i både landet og her i Halden. Hva er sammenhengen mellom disse to forholdene? Her skal det skje en innsparing på to fronter. Husleier økes og det skal reduseres på sosialbidragsposten. Det vil gi 15 millioner kroner mer i kommunekassa. Hva skal så disse midlene gå til? De går verken til undervisningssektoren eller helse/omsorg, for der blir det også reduksjoner i 2021. Er det som vanlig renter og avdrag til de store lånene som skal dekkes?

Pensjonistpartiet sier i sitt budsjett for 2021 nei til det som skjer her. Vårt valgprogram viser hva vi har lovet våre velgere, og det vil bli nøye fulgt opp. Derfor sa vi nei til begge de to sakene som her ble vedtatt.