Ser at min gode politikerkollega i Høyre opplevde et «angrep» fra undertegnede gjennom et tidligere leserinnlegg i avisa. Det tidligere innlegget omhandlet ressurssituasjonen i Halden-skolen med fokus på kutt i årsverk, og hva som er tilstrekkelig personale i skolen.

Innlegget var ikke ment som noe «angrep» mot partiet Høyre, men et forsøk på å avklare noe av konsekvensene av Høyre sitt budsjettforslag for 2023, og uttalelser fra Høyre om hva som er tilstrekkelig personale i skolen.

Min gode politikerkollega påstår videre at kommunedelplan oppvekst fra 2020 til 2032 er uten mål. Vel, dersom en tar seg tid til å kikke litt på planen, finner en fort eksempler på en rekke målsettinger innenfor undervisningssektoren fram mot 2032. I del 8 vektlegges ulike mål fra kommunens samfunnsplan som ble enstemmig vedtatt allerede i 2018. Her blir det presisert at «utdanningsnivået skal heves og resultatene i skolen forbedres». I kommunedelplan oppvekst finner en i tillegg ulike strategier for hvordan en skal nå de ulike målene i oppvekstplanen samt målekriterier for både effektmål og resultatmål.

Gjennom de siste ukene har det vært et stort engasjement rundt ulike sider ved Halden-skolen. I mars vil de ulike partiene gjennom sine representanter i hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur, få mulighet til å påvirke videre utvikling og retning i Halden-skolen. En får regne med at det kommer mange ulike forslag til behandling. Hvilke forslag som eventuelt blir vedtatt, er som kjent avhengig av at et flertall blant representantene stiller seg bak forslagene.