«56 % ønsker redusert parkering på Torget» kunne like gjerne vært overskriften i HA i forbindelse med spørreundersøkelsen de nylig utførte blant driverne der. Og når man leser forslagene til driverne som er intervjuet er det en overvekt som kommer opp med alternative løsninger til dagens bruk. Det er bra! Jeg er glad for at HA tar opp saken om Torget igjen og igjen, for denne ballen må ikke legges død. Jeg skulle dog ønske avstemmingen i HA var mer nyansert og overskriften mindre bastant, for byutvikling på dette planet er uhyre sammensatt.

«Anser du nye parkeringsplasser i omkringliggende gater som et godt alternativ til parkering på Torget?» kunne for eksempel gitt et ganske annerledes resultat for undersøkelsen. «Vil bedre tilrettelegging for syklende og gående kunne hjelpe til å øke omsetningen din», «Burde Halden fortettes i sentrum eller i periferien med tanke på omsetningen din?» og «Burde vi fått tilbake passasjerbåt til Sponvika og Skjærhalden?» kunne driverne gjerne fått bryne seg på, for så sammensatt er dette med byutvikling, selv om jeg her bare skraper i overflaten.

Fremtiden til Halden vil være et resultat av byutviklingen vi nå planlegger, og som utviklingen av Torget er en del av. Om vi skal få flere (unge) mennesker til å velge å bosette seg i Halden fremfor andre byer i regionen gjelder det å tørre å utfordre egne tankesett og i fellesskap gjøre byen mer attraktiv. Om man ser på Haldens historie de siste århundrene er vi jo en gründerby og omstillingsby uten sidestykke. Hvorfor skal vi stagnere nå, og holde fast ved byutviklingsprinsipper fra 1960-tallet?

Den gjennomgående utfordringen i Halden er, som en etterlevning fra 1960-tallet, at biler og lastebiler har prioritet over myke trafikanter i bybildet. På Sydsiden gjelder det spesielt langs Olav V’s gate og Tollbugata, og ved parkeringen på Torget. Løsningen for både Torget og Olav V’s gate er en vinn-vinn situasjon der man flytter parkeringsplasser fra Torget til denne firefeltsveien, og ender opp med et attraktivt torg og en attraktiv sentrumsgate. En innsnevring av alle kryss, med kortere fotgjengerfelter og lavere hastighet gjør det langt triveligere å ferdes i området med både barnevogn og rullator, samtidig som at halve Torget kan brukes som torg igjen uten at det går på bekostning av antall parkeringsplasser i området. Kunne dette aksepteres av de driverne som ønsker å opprettholde parkeringstilbudet? Om få år skal Olav V’s gate graves i for å oppgradere rør og ledninger, og ved reetablering av gater og fortau burde det ikke være tvil om hva som må gjøres.

Med fare for å ha gått kommunens planavdeling i næringa har jeg laget en oversiktsplan for å illustrere grepet. Her er også Johan Stangs plass, Ohmes plass og krysset Kirkegata/Rådhusgata oppgradert, til inspirasjon.