Gå til sidens hovedinnhold

En arealplan som vil øke ulikhetene – færre vil kunne eie bolig

INNHOGG

Om arealplanen vedtas i tråd med slik utkastet foreligger nå, vil dette føre til økte boligpriser og en forverring av mulighetene til egen bolig for unge, enslige, barnefamilier og de uten velstående foreldre (foreldrebank).

Boligsituasjonen spiller uten tvil en meget viktig rolle i en persons liv. En trygg og god bolig er viktig for en stabil tilknytning til arbeidslivet og en viktig forutsetning for gjennomføring av utdanning.

Bomiljøet legger og grunnlaget for et godt sosialt nettverk og for en god helse – og er ikke minst en sentral del av barns oppvekstsvilkår. Utformingen av boligområdene er også viktig for å fremme integrering og forebygge kriminalitet.

I tillegg til å hjelpe den enkelte til en trygg bosituasjon, er det og viktig å forebygge og bekjempe opphoping av dårlige levekår i boområder. Boligpolitikken er en viktig del av fordelingspolitikken generelt og i kampen mot fattigdom spesielt.

Den nye arealplanen vil løse et problem, nemlig å skaffe eldre og velstående dyre leiligheter i sentrum. Ny arealplan gjelder ikke for sentrum, her er det sentrumsplanen som gjelder. Det gjøres ingen endringer med sentrumsplanen nå og vi hører om problemene for disse prosjektene med tanke på vern, støy, utsikt, arkitektur, Bane NOR, (jernbanetrase) grunnforhold, miljøforurensning og ikke minst de høye byggekostnadene.

Sentrum bør utvikles. Det er HABO for. Men det er ingen god løsning å stoppe utvikling alle andre steder. Vi kan sammen skape både gode lokalmiljøer utenfor sentrum og et levende sentrum samtidig.

HABO skal tilby alle muligheter for å eie en bolig, også velstående pensjonister. Men dessverre kan vi ikke støtte en innføring av en ny arealpolitikk som ensidig tar hensyn til kun en gruppe og holde resten utenfor.

Boligpolitikken bør stabilisere boligprisene og ikke øke ulikhetene mellom folk. Flere vil miste muligheten til å eie sin egen bolig med økte boligpriser.

8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig. Dette er høye tall og eierlinjen i norsk boligpolitikk har vært en suksess i flere tiår. Men nå begynner varsellampene for alvor å lyse rødt mange steder - også i Halden.

I moderne tid har det ikke vært vanskeligere å skaffe seg en egen bolig enn det er nå, spesielt for unge og enslige uten en foreldrebank. 22 oktober 2020 kunne vi lese at boligprisene i Halden vokste raskest i hele Østlandet - enda høyere enn Oslo! I 3. kvartal 2020 økte prisene i Halden med 4,6 %. Gjennomsnittlig prisøkning i Norge var 1,9 %. Med andre ord; helt sensasjonelt høye tall. Halden hadde også høyere prisvekst enn Oslo på 12 måneds basis. 7,9 % mot Oslo som ”bare” hadde 7,7 %.

NMBU har på vegne av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) analysert over 760.000 boligsalg i 45 kommuner mellom 2003-2020 sett i sammenheng med kjøpekraften til typiske førstegangskjøpere og boliglånspraksis i bankene. I Halden er 6.700 boligsalg analysert. I 2010 betalte en førstegangskjøper i snitt 1,65 millioner for en bolig. I 2019 var prisen økt til 2,21 millioner. Det ble altså 560.000 kroner dyrere å kjøpe en bolig. I 2010 hadde en enslig førstegangskjøper i Halden råd til 66 % av boligene som var til salgs. I 2019 var tallet falt til 43 %. Når vi får fasiten etter den siste høye prisøkningen i 2020 så har vi trolig halvert sjansene for førstegangskjøperne de siste 10 årene.

Jo flere som kan eie sin egen bolig, jo mindre blir de økonomiske forskjellene.

Det er kommunens/politikernes ansvar å føre en aktiv tomtepolitikk og sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelige arealer tilgjengelig for boligbygging. På dette området har ikke kommunen og politikerne levert de siste årene.

Den største feilen er at man har tilsidesatt den gjeldende arealplanen for Halden i over 3 år. Det vil si at man har sagt nei til investeringer og lokale arbeidsplasser, og bidratt til skyhøye økninger boligprisene. Hvis MDG, ifølge gruppeleder Johan Johansen (https://www.ha-halden.no/dette-mener-mdg-om-arealplanen-halden-trenger-a-begrense-stoppe-utbygging-av-nye-boligfelt-og-satse-100-pa-fortetting/o/5-20-834670), får det som de vil, er det heller ikke lys i tunnelen for de som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.

Johansen ønsker stans i utbygging i boligfelter og satse 100% på fortetting i sentrum.

Stikk i strid med MDG sitt eget partiprogram for 2019-2023, som sier at man vil ”…fordele boligbygging på leiligheter i sentrum og feltmessig utbygging utenfor sentrum.”

En politikk med 100 % fortetting i sentrum vil føre til at nye boliger blir så dyre at kun et fåtall av velstående personer har råd til dem. Det vil igjen føre til ytterligere unødvendig prispress på de øvrige boligene som igjen vil føre til økte sosiale og økonomiske ulikheter.

Det er et paradoks at de som trenger det mest ikke får muligheten til å eie. Det å leie er nemlig dyrere enn å eie den samme boligen. Det skyldes hovedsakelig gunstige skatteregler for eieboliger. Det at systemet ikke fungerer optimalt, har vi i HABO gjort noe med igjennom ”Leie før eie” - modellen. De siste årene har vi gitt mange haldensere muligheter de ellers ikke ville fått. Allerede etter 16 måneder har en av fire kjøpt egen bolig takket være ”Leie før eie”-modellen.

Vi trenger å beholde en høy og variert boligutbygging i hele Halden for at prisene skal holdes stabile og at flere unge og vanskeligstilte kan eie sin egen bolig. Dersom gapet mellom tilbud og etterspørsel fortsetter, vil vi få en prisgalopp vi ikke har sett maken til.

Gode forutsigbare rammebetingelser er nødvendig for å sikre en god og stabil boligbygging. Det må sikres videre i ny arealplan.

En markant tilførsel av flere byggeklare tomter vil gi økt tilbud av boliger til lavere priser. En større reell tomtereserve vil samtidig redusere svingninger og øke forutsigbarheten for alle.

Fremtidsutsiktene for kommuneøkonomien Halden er utfordrende. Vi må få flere folk som faller utenfor i arbeid. En arealplan som slår beina under en hel håndverkerbransje med 1.000 lokale arbeidsplasser er ingen god start.

Ta kontakt med Kristiansand kommune og direktør for byutvikling Ragnar Evensen om gode råd. Kristiansand har nesten 20.000 ferdig regulerte tomter og har samtidig klart en god sentrums utvikling med lave og stabile boligpriser. Halden er en mindre by men med et godt samarbeid mellom kommune og utbyggere er det utrolig hva man kan få til.

Jeg er sikker på at politikere som skal behandle ny arealplan ikke kun tenker på et fåtall personer som vil ha råd til nye leiligheter i sentrum. Skal byen vokse trenger vi et variert utvalg av boliger til folk flest, spesielt de svakeste i samfunnet som trenger det mest. Nye attraktive tomteområder vil bidra til vekst. Det vil lønne seg for oss alle som skal bo og leve i Halden fremover.

Diverse saker i HA

https://www.ha-halden.no/malstreken-var-rett-rundt-hjornet-i-mai-i-fjor-hvor-ble-det-av-innspurten/o/5-20-925873

https://www.ha-halden.no/et-samlet-naringsliv-innen-bygg-anlegg-og-eiendom-slar-alarm/s/5-20-923351

https://www.ha-halden.no/dette-mener-mdg-om-arealplanen-halden-trenger-a-begrense-stoppe-utbygging-av-nye-boligfelt-og-satse-100-pa-fortetting/o/5-20-834670

https://www.ha-halden.no/styringsgruppa-for-arealplan-bommer-pa-malsetningene/o/5-20-926232

https://www.ha-halden.no/arealplan-ute-av-kontroll/o/5-20-926244

https://www.ha-halden.no/svar-til-halden-naringsutvikling-del-ii/o/5-20-926396

https://www.ha-halden.no/arealplan-svar-til-halden-naringsutvikling/o/5-20-925612

Kommentarer til denne saken