Svar til Johan Johansens innlegg «Viktige spørsmål om arealplan» i Fritt Ord den 31.7

Ragnhild Hartvigsen Løchen, Kommunestyrerepresentant Halden Høyre og medlem av styringsgruppen for arealplan

Johan Johansen fokuserer i sitt innlegg på tall fra SSB og befolkningsprognoser og peker på at Halden (som veldig mange andre kommuner i Norge) vil få flere eldre i årene som kommer.

Han etterlyser svar på hvor alle disse eldre ønsker og bo, men det finnes vel ikke noe entydig svar på dette. En del eldre ønsker å flytte til leilighet, mens andre igjen foretrekker å bo i huset sitt/enebolig livet ut. Det viktigste er vel at folk har valgmuligheter i livets ulike faser, og det skal vi politikere legge til rette for.

Spørsmålet er om vi bare skal sitte å se på en aldrende befolkning, eller skal vi forsøke å gjøre noe med dette?

Arealplanen slik den nå foreligger er ekstremt defensiv. Posisjonen har latt MDG være førende i denne prosessen, og resultatet er at det knapt nok skal bygges noen boliger i de nærmeste ti-årene i Halden.

Utkast til ny arealplan har mottatt rekordmange innspill og innsigelser fra byens befolkning som tydeligvis ikke er fornøyde med det de ser foreslått.

Johansen er redd for innsigelser fra Statsforvalteren/sentrale myndigheter. Vi i Høyre mener vår jobb som lokalpolitikere er å jobbe for det VI tror er best for byen vår.

Vi trenger flere innbyggere og da er boligbygging en viktig faktor for å få til dette.

Arealplanen er nemlig et viktig virkemiddel i utvikling av kommunen. Spørsmålet er hva vi ønsker i Halden i årene fremover?

Økt innbyggerantall?

Ja, vi må bli flere innbyggere i Halden i årene fremover. Vi behøver økt skatteinngang og flere folk betyr mer liv og røre. Flere folk betyr også at det er lettere å skape gode tilbud for byens befolkning -aktivitet skaper ny aktivitet! Dagens posisjon har uttrykt lite bekymring for en tilflytting som er svært synkende, bortimot null.

Hvordan?

Arbeid og boliger – ja takk begge deler! Når det gjelder arbeid er det stadig nye muligheter med ny teknologi. Kommunen kan også legge enda mer til rette for såkalt fjernarbeid med kontorfellesskap i Halden. Det må videre legges til rette for nytt næringsliv gjennom næringsarealer og kommunen må gjøre det så enkelt for mulig. Når det gjelder bolig, kan Halden tilby høy og god bo-kvalitet. Boligprisene er relativt lave sammenlignet med mange andre steder og vi kan bo virkelig godt her.

Hvem er de aller viktigste – morgendagens haldensere?

Yngre par i etableringsfasen/barnefamilier er ekstremt viktige for utviklingen. De har mange år foran seg i yrkeslivet (skatte-inngang for kommunen), og de bidrar i lokalsamfunnet gjennom lag og foreninger.

Det betyr ikke at vi ikke ønsker eldre tilflyttere velkommen, men vår aller viktigste «målgruppe» bør være yngre enslige/par/familier.

Altså: For å utvikle byen og tiltrekke oss flere, må vi ha et bolig- tilbud som er attraktivt! Byggeklare tomter for de som ønsker det, småhus/rekkehus OG leiligheter i byen.

Høyre vil utvikle både sentrum og områdene rundt byen. Vi vil legge ut flere boligområder i tilknytning til dagens bebyggelser og si JA til vekst og utvikling.

Dagens utkast til arealplan medfører en nærmest total stopp på boligbygging i årene fremover. Halden Næringsutvikling er bekymret, og det samme er vi.

Høyre ønsker en arealplan med mange muligheter for bosetting av nye haldensere. Vi skjønner ikke hvorfor politikere skal stoppe ethvert initiativ fra utbyggere? Vi ønsker utvikling og flere nye haldensere hjertelig velkommen!

Kanskje «Barnebyen Halden» hadde vært et slagord å tenke på??