– Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør, opplyser Halden kommune.

Vannstans

I følge kommunen vil det i all hovedsak være arbeider som ikke berører veier, men i Asakveien og Blokkveien vil det bli graving.

– Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. Det blir totalt 23 stikkledninger. Det skal også etableres en ny pumpestasjon for spillvann. For å få til dette må det graves cirka 1350 lengdemeter med VA-grøfter. Hoveddelen av dette er utenfor vei, men ikke alt. Det vil bli styrt boring av rør i kryssinger under BRA-veien og Blokkveien, opplyser kommunen.

De som bor i dette området må også belage seg på korte vannstans uten at det blir gitt beskjed i forkant.

Bedre drikkevann

– Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer, skriver kommunen.

Redusert fremkommelighet

Som skrevet blir det meste av arbeidet utført utenfor veiene i området, men dette skriver eksakt om hvordan de løser arbeidet.

– Hoveddelen av dette arbeidet vil skje utenfor vei, men som kartet under viser vil deler av Blokkveien og Asakveien også bli berørt av anleggsarbeidet. Nettopp for å redusere trafikkutfordringer legges det opp til å bore under bakken når BRA-veien og Blokkveien skal krysses, i stedet for å grave. 

– Veier i området vil få redusert fremkommelighet, men hvor dette er vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Hele anleggsarbeidet ventes å vare fram til desember 2019, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.