Ettersom denne saken er blitt behandlet innenfor administrasjonens fullmakter, har den aldri vært til politisk behandling. Jeg har derfor konferert med administrasjonen om de svarene som gis.

Kommunedirektøren har siden våren 2021 kjørt en åpen prosess i forhold til transformasjon av kulturkvartalet. Det ble informert om prosessen i Formannskapet i en RS i september, det har vært omtalt i media, på kommunens hjemmesider og på Facebook. Den omtalte leieavtalen er innenfor administrative fullmakter og gjelder bare i ett år.

Les også

Spørsmål til ordfører vedrørende avtalen med Kulturinvest AS

Leieprisen gjenspeiler uforutsigbarheten i den kortsiktige leieperioden. Leieinntektene vil bidra til å dekke deler av driftsutgifter som kommunen uansett vil ha så lenge bygget er i kommunens eie. Alternativet til å leie ut bygget ville vært at det sto tomt.

Forhandling om leiepris startet 28.10.2021. Initiativet ble tatt av Kulturinvest AS i løpet av medvirkningsprosessen med Halden kommune.

Prosessen og forhandlingene er gjort administrativt, uten involvering eller påvirkning fra politisk nivå. Det er vurdert at inngåelse av avtalene er innenfor kommunedirektørens fullmakter.

Etter medvirkningsprosessen var planen å fremme forslag om salg av bygningen, samtidig som vedtaket skulle endres til salg med vilkår. Utleie ble aktuelt fordi forslaget kom på bordet av leietaker.

Strømkostnadene var tema for forhandlingene. Men fordelene med avtalen ble vurdert som høyere enn ulempene. Gjennom avtalen sikret kommunen seg at bygget ble brukt. Bygg som ikke blir brukt og ikke holdes varme, forfaller raskt.

I et tomt bygg ville forbruk av vann og strøm blitt redusert, men ikke satt i null. Også tomme bygg må passes på mot frostskader og lekkasjer på rørsystemer mm.

Ingen andre aktører har gjennom prosessen med Kulturkvartalet meldt sin interesse for en slik leieavtale. Athletic Sound har dog fått en sammenliknbar avtale for Aladdin. Slik den åpne innspillsprosessen har vært gjennomført gjennom 2021, mener kommunen dermed at likebehandlingsprinsippet er blitt ivaretatt.

Det har ikke vært behov for å søke om bruksendring. Det er blitt gjort en vurdering fra avdeling for byggesak, basert på en beskrivelse fra leietaker.

I medvirkningsprosessen kom det frem at det er flere aktører som kan være interessert i å kjøpe bygget. Kommunedirektørens innstilling i sak som fremlegges til behandling neste uke er også å legge bygningen ut for salg med vilkår om utadrettet kulturvirksomhet/kulturnæring, kombinert med annen næring. Vilkåret skal gjelde for 10 år. Vilkåret foreslås for å sikre at vi får nettopp denne typen aktivitet inn i Kulturkvartalet, og at bygget anvendes til å dekke behov for produksjonslokaler, øvingslokaler, og møteplass.

I tillegg foreslår kommunedirektøren å legge inn en gjenkjøpsavtale for kommunen, med opprinnelig salgspris KPI justert, pluss dokumenterte påkostninger. Denne skal gjelde i 10 år, og være en sikring mot spekulasjon med bygningen.

Det vil være en meget god løsning om kommunen kan avhende bygget gjennom salg til en aktør som kan imøtekomme vilkårene. Det skaper langsiktig forutsigbarhet for begge parter, kommunen får et bygg mindre å drifte og vedlikeholde, og det vil skape gode forutsetninger for Haldens kulturaktører, både innenfor det frivillige kulturlivet og kulturnæringene.

Alle tiltak i bygget blir avtalt med Eiendomsavdelingen. Som eier av bygget vil kommunen være ansvarlig for at bygget er sikkert og trygt. Det er ingen avtale om tilbakebetaling eller erstatning for de investeringer leietaker gjør i bygget. Ved opphør av leieavtalen vil det ikke bli avregnet for det arbeidet som er gjort. I vurderingen av husleie er dette en del av risikoen til leietaker.

Halden kommune har i prosessen vurdert sitt forhold til eneaksjonæren i Kulturinvest AS og Negota. Kulturinvest er blitt leietaker i kommunen. Negota leverer advokattjenester. Det er to separate kontraktsinngåelser om tjenester og behov som skal dekkes for Halden kommune.

Jeg vedlegger til din orientering også leieavtalen som er inngått med Kulturinvest AS.

Med dette håper jeg å ha gitt deg svar på dine spørsmål.

Det er mitt håp at Kulturinvest sitt initiativ til å leie og ta i bruk den gamle bibliotekbygningen vil føre til ny giv og nytt liv i kulturkvartalet – med spennende kulturtilbud og nye kulturarbeidsplasser i Halden.