Vi, styret i Stiftelsen Eva Krisesenter, føler at det må en liten avklaring til omkring avvik og anbud for krisesentertjenesten i Halden.

Man får inntrykk av at avvikene som kom i forbindelse med tilsynet er voldsomme og uoverkommelige. Dette er på ingen måte tilfellet, og Stiftelsen Eva Krisesenter ønsket umiddelbart å gå i samarbeid med kommunen for å lukke dem alle – selv om 4 av 6 avvik handlet om kommunens håndtering av tjenesten.

1. «Ansvaret for oppfølging av kommunens krisesentertilbud er ikke tydelig plassert i Halden kommune.»

Dette avviket handler om at Statsforvalteren ikke kunne se noen tydelig plan for oppfølging av tjenesten. Avviket handler derfor om mangel på system, noe som enkelt løses ved hjelp av samarbeid og dialog med den som utfører tjenesten.

2. «Halden kommune følger ikke med på om ansatte ved krisesenteret har kompetanse til å ivareta barns særskilte behov.»

Her ønsker vi å påpeke at det er egen barnefaglig ansvarlig med rette kompetanse ansatt ved Eva krisesenter. Avviket handler igjen om at kommunen ikke har oppfølging med i sitt interne system, og dette ville vært løst enkelt med samarbeid og dialog.

3. «Halden kommune følger heller ikke med på om ansatte ved krisesenteret har kompetanse til å ivareta de behov som personer med rus og/eller psykisk helse har.»

Igjen ønsker vi å påpeke at slik kompetanse, og mye annen relevant kompetanse, finnes hos ansatte ved Eva krisesenter. Dette ville man lett kunne finne ut ved å ha et samarbeid og en dialog med oss.

4. «Halden kommune har ikke systemer for å følge opp krisesentertilbudet og det blir heller ikke systematisk utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser.».

Dette handler igjen om at kommunen har avvik i sitt system for internkontroll – noe som vi enkelt ville kunne hjelpe hverandre med i et samarbeid og i en dialog.

5. «Lokalene er ikke fysisk tilrettelagt på en slik måte at det sikres et likeverdig tilbud til menn og kvinner.»

Dette avvikte går direkte på vår stiftelse, og vi ønsket å løse dette ved tilbygg eller kjøp av annen eiendom. Kostnaden for dette ville selvsagt stiftelsen stå for. Dette har vi formidlet både i anbudet og i tiden før anbudet ble lagt ut.

6. «Lokalene er ikke utformet slik at det gir et likeverdig tilbud til beboere som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse og som ikke kan bo sammen med andre beboere.»

Dette avviket er identisk med avvik 5, ettersom det handler om bygningsmasse. Løsningen var det samme som punktet over.

Som sikkert forstår vil ikke kommunens 4 avvik kunne lukkes bare for at man kjøper tjenesten et annet sted. Kravene til kommunens oppfølging og system vil alltid være det samme i henhold til krisesenterloven.

De to avvikene som går på bygningsmassen ville ikke koste kommunen noe – men man må ha forståelse for at stiftelsen ikke kan lukke disse uten at man får vite om man kan drifte videre.

Vi har helt siden tilsynet ønsket en dialog med Halden kommune, for vi har vært sikre på at alle avvik kunne lukkes med enkle grep – bare vi trakk sammen mot felles mål. Målet er, og vil alltid være, det beste for de som trenger det mest i kriser. Kompetanse har vi i mengder, og krisesenterloven følges på alt – bortsett fra lokalenes fysiske utforming.

Vi, både ansatte og styret, vil veldig gjerne kunne fortelle om vårt viktige arbeid til alle som ønsker å få vite mer. Politikere eller i administrasjonen – dere er alle hjertelig velkomne til oss. Vi har alltid kaffen klar.