Statsbudsjettet for 2020 legges fram av regjeringen mandag formiddag.

For Halden og Østfolds del betyr forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre mer penger til jernbane, tilrettelagt transport for funksjonshemmede, kunnskap og utdanning, nukleær dekommisjonering, forskning og innovasjon, og klima og miljø.

Satser på tog

– Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet med blant annet flere helgeavganger på Østfoldbanen, skriver stortingsrepresentantene Tage Pettersen (H), Erlend Wiborg (Frp), Britt Gulbrandsen (KrF) og Solveig Schytz (V).

Samtidig foreslår regjeringen å sette av 110 millioner kroner til innfasing av ni nye tog.

– Togene skal benyttes på Østlandet i vanlig trafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for oppgradering i forbindelse med det nye signalsystemet ERTMS, står det i pressemeldinga.

Byggingen av Follobanen skal gi økt kapasitet på mellom Oslo og Østfold, og halvere reisetida mellom Oslo og Ski.

Regjeringen setter av til sammen 3,4 milliarder kroner til videre utbygging av Follobanen, som etter planen skal åpnes i desember 2022.

Mer penger til dekommisjonering

Høgskolen i Østfold får 0,5 millioner kroner mer i 2020. Det tilsvarer 10 nye studieplasser.

Den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ble etablert i fjor og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Kontoret ligger i Halden.

I 2019 jobber etaten med å planlegge oppgaver og ansvar, og i statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å styrke innsatsen for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikring av Norges atomanlegg i Halden og på Kjeller.

– Det foreslås en samlet utgiftsbevilgning på det nukleære området er på 638 millioner kroner. Dette er en økning i forhold til saldert budsjett 2019 på 357,6 millioner kroner. Kostnadene delfinansieres ved en innbetaling fra IFEs dekommisjoneringsfond på 36,4 millioner kroner.

Kunnskap og utdanning

I pressemeldinga informerer stortingsrepresentantene også om

  • økt bevilgning til TT-ordningen, som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året.
  • innvandrerungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har godt nok faglig grunnlag, skal få bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Viken får 23,8 millioner kroner.
  • fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere skal inkluderes bedre i arbeidslivet ved at tilskudd til mentor- og traineeordninger innlemmes i fylkeskommunens rammer. Cirka 2,25 millioner kroner av midlene tilfaller Viken.
  • 1,47 millioner kroner tilfaller Viken når midlene til dagens tilskudd til etablereropplæring for innvandrere innlemmes i fylkeskommunenes ramme. Midlene skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring, slik at flere innvandrere etablerer egen virksomhet og skaper økt sysselsetting og vekst.

Klima og miljø

Videre står det i pressemeldinga at regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Regjeringen ønsker også å videreføre tilskuddsordningen for lokale klimatiltak, Klimasats, i 2020. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

– Arbeidet med å gjennomføre restaureringstiltak som er prioritert i vannforvaltningsplanene, blir trappet opp. Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med til sammen 19 millioner kroner på landsbasis.

Midler til næringslivet

Bevilgninger til forskning og innovasjon i næringslivet vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn.

Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Viken kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2018 ble det gitt 43,7 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Østfold gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2018 fikk prosjekter fra Østfold 153,5 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).