Gå til sidens hovedinnhold

Det viktigste samfunnsutviklingsprosjektet på lang tid i Halden

SIGNERT

Arbeidet med arealplan har pågått en stund i Halden. De siste ukene har planen fått en del oppmerksomhet, men prosessen har pågått lenge. Vi tar et lite tilbakeblikk til hva som ble skrevet da prosessen med arealplan ble satt i gang: "Det er et mål å invitere brede grupper av befolkningen inn i arbeidet. Det er planlagt gjort gjennom åpne folkemøter, dessuten møter med tema knyttet til mer avgrensede områder eller tema som grender, skolekretser eller næringer. Det vil bli etablert byLAB i Halden storsenter som vil bli aktivt brukt i medvirkningsprosessen i alle faser. Det vil bli gjennomført egne sesjoner der barn og unge trekkes inn i planarbeidet. Ved hjelp av ByLAB og Halden frivilligsentral er det et mål å også inkludere andre grupper som sjelden selv tar initiativ til å delta i planarbeid. Det vil bli lagt til rette for digitale løsninger der det er hensiktsmessig."

Flotte planer, men på hvilke av disse arenaene har engasjerte innbyggere i Halden fått lov til å medvirke? Jeg har forståelse for at Koronaen satt en brems for medvirkningsprosesser som både berører arealplan og betydelige prosjekt som Os-prosjektet, men jeg syns det er både trist og problematisk at det ikke er blitt tatt skikkelig tak i innbyggermedvirkning. I Halden Smart City kunne mye vært gjort digitalt, og plan for en byLAB kunne i det minste ligget klart så snart pandemien var over.

Jeg vil trekke enda et sitat, denne gangen fra en politiker: "Det er flott at folk deltar i den offentlige debatten, både gjennom avisa og på sosiale medier. Vi må tåle meningsbryting, og det belyser faktisk sider av en sak som kanskje ikke har kommet frem tidligere. Politisk nivå bør alltid ønske det velkommen når innbyggerne deltar, og ikke legge lokk på en debatt. I enhver sak kan meningsutveksling gjøre det endelige vedtaket enda bedre, hvis man da er åpen for innspill - noe man etter mitt syn bør være." Dette skrev varaordfører Linn Laupsa (Ap) i forbindelse med Os-saken i valgkampen i 2019. Hva skjedde med medvirkningen rundt Os-prosjektet, Linn? Hvor mye har posisjonen egentlig gjort for å skape debatt, engasjement og stolthet i befolkningen rundt prosjektet?

Høyre gikk til valg på å «fullføre ny skole og idrettsarena og basishall på Os». Legg merke til at skole står skrevet først. Nå skal det sies at prosjektet «Favn» som Høyre støttet, ikke ble valgt. Men er det «Favn» eller «ny skole og idrettsarena og basishall på Os» som Høyre gikk til valg på? Nå i ettertid har Håvard Tafjord i kommunestyret tatt til tale for å prioritere Tistedalshallen før basishall på Os. Fredrik Holm gikk videre med ønske om å stanse rehabilitering/oppussing av Os skole fram til skolestrukturplan foreligger. Dette til tross for at det er andre barneskoler som er forventet å ha den største nedgangen i elevtall. Hva skjedde med valgløftene, Håvard og Fredrik?

La oss være enige om en ting: Det finnes ingen andre medvirkningsarenaer som er så velprøvd og forankret i lov som demokratiske valg. I september 2019 hadde vi et slikt valg i Halden. Dette var et valg som i stor grad handlet om Os. I dette valget fikk politikerne et krystallklart svar: Haldens befolkning ville ikke rive det gamle skolebygget eller å bygge en skole med for lite uteareal per elev som en 1-10 skole ville medføre. Da har det strengt tatt ikke så mye å si lenger hverken om 1-10 skole fører til mer eller mindre mobbing, om det fører til god eller dårlig økonomi, eller om ungdomsskolelærerne må jobbe med barneskolelærerne. Da kan man slutte å diskutere og gå videre.

Det er gledelig å registrere at Fredrik Holm nå ønsker et samarbeid på tvers for å finne en løsning for Os-prosjektet og at også Per Egil Evensen (Frp) ønsker å komme i mål. Det er ikke bare opp til politikere om Os-prosjektet skal bli vellykket. Os-prosjektet med skole, arena og basishall med beliggenhet kloss inntil de nye publikumsarenaene på Storsenteret med bibliotek, kino, ungdomsklubb og frivillighetssentral. Dette vil bli et veldig viktig område for at vi sammen kan skape en enda bedre by å bo i. Dette vil være et oppvekstsenter for alle i Halden, og som er helt sentralt for å løfte omdømmet vårt. Her ønsker jeg å presentere et forslag til omdømmestrategi for Os-prosjektet, et prosjekt de fleste er skjønt enige om at byen vår sårt trenger: Strategien har en enkel visjon, den skal sørge for positiv oppslutning og engasjement i befolkningen for det viktigste samfunnsutviklingsprosjektet på lang tid i Halden.

Strategien har to delmål:

- Prosjektet skal gjennom gode involveringsprosesser legge til rette for medbestemmelse og skape engasjement hos befolkningen som bor i nabolaget til tiltaket. Dette betyr i praksis innbyggerne i Halden sentrum, men også alle brukere av sentrum. Barnefamilier skal prioriteres, men alle skal inkluderes.

- Prosjektet skal ha en mediestrategi og en sosiale medier strategi. Det skal legges vekt på å kommunisere ut til befolkningen målene med prosjektet, og hvilke positive effekter Halden kan forvente i forhold til folkehelse, sosial ulikhet, frafall, attraktivitet og byutvikling både på kort og lang sikt. Lokalavisen Halden Arbeiderblad skal ha prioritet, og posisjonspolitikere er enige om å bruke denne kanalen aktivt for å informere om og skape stolthet rundt prosjektet.

Strategien har tre kjerneverdier, disse er åpenhet, transparens og medvirkning.

Strategiarbeidet er organisert i en arbeidsgruppe som sorterer under kommunedirektøren.

Arbeidsgruppen rapporter til en styringsgruppe ledet av varaordfører.

Dette er innbyggermedvirkning. Dette er konkret. Dette kan iverksettes. Men det krever vilje!

Kommentarer til denne saken