– Det styres nå med en klar kurs som i løpet av kort tid vil medføre at kommunen får en samlet gjeld på over 4000 millioner

KRITISK: Nils Sagstuen er leder av Pensjonistpartiet i Halden.

KRITISK: Nils Sagstuen er leder av Pensjonistpartiet i Halden.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Her kan du lese Pensjonistpartiets vurderinger av hva som vil skje i Os-prosjektet.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.OPPSUMMERING AV OS-SAKEN TIL NÅ

Pensjonistpartiets vurderinger om hva som vil skje.

Det ble i løpet av forholdsvis kort tid på nyåret tatt flere store beslutninger i kommunestyret som vil få innvirkning på kommunens økonomiske situasjon i flere tiår fremover hvis de blir gjennomført.

Det er derfor fra Pensjonistpartiets side reist flere spørsmål vedrørende denne politikken som det her legges opp til.  Det styres nå med en klar kurs som i løpet av kort tid vil medføre at kommunen får en samlet gjeld på over 4000 millioner. Det sier vi i Pensjonistpartiet nei til. Dette vil ramme tilbudene innenfor helse/omsorg og undervisning på en negativ måte. Skatter og avgifter vil, slik vi ser det, fortsatt øke langt utover lønns -og prisstigningen som de også har gjort de senere år. Vi har derfor nøye gått igjennom de forslag som er vedtatt og stiller flere spørsmål i denne sammenheng. Tilbudene til kommunens innbyggere kan derfor fortsatt bli bra, men til en langt lavere kostnad hvis vårt syn vinner frem.

Sentrale forhold vi ønsker gjennomgått nærmere.

1. Er Os-tomten stor nok i forhold til at det skal kunne bygges en 1-10 skole (barn- og ungdomsskole) som har tilsammen 660 elever, samt en idrettshall med basishall.  NEI.

Tomten er og blir for liten for en slik utbygging. Det viser alle de sakspapirer som ble sendt ut for politisk behandling i teknisk hovedutvalg sitt møte 19. mars. Det er også godt dokumentert i flere innlegg i HA, hvor det fremgår at beregningen for det som elevene har til disposisjon når det gjelder uteområdene, er langt under det som tidligere er forutsatt. Det politiske utvalget fattet derfor følgende vedtak i sitt møte 19. mars: "Forslag til detaljregulering for Os skole og idrettshall returneres til forslagsstiller for ytterligere bearbeidelse slik at avklaringsnivået i plan blir høyere, og slik at viktige funksjoner og kvaliteter ved prosjektet er sikret i plan. Rådmann bes vurdere om omkringliggende arealer kan involveres i prosjektet, for på den måten utvide disponibelt areal.

Det avsettes ca. 4 uker til ytterlige bearbeidelse av planforslaget. Det tas sikte på 1. gangs behandling av planforslaget i hovedutvalgets møte 23. april og 2. gangs behandling på møte i hovedutvalget tidlig i august, med egengodkjenning i kommunestyret i samme måned."

Her skal det altså så og si fattes et stort og avgjørende vedtak mens mange fortsatt er på ferie. Det skjer både i hovedutvalget og i kommunestyret ca. 14 dager før valget i september. Er partiene Høyre, KrF, Venstre og Arbeiderpartiet, som danner flertallet i denne saken, enige i dette?

Når reguleringsplan vedtas, så omhandler det også at Os skole blir revet. Det fremgår av reguleringsplan slik den nå foreligger. Reguleringsplan for Os-området vil her sette den vedtatte sentrumsplan med alle sine bestemmelser til side. Sist vedtatt plan er det som gjelder.

2. Er den beste skolen for elevene som skal bruke Os på barn- og ungdomstrinnet (1-10 skole) at det blir bygget en slik stor enhet, samt at elevene ved Porsnes videregående blir brukere av skoleområdet (elevene fra Porsnes er ikke tatt med i beregningen når det gjelder bruken av uteområdene). NEI.

Tidligere utredninger i kommunen fra administrasjonen mente ikke det når byggingen av den nye skolen på Risum som ble bygget i 2016 skulle gjennomføres.  Her ble det sterkt anbefalt at det skulle bygges en 1-7 skole som kommunestyret så sluttet seg til. Så og si all pedagogisk ekspertise som har uttalt seg i saken i HA fraråder 1-10 skole, noe som også de tillitsvalgte gjør. Dette burde det legges større vekt på. Skal det bygges en "storstue i sentrum" er det vel elevenes forhold til det som det burde legges vekt på. Det burde være avgjørende i denne saken.

3. Idrettshallen og basishallen som forutsettes bygges på Os-tomten, må i henhold til avtalen mellom fylkeskommunen og Halden kommune være ferdig i mars/april i 2020 for at inngått avtale blir fulgt. NEI.

Byggingen av den "nye" skoleenheten for elever i videregående skole ved Porsnes er forsinket. Skolen er ikke ferdig før i 2022. Det innebærer at de elevene som skal flyttes ned fra Risum ikke skjer før i 2022. Med andre ord så trenger ikke Porsnes-elevene noen økt hallkapasitet før i 2022. Den idrettshallen de har i dag ved Porsnes skal opprettholdes for framtiden. Fylkeskommunen har bekreftet ovenfor HA (29.03.19) at man (selvsagt) ønsker idrettshall ved egen skole. Så langt vi kan se, vil også tilgjengelige gymarealer for elever ved både barn- og ungdomsskoletrinnet (Os og Rødsberg) bli betydelig høyere enn i dag. 55% mer enn den foreslåtte basishallen bygd på Os (ikke storhallen).

4. Hvis hele hallprosjektet som er forutsatt bygget på Os-tomten (minus basishallen) flyttes til Saugbrugs-tomten vil det bli et dyrere prosjekt enn på Os? NEI. 

Hallprosjektet med basishall, som kommunestyret har vedtatt, har en totalkostnad i henhold til utsendt tabell som viser basiskostnadene som følger: Idrettshall og basishall 309,913, utendørs 33,844, omlegging av infrastruktur 36,419, sum 380,176. Totalt over 380 millioner. Noe av kostnadene når det gjelder utendørs omlegging av infrastruktur, er også knyttet til den nye skolen. Det er nå foretatt en beregning for hva det vil medføre av kostnader å bygge samme idrettshall på Saugbrugs sin tomt, minus basishall. Det er samlet sum på 158 millioner. Her er altså forskjellen på over 200 millioner.

5. Vil det ta lang tid før tomten på Saugbrugs er klar for å kunne bygges på? NEI.

Det fremgår av avtalen mellom fylkeskommunen og utleier/utbygger at den delen av bygningsmassen der hallen skal ligge, skal rives som en del av skoleutbyggingen. Det er avtalt mellom partene og inngår i byggeprosessen.

6. Når kan utvidelse av hallen i Tistedalen starte? Dette for å dekke hallkapasitet i kommunen under byggetiden? Vil det her bli problemer med oppstarten? NEI.

TTIF sine planer for utvidelse av hallen er nå godkjent i byggesaksavdelingen i kommunen. Prosjektet er klart for oppstart så fort som kommunestyret har gitt lånegaranti slik som det er søkt om tidligere i kommunen. Det er tidligere redegjort ovenfor politisk nivå at det ikke blir noen utgifter for renter/avdrag før om 10 år. Dette på grunn av den støtten/bidrag som det er redegjort for tidligere. Sparebankstiftelsen er bl.a. en viktig bidragsyter i denne sammenheng med til nå en bevilgning på 6 mill.

 7. Hvor stort er det bidraget som Fylkeskommunen gir til Halden kommune når det gjelder investeringene i hallen på Os-tomten. Er det et avgjørende forhold i saken?   NEI.

Det fremgår av avtalen at det er estimert et årlig tilskudd på mellom 1,1 til 1.3 millioner som vil kunne dekke renter/avdrag på ca. 30 millioner med eventuelt lån fra Kommunalbanken. I tillegg til dette er det i avtalen for drift og vedlikehold med en kvm pris som er estimert til kr. 700 til 1000. Det siste for leie av det aktuelle arealet på 2200 kvadratmeter. Endelig avtale vil bli utarbeidet og fastsatt når byggeregnskap og budsjetterte drift og vedlikeholdsregnskap foreligger. Her er avstand stor opp til den totale kostnaden for utbyggingen på Os.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken