Det er av Pensjonistpartiet i lenger tid framført at det som skjer i kommunen nå måtte komme. Nå blir det viktig å sette forhold på plass. Hvor ligger ansvaret? Skyldspørsmålet blir nå brakt fram fra flere.

Kommunens administrasjon skal saksbehandle alt som skal komme opp til politiske avgjørelser. Her er ansvarsfordelingen helt klar. Administrasjon analyserer/utreder og kommer med sine forslag til vedtak. Politisk nivå behandler det som blir lagt fram og fatter vedtak. Når vedtak er fattet så gjennomfører så administrasjon det som er vedtatt av politisk nivå. Det som er helt grunnleggende er at det som skal tas opp til behandling har forankring i den kurs/retning som flertallet i kommunestyret har fastsatt. Oppgaver kan delegeres, men IKKE ansvar. Politisk nivå har ikke gitt innbyggerne det de her har krav på i forhold til lov, regler og forskrifter på mange områder. Det viser blant annet tilsynsrapportene som Statsforvalteren har utarbeidet. Der blir lovbrudd dokumentert.

Hvorfor er situasjon slik som den har blitt?

De siste 6-8 årene har kommunen iverksatt store prosjekter som den ikke har bæreevne til og derfor heller ikke vært økonomiske forsvarlige. Kommunens lånegjeld går nå mot 6000 millioner kroner.

Her skal renter/avdrag belaste kommunens innbyggere de neste 40-50 årene. Det ble av kommunens administrasjon alt i juni 2020 i den økonomiske foranalysen som da ble lagt fram understreket at kommunens omsorgsbæreevne var nådd. Det manglet da 80-100 millioner. Tilbudene til kommunens innbyggere vil bli GODT NOK og gjeldene lover, regler og forskrifter vil bli utfordret. Det ble igjen gitt kraftige advarsler fra administrasjonen i budsjettene for 2021/22 at det manglet mange millioner til oppgaver som var tvingende nødvendig. Det ble ikke hensyntatt i noen særlig grad fra noen av partiene. Mellom AP/SP og Høyres budsjettforslag var avstand noen få millioner når det gjaldt driftsbudsjettene og låneopptak. Tallene kommer frem av de framlagte budsjettene. Det er her inntektsført i budsjettet et premieavvik på ca.100 millioner pr. år.

Hvorfor har det blitt slik?

Det ble tilført kommunen store skatter/rammetilskudd fra regjeringen Solberg som hele kommune Norge fikk godt av fram til 2019. Nå er dette borte, oljepengebruken har stoppet opp. Hva gjorde så Halden kommune med pengene fra de gode årene? Det kan alle ta seg en tur ut i sentrum av byen å se hva det er gått til. Der ligger nå velferden nedgravet i stein, betong og glass. Det har flertallet i kommunestyret på demokratisk vis besluttet skal skje. Det har blitt alt for lite penger til skolene og eldreomsorgen som et resultat av den politikken. Det har bl. annet blitt lånt penger til å betale Halden Kommunale Pensjonskasse de ansattes pensjonspremie med 443 millioner som står i balanseregnskapet til nå. Det såkalte premieavviket er dekket på den måte. Det skal inn i driftsbudsjettene fordelt på de neste 7 årene. Fra 2020 til 2023 har renter/avdrag kostnadene økt med 112 millioner. Hvorfor ringer det ikke noen alarmklokker her?

Det har i flere år fra både fra fagforeningene i kommunen i vel dokumenterte redegjørelser vært understreket alvoret i situasjon hvor dette ville ende som alle kan nå se. Det har videre gjennom HA i

enkelt reportasjer blitt dokumentert hvor alvorlig situasjon har blitt for enkeltmennesker som ikke har orket det presset som det er å kjempe for sine rettigheter uten hjelp fra pårørende eller støttekontakter. Foreldre og lærere har gjort det samme uten å bli hørt. Politisk nivå har kjørt stø kurs om at penger skal spares uansett hva det vil koste av menneskelige konsekvenser. Penger skal settes på fond uansett konsekvenser. Det måtte til slutt ende slik det nå gjør ved at riksmedia gjennom NRK kom inn på banen.

Finnes det noen vei ut av situasjon som kommunen nå har kommet opp i?

Det er fra Pensjonistpartiet lagt fram forslag til hvordan kommunen skal komme ut av det uføre som nå har oppstått gjennom omfattende økonomiske tiltak. Det kan her frigjøres mellom 60-80 millioner som kan tilføres driftsbudsjettene alt i dette året når regnskapet for 2022 skal behandles i juni. Kommunen disponerer et premiefond på over 300 millioner som blir tatt i bruk samt andre fondsmidler fra samme område som må bli en del av et politisk linjeskifte. Da kreves det besluttsomhet i det politiske miljøet som innebærer at både skolene og eldreomsorgen kan bli løftet ut av tilstanden GODT NOK. Alternativet er at det fortsetter på samme måte som det nå har blitt gjort de siste 6-8 årene hvor kommunen vil synke enda mere ned i helt uløselige økonomiske forhold. Det en kan være glad for er at i 2023 er det kommunevalg, slik at innbyggerne kan si sitt om hvilken kurs som kommunen skal følge.

Det avgjør nå velgerne i kommunen.