Gå til sidens hovedinnhold

Det er store muligheter i alle utfordringer

«Hva er kommunens målsettinger i en del saker?» Det spør Per Kristian Dahl i Halden pensjonistparti.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det ble på vegne kommunedirektørens nærmeste ledere lagt fram en gjennomgang/analyse om hvilke utfordringer som kommunen nå står ovenfor i budsjettsammenheng for 2022 i møte for oss politikere den 29. september. Overskriften på dette innlegget har sin bakgrunn i noe av det som ble lagt fram i møtet.

Undertittelen var her «Et trygt hjem» hvor en administrativ gruppe i kommunen har gjort en analyse av hvilke utfordringer kommunen har på både kort og lang sikt for hva som skal til for å hjelpe de som virkelig trenger støtte i vår kommune.

Målsettingene som her ble trukket opp var blant annet: Alle innbyggerne i kommunen skal ha likeverdige, trygge og effektive helse og velferdstjenester med god kvalitet, ressurser som kommunen har skal rekke til alle. Tjenester skal medvirke til god helse og livskvalitet, styrke brukernes mulighet til å bli så selvstendige som mulig og gi god pårørende støtte. Begrepet «livslange tjenester» skal sikre utviklingshemmede og andre med tilsvarende kognitive funksjonsnedsettelser og deres familier og forutsigbarhet ved å klargjøre forventninger om kommunens tjenestetilbud gjennom de ulike livsfaser.

Dette er noen av de velvalgte ord som gruppa, som jeg her nevner, har i sine betraktninger om hva som kommunen må gi av tjenester til sine innbyggere i tiden som kommer. Hvordan står det så til for at dette også kan bli fulgt opp fra politisk nivå. Her kommer noen tanker rundt det.

Det framgår videre av de framlagte dokumentene slik jeg ser det at det nå må bli en sterkere prioritering av kommunens bruk av sine økonomiske midler. Det har sin bakgrunn i følgende forhold som også kommer fram av de framlagte papirene. Noen hovedmomenter i denne sammenheng. Innenfor Helse og mestring så framgår det av papirene at Helsehuset på Stangeberget vil bli ferdig høsten 2022.

Det vil ha en ny etasje med 16 plasser som ikke er lagt inn i budsjettet til nå. Det forutsetter vi i Pensjonistpartiet at når dette skal politisk behandles så legges nødvendige økonomiske midler inn i budsjettet slik at det blir et tilbud fra dag en for kommunens innbyggere. De millionene som her trengs, må bli en prioritert sak.

Når det gjelder de hjemmebaserte tjenestene så fortsetter administrasjonen sitt arbeid med at boligene går mot en endring når det gjelder tjenestetilbudet med grunnlag i den endringen som skjer i Hagegata som er første enhet ut. Det medfører en gradvis omgjøring mot ambulant tjeneste.

Det som skjer, er en nødvendig omstilling for å redusere det som de som har det politiske ansvaret i kommunen har lagt opp til. Administrasjonen utfører bare det som politisk nivå har bestemt. Pensjonistpartiet er ikke enige i den omlegging som skjer. La det være helt klart.

Omleggingen innenfor NAV slik det kommer fram av deres budsjett for 2020 fortsetter med ytterlige tiltak i 2022. Der vil et Organisasjonsprosjekt som det står i papirene medføre at det 1. mars 2022 blir iverksatt en ny modell for deres arbeide. Her sies det: «Få eller ingen NAV kontorer har utfordret etablerte sannheter så radikalt før.

Her skal det utfordres hvordan NVA modellen er bygget opp. Blir det mer ressurser til å ta seg av de i vår kommune som virkelig trenger hjelp/støtte eller blir det som i 2020 at hverdagen ikke ble noe lettere på grunn av reduserte overføringer til dette området med mange millioner?

Per Kristian Dahl, gruppeleder Pensjonistpartiet

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.