Engasjement i byen vår og de ulike nærmiljøene den består av er viktig. Derfor er det flott at Pensjonistpartiet og «Fagansvarlig Støy & Akustikk» i sine debattinnlegg, (1-2-3), har rettet oppmerksomhet mot den nært forestående oppgraderingen av skolegården på Rødsberg ungdomsskole.

Prosjektet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten betydelig økonomisk støtte fra Sparebank1stiftelsen Halden, Berg Sparebank og Sparebankstiftelsen DNB, eller et samstemmig samarbeid mellom nærmiljø, skole, FAU, Grimsrud AS, administrasjonen ved samfunn og samskaping og teknisk og det politiske nivået i Halden kommune.

Tusen takk til alle som har vist sin støtte og som på sin måte har bidratt til at dette prosjektet blir realisert allerede denne høsten!

Som initiativtakere ser vi i Banken velforening at det kan være nødvendig å gi litt ekstra informasjon og komme med en presisering. Når «Fagansvarlig Støy & Akustikk» i sitt innhogg oppfordrer kommunen til å utrede støy før man planlegger plassering og bygging av et nærmiljøanlegg (2), ser vi det som viktig å presisere at storparten av dette prosjektet ikke handler om nyetablering, men rehabilitering av eksisterende anlegg.

Basketballbanen på Rødsberg har vært i bruk i minst 40 år, men grunnet problemer med banedekket har banen de siste 10, kanskje 20 årene blitt mindre og mindre brukt til aktiviteter utenfor skoletida. Hull og humper i banedekket inviterer ikke til å drive basket, håndball, fotball, kanonball, stikkball etc. på fritida, selv om dette er aktiviteter elever og ansatte gjennomfører i skoletida.

I første idéfase var prosjektet begrenset til kun å reasfaltere banedekket og montere nye kurver og fundamenter til disse. Da det ble klart for oss at utfordringene med det nåværende banedekket i stor grad skyldes overvannsproblematikk, måtte prosjektet utvides til også å omfatte tilstøtende sidepark.

For å kunne få dekket inn noen av de ekstra kostnadene til drenering også av sideparkområdet, måtte det anlegges et aktivitetsområde på deler av sideparken. Etter god veiledning fra entreprenør, valgte vi å gå for å opparbeide et område for å drive petanque siden sporten møter kravene for tildeling av spillemidler, baneområdet i stor grad vil tilsvare området slik det er i dag, men kanskje mest av alt fordi det er en idrett med høy sosial faktor og lav inngangsterskel. En idrett som passer for alle aldre, som kan spilles på tvers av generasjoner og hvor alle med en velfungerende arm kan henge seg på, kan bidra til at man lykkes å skape en inkluderende og mangfoldig sosial møteplass i nærmiljøet.

Den andre store endringen som ble gjort på idéstadiet, var å følge rådene vi fikk om å investere i et multisportdekke til å legge over asfalten. Selv om utgiftene til banedekket utgjør nær ¼ av totalkostnadene for prosjektet, tror vi at disse merkostnadene er verdt investeringen.

I vår digitale tid, der barn og unge stadig beveger seg mindre, er det lurt å gjøre det gøy og forlokkende å utøve fysisk aktivitet – og de klare fargene i multisportdekket vil nok i sterkere grad invitere til aktivitet enn hva svart asfalt vil gjøre (456). Dekket er 100 % resirkulerbart, ingen mikroplast (verken som utslipp eller migrerende partikler under bruk eller produksjon), det tørker raskt etter regn, vil gjøre området sklisikkert, gi riktig ballsprett over hele gulvflata, fungere i all slags vær og være ergonomisk snillere (enn asfalt) mot rygg og ledd.

Multisportdekket vil kanskje invitere til å drive flere eller andre idretter enn tidligere, men samtidig vil det gi mindre støy enn om banen kun ble reasfaltert – for dekket har lydabsorberende egenskaper (7).

Selv om prosjektet har vokst seg større, dyrere og mer omfattende enn opprinnelig tenkt, har det ikke vokst seg ut av begrepene oppgradering og rehabilitering. Vi i Banken velforening håper at informasjonen kan gi en ro på at den kommende oppgraderingen av skolegården på Rødsberg ungdomsskole handler om rehabilitering og mindre justering av eksisterende utearealer på skoletomta.

Det er ikke snakk om å etablere et nytt nærmiljøanlegg, men å gi det eksisterende anlegget tilbake kvaliteter det en gang hadde.

Om du ønsker mer informasjon eller flere avklaringer, så har «prosjektgruppa for oppgraderingen» opprettet en e-postkonto for å besvare spørsmål; sporsmalomprosjektet@hotmail.com

Forhåpentlig vil basketbanen og sideparken være ferdig rehabilitert om ca. halvannen måned. Om det det da vil kalles nærmiljøanlegg, sosial møteplass eller bare skolegård er nok mindre viktig så lenge området innbyr skoleelever og små og store i nærmiljøet å drive helsefremmende aktiviteter slik som lek, idrett og sosialt samvær i trygge omgivelser. På tvers av alder, kultur, bakgrunn og kjønn.