Kontoret for flyktningehelse har spesifikk kompetanse i og interesse for å jobbe med minoritetshelse og integrering. Vi holder til på Kommunehelsekontoret.

Flyktningehelseteamet består av en helsesykepleier, koordinator vernepleier, psykolog og lege i deltidsstillinger. Kompetansen vår er også tilpasset til andre med innvandrerbakgrunn i Halden.

FHT jobber hovedsakelig med nyankomne flyktninger, og deres fysiske og psykiske helseutfordringer. Vi foretar lovpålagte og anbefalte helseundersøkelser, blant annet kartlegging av helse, vaksinasjon, smittevern m.m. Vi gir praktisk helseinformasjon og praktisk hjelp slik at det er mulig å nyttiggjøre seg helsehjelpen. Teamet samarbeider tett med voksenopplæring, NAV og frivillige organisasjoner som Røde Kors og Frivilligsentralen.

Mange med minoritetsbakgrunn har samme utfordringer som flyktninger og ofte oppsøker oss for hjelp. Vi har åpne samtaler med våre brukere om kulturelle utfordringer, integrering og migrasjonsrelaterte psykiske problemer. Dette omfatter normale reaksjoner ved traumer og flukt. Vi jobber også med praktiske sider ved integrering som språk, skole, arbeid, bosted, nettverk og samfunnsdeltagelse.

Det er naturlig å oppleve en del tilpasningsvansker når man flytter til et annet land med annerledes kultur; i tillegg har noen opplevd vonde og traumatiske hendelser før ankomsten. Reaksjonene kommer vanligvis noen år etterpå når folk endelig kommer til ro og begynner å slappe av. Det er ekstra viktig å ivareta slike personer siden det er også kjent at minoriteter er underrepresentert i psykisk helsevern, og ofte kan ha komplekse helsemessige og psykososiale utfordringer som kan involvere og kreve ressurser av flere instanser, som NAV, skole, arbeidsgiver og helsevesen.

Det er dokumentert i forskning at flyktninger, innvandrere og minoriteter (Abebe, 2010) har flere helseplager, og spesielt psykiske plager, og er i tillegg under større risiko for manglende eller feil behandling, enn majoritetsbefolkningen. Dette kommer ofte av kommunikasjonsproblemer, misforståelser og påfølgende tillitsbrudd. Mange velger å ikke søke hjelp for psykiske problemer, noen av kulturelle årsaker. Ved å ha en psykolog i lavterskeltilbud, med drop-in hvor man kan ha en uformell samtale, blir det mye lettere å søke om hjelp.

Psykologen har samtaler og gir informasjon (psykoedukasjon) om normale reaksjoner på traumer og flukt, og gir behandling som tar hensyn til at flyktninger og innvandrere ofte har utfordringer som etniske nordmenn ikke har. Dette innebærer alt fra henvisning til riktig instans for videre behandling og støtte, via oppklaring og assistanse i møte med ulike instanser, til bevisstgjøring og formidling til både brukere, offentlige instanser, frivillige organisasjoner og befolkningen generelt om hvordan sosialt liv, kultur og samfunnsstruktur fungerer forskjellig hos ulike grupper.

En av våre roller er også som brobygger og tillitsbygger for hele Haldens befolkning. Vi jobber aktivt for å øke kulturkompetanse og kultursensitivitet hos offentlige instanser og i samfunnet generelt, og får regelmessig spørsmål eller blir bedt om råd fra forskjellige etater om kulturkompetanse som de har behov for i møte med sine brukere. FHT jobber overordnet med kulturkompetanse og -bevissthet, og har også bidratt til gruppesamtaler, temakvelder og kurs både for kommunalt ansatte og frivillige organisasjoner.

Viktigst er arbeidet vi gjør for folkehelsen og integrasjon. Teamet jobber forebyggende og aktivt for å øke forståelse for rollen som sosiokulturelle faktorer, tilhørighet og integrering spiller blant minoriteter og etnisk norske. Slik tidlig, målrettet og tilrettelagt intervensjon forebygger helseproblemer, utenforskap, psykososiale vansker og konflikter, som erfaringer i andre steder har vist fort kan eskalere eller bli vanskelige å håndtere som følge av misforståelser og frustrasjon.

Det er godt kjent at det ofte er store praktiske helsemessige og psykososiale utfordringer flyktninger og en del migranter når de først kommer til Norge. Vi har imidlertid møtt mange som har bodd i landet i flere år og likevel møter vansker i kommunikasjon og forståelse i systemet. Det er fordi det kan ta flere år å finne seg til rette og bygge en forståelse i norsk samfunnsstruktur og kunne beherske språket på en komfortabel måte. Vi prøver å bidra til gjensidig forståelse mellom våre brukere og offentlige instanser så vel som private frivillige organisasjoner, og forhindrer dermed at de føler seg hjelpeløse eller overveldet. Dermed kan vi hindre eventuelle misforståelser og sørger for at problemer oppklares og løses.

For å avhjelpe og støtte brukerne våre jobber teamet mye med kommunikasjon, møteplasser, gjensidig forståelse og respekt. Ofte kan vi bidra med oppklaring av misforståelser og praktisk assistanse. For eksempel har vi hjulpet folk med å finne seg til rette på skole eller jobb og introdusert dem til deltakelse i frivillige organisasjoner og andre arenaer som har bidratt til integrering og høyere livskvalitet i tilfeller hvor de hadde risikert å falle utenfor.

Mange flyktninger og innvandrere er ekstremt motstandsdyktige mennesker som ofte har overkommet store utfordringer, men de er også ekstra utsatt for en del problemer som de færreste etniske nordmenn vil oppleve. Hvis de får den riktige hjelpen de trenger er de også veldig tilpasningsdyktige (Varvin, 2003).

Dette gjør FHT sitt arbeid så nødvendig og viktig framover som et Helsekontor for integrering og minoritetshelse.