Gå til sidens hovedinnhold

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu...

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det heter et populært program på NRK. Debatten om arealene i Halden tilspisser seg og noen later tydeligvis til å tro at dette både gjelder Halden sentrum og områdene rundt sentrum. Slik er det naturligvis ikke! Vi som bor her i Halden er så heldige at vi bor i en kommune som kan by på bokvalitet i både by og bygd med høy kvalitet. Vi er rett og slett glade i kommunen vår, enten vi bor på Prestebakke, Brekkerød eller Tistedal eller sentrum. Og mange mener at akkurat slik de selv liker å bo er slik alle andre liker å bo. Sånn er det selvsagt ikke og det skal vi ha respekt for. Og vi som politikere skal legge til rette for at folk som bor i kommunen har mulighet til å oppfylle sine personlige drømmer her.

I Halden har mange vokst opp med enebolig og hage, og slik ønsker mange fortsatt å bo her. For mange som ønsker å flytte hit fra større byer vil nettopp det å ha muligheten til å ha hus med hage være attraktivt med Halden. Noen vil nok sette pris på å få bygge sin bolig ut mot Berg slik at det blir kortere avstand til arbeidsplasser i nabokommuner. Det er hensyn som må vektlegges i arealplanleggingen. Det er samtidig flere utfordringer knyttet til en ensidig fortsatt vekst utover fra sentrum. Disse er knyttet til bruk av store arealer som igjen krever ny infrastruktur og økt trafikk. Det skal også tas tilstrekkelig hensyn skolekapasitet og til dyrket mark - slik at primærnæringene kan opprettholdes og vi får mat på bordet.

For at vi fremtiden skal ha arealer til dem som ønsker å bo utenfor sentrum må vi derfor sikre oss arealer i Halden. Bare slik kan vi være sikre på at vi har arealer som kan utbygges for fremtidige generasjoner. Det må derfor også legges inn arealer som ikke er planlagt utbygget med en gang, men som kan ligge som tomtereserver eller arealer som kan «veksles inn» i forhandlinger med Fylkesmannen dersom det oppstår arealbehov på steder vi i dag ikke har kunnet forutse at vi har et fremtidig behov. Halden kommune har fått fire kvadratkilometer til utbyggingsformål i fylkesplanen. Dette må vi sørge for at forblir i Halden for fremtidige behov her.

Men Halden må ikke bare vokse utover. Både i sentrum og mange steder sentrumsnært er det egnet til å bygge tettere, enten ved tradisjonell eplehageutbygging, sammenslåing av flere eiendommer eller ved at det rives og bygges nytt. Her er det mange muligheter. En fortetting i og rundt sentrum vil gi nytt liv til byen vår og vil avlaste behovet for å bygge utover. Fortetting nært sentrum skaper mindre behov for transport, flere mennesker vil bruke sentrum som sitt nærområde og skape grunnlag for mer handel og bevertning og dermed lokale arbeidsplasser. Videre vil et sentrum med flere mennesker i seg selv gjøre byen mer attraktivt. Dette må også vektlegges når arealplanen kommer til politisk behandling i formannskapet og kommunestyret.

Halden Høyre har i flere år vært pådrivere for sentrumsutvikling, og har lagt til rette for dette gjennom store prosjekter som sentrumsskole, idrettshall og basishall, ny kino og bibliotek og bymuseum. Alle disse prosjektene skal være med på å øke attraktiviteten med å bo sentrum. Dette er prosjekter Høyre har kjempet hardt for og fortsatt kjemper for at skal gjennomføres.

Det er derfor underlig å lese i Halden Arbeiderblad i dag at, samme dag som Miljøpartiet de Grønne i Viken bryter ut av posisjonen for å stanse et av de viktigste infrastrukturprosjektene i landet at Halden MdGs Øivind Holt er frustrert over at Høyres medlemmer i Halden mener at all utvikling i kommunen er stoppet opp. Det er verdt å merke seg frustrasjonen hans og at han mener at dette er feil – men viktigere er vel at han ikke følger opp med hvorfor han mener det er feil. For det er det ikke. Per i dag, nesten ett år etter valget, er ingen større prosjekter igangsatt i Halden. Vi venter for eksempel, helt unødvendig, fortsatt på en ny reguleringsplan på Os når vi i stedet kunne vært godt i gang med byggingen av idrettshallen til det omarbeidete prosjektet etter den gamle planen. Så helt feil er vel ikke påpekningen fra Høyres representanter.

Les også

- Det er fullstendig feil at alt har stoppet opp

Holt tar videre opp innspill fra Høyres representanter Løchen og Lie som tas til inntekt for at de mener at man skal kunne bygge hvor man vil. Selv om vi også internt i Høyre har debatt om hvordan utviklingen av byen skal skje, så legger jeg til grunn at alle forstår at de begge mener at dette skal skje innenfor de vedtatte rammene av arealplanen. Og at de i større grad ønsker å legge til rette for utvikling også utenfor de mest sentrale delene av kommunen. Som for eksempel i retning vest, mot E-6.

Når det gjelder arealpolitikk er Høyre og Miljøpartiet de Grønne sine valgprogram til forveksling like. Høyre ønsket økt aktivitet i byggenæringen ved å legge til rette for attraktive byggetomter og øke fortettingen i sentrum og i sentrumsnære boligområder mens miljøpartiet gikk til valg for å for å fordele boligbyggingen på leiligheter i sentrum og feltmessig utbygging utenfor sentrum. Dette er hentet fra de respektive partiprogrammene. Sammen med de andre samarbeidspartiene inngikk MdG en avtale som sier følgende om arealpolitikken: «Ferdigstille kommuneplanens arealdel, hvor det legges til rette for næringsutvikling og bosetting i hele kommunen.»

Ut fra hva posisjonspartiene gikk til valg på burde det tilsynelatende være gode forutsetninger for at Høyre og samarbeidspartiene i posisjon skulle kunne komme til en bred enighet om en fornuftig fordeling av vekst i og rundt sentrum og i områdene utenfor. Og vi i Høyre ønsker en arealplan som har et bredt flertall bak seg. Det gir forutsigbarhet for utbyggere og gir planen legitimitet.

Men for å få en ønsket fortetting i sentrum er det ikke nok å si at man ønsker den. Det må legges til rette for det. Et område som vil kunne gi mange boliger nært sentrum er Hollenderen og Tyska. Her ønsker MdG å anlegge parkområde. Sauøya skal bevares og likeså ubebygde områder langs Tista. I tillegg ønsker de å bevare den historiske bebyggelsen i sentrum og det legges nå også opp til et vern av alle eldre bygg utenfor sentrum, så man kan saktens spørre hvor sentrumsutviklingen skal finne sted. Slik dagens utkast av arealplanen foreligger sammenholdt med dagens sentrumsplan er det ikke rom for mye fortetting. Og da må man ha alternativer rundt sentrum eller strupes byen for utvikling.

MdG gruppeleder Johan Johansen redegjør i et innlegg i HA 9.8.2020 for sine tanker om utvikling under overskriften: «Halden trenger å begrense (stoppe) utbygging av nye boligfelt og satse 100% på fortetting» Min første kommentar til utspillet er at det er i strid med både hans eget partiprogram og samarbeidsavtalen med den øvrige posisjonen. Ut over det er det et legitimt politisk standpunkt – som dessverre mangler realisme. Som nevnt over må det legges til rette for fortetting og byfornyelse, og dette vil nødvendigvis måtte gå på bekostning av noe, det kan være utsikten til festningen fra noen steder i sentrum, eller at ikke enhver gammel bygning i sentrum kan bli stående, det kan bety at vi må få noen høyere bygg i sentrum for at det skal være økonomi for utbygger og for at ikke prisene for de som skal bo der blir altfor høye. Det kan gå på bekostning av parkområde på Tyska eller Hollenderen. Og enda viktigere: En ensidig fortetting i og rundt sentrum kan gå på bekostning av innbyggernes ønsker om hvordan de vil bo og leve sine liv. Det å bo i leilighet er for mange en flott boform, men det trenger ikke være det for alle. For noen er nettopp det å kunne gå barbent i gresset i egen hage, plante og lage sin egen lille verden viktigere enn å kunne bo sentralt. Vi er forskjellige, og det ønsker vi i Høyre å ta hensyn til – også når vi diskuterer arealplanlegging. For arealplanlegging er ikke bare de store linjene i politikken, hensyn til miljø, jordvern, næring og handel – det er også hensynet menneskene som bor i Halden nå og i fremtiden.

Les også

Dette mener MDG om arealplanen:– Halden trenger å begrense (stoppe) utbygging av nye boligfelt og satse 100% på fortetting.

Derfor mener vi i Høyre at dette skal gjenspeiles i arealplanen. Vi skal legge til rette for at de som vil utvikle boliger i sentrum skal kunne gjøre det. Det må skje på en så skånsom måte som mulig slik at vi beholder byens egenart, men også slik at vi som bor her opplever å bo i en by som utvikler seg i takt med innbyggernes behov. Vi vil legge til rette for at det er attraktivt å bo i byen. Det må derfor legges til rette for at eksisterende bebyggelse kan bygges om til nye leiligheter og for at det kan rives og bygges helt nye boliger. Områdene langs Tista er selvsagt attraktive steder å bo som bør utnyttes på en god og skånsom måte, det samme gjelder Tyska og Hollenderen. Samtidig har vi respekt for at ikke alle haldensere vil bo i leilighet. De skal ha mulighet til å bosette seg utenfor sentrum, i både nye og brukte boliger. Får man til en god fordeling av nybygg i og utenfor sentrum vil man også få til et boligmarked som fungerer bedre enn det gjør i dag. Da vil det bli lettere å selge eneboligen og kjøpe seg leilighet i sentrum for dem som ønsker det.

Halden Høyre mener, i likhet med hva de fleste av dagens posisjonspartier gikk til valg på, at man må ha en fordeling av utbygging rundt byen og fortetting i og rundt sentrum. Det gikk vi til valg på, det står i vårt valgprogram som er vår lovnad til velgerne.

Vi vil også stå på i de politiske forhandlingene for å sikre at vi beholder arealer for fremtidig bebyggelse her i kommunen og for å få til gode bestemmelser som sikrer at vi ivaretar innbyggernes forventning og om skoleplass og barnehage i rimelig nærhet til boligen. Det bør også legges opp til at eksisterende infrastruktur i størst mulig grad benyttes slik at innbyggernes kostnader ikke blir unødig store ved nye feltutbygginger. Da bør de fleste nye felt ligge i forlengelsen av eksisterende felt.

Halden Høyre står for det vi gikk til valg på – valgfrihet – fortetting i sentrum og mulighet for bolig utenfor sentrum.

Kommentarer til denne saken