I løpet av de neste 20 årene får vi en dobling av antall personer med demens i Østfold. I dag er det kun halvparten som har demenssykdom som er utredet og som har fått diagnosen. Jeg frykter at vi ikke har en tilfredsstillende plan for den siste halvparten.

Høy andel demens i Østfold. 10 av 13 kommuner som sogner til Sykehuset Østfold har en andel med demens som ligger over landsgjennomsnittet i Norge. De øvrige tre kommunene kommer noe under, men det kreves like mye planlegging. I følge demenskartet.no vil de 13 kommuner ha denne utviklingen:

  • 2020: 6400 personer med demens
  • 2025: 7400 personer med demens
  • 2040: 12 300 personer med demens

Ved demens er det ofte en fordel å få diagnosen tidlig. Slik kan man være med å planlegge eget sykdomsforløp. Hvis vi ikke legger opp til og planlegger for at personer med demens får være med å bestemme, frarøver vi dem mange muligheter for et godt demensforløp. Kommunehelsetjenesten mister også muligheten til å gi gode tjenester og et godt samarbeid med pårørende.

Hvem utreder? Fastlegene foretar i gjennomsnitt to–tre utredninger av demenssykdom hvert år. Fastlegene kan, i tråd med nasjonal faglig retningslinje, delegere deler av kartleggingen til hukommelsesteamene i kommunen. Men disse teamene er ikke en prioritert tjeneste i kommunene og har i dag ikke kapasitet til å gjennomføre stort flere kartlegginger.

I spesialisthelsetjenesten er det klare kriterier for hvem som skal utredes og diagnostiseres på sykehuset. Utfra kriteriene er det kun et fåtall som skal henvises til spesialisthelsetjenesten. Dette samsvarer dog ikke med den praksisen vi har i dag. Men Sykehuset Østfold har ikke kapasitet til å utrede og diagnostisere økende antall personer med demens i tiden fremover. Her kreves det bedre samhandling.

Utviklingssenterets rolle. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. Oppdraget er å bistå kommunene blant annet med å utarbeide gode demensforløp og planlegge for en god demensomsorg, på kort sikt og på lang sikt.

USHT er opptatt av: Hvordan kan vi bedre planlegge å tilby gode tjenester for personer med demens for å favne om de vel femti prosentene som ikke har diagnose?

Hvis kommunehelsetjenesten selv sørger for utredning og diagnostisering av personer med demens, kan kommunen få god oversikt og kan planlegge for en god demensomsorg. Dette forutsetter prioritering av kunnskap og ressurser.

Fastlegene og hukommelsesteamene må samarbeide om utredningen og deretter iverksette tiltak for å bistå personene med demens og deres pårørende.

Vi ser mange eksempler på at god oppfølging fra kommuner, med tilrettelagte tjenester, kan bidra til at personer med demens kan bo lengre hjemme, delta i aktiviteter og oppleve gode og meningsfylte dager. Akkurat slik Demensplan 2025 slår fast. Det krever at kommunene har en strategisk plan som favner hele demensforløpet, fra symptomene oppstår til livets siste dager. I USHT bistår vi gjerne i dette arbeidet.