Dette dreier seg om saken der Veidekke klaget Halden kommune inn for KOFA for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i Os-saken.

Dette er KOFA

KOFA er et uavhengig statlig organ som håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Nemnda ledes av en førstelagmann og består ellers av advokater, dommere og professorer.

Tre nemndmedlemmer deltar i behandlingen av hver enkelt sak.

Veidekke

Veidekke var en av to entreprenører som var med i konkurransen om å bygge nye Os skole, idrettshall og basishall.

Halden kommune ga kontrakten til AF Gruppen, som er i gang med anleggsarbeidene på tomten.

I desember skrev Halden Arbeiderblad at Veidekke klaget kommunen inn for KOFA. Det ble hevdet at det var vesentlige avvik i AF gruppas tilbud i forhold til konkurransegrunnlaget fra kommunen. På bakgrunn av dette mener Veidekke at kommunen hadde plikt til å avvise AF gruppas tilbud og tildele Veidekke Os-kontrakten.

I en avgjørelse datert 9. februar 2022 konkluderer derimot KOFA med følgende: «Halden kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.»

Vært prøvd rettslig

Klagen fra Veidekke har tidligere vært prøvd i retten, og da både i Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett. Der ble det konstatert at Halden kommune ikke hadde gjort noe feil. Retten konstaterte at Halden kommune hadde handlet riktig, og i mai i år bekreftet Veidekke at selskapet ikke ville anke kjennelsen fra lagmannsretten og dermed er kjennelsen fra retten endelig.

I denne saken har Halden kommune for øvrig blitt bistått av Advokatfirmaet Negota.

Nytt drama i Os-saken: Halden kommune klaget inn av Veidekke

AF Gruppen krever 100 millioner kroner av Halden kommune