I kommunedirektørens budsjett er det foreslått et innsparingstiltak på en million kroner med ordlyden "Nedskalering Brygga tilrettelagte boliger med bemanning".

Kommunen påpeker ofte kostnadene med tjenestene til innbyggere med funksjonsnedsettelse. De viser sjelden til tilskuddsordningene. Det er etablert et spesielt tilskuddssystem. Det er som følger:

  • Rammetilskuddet til innbyggere på 16 år og over med utviklingshemming og vedtak om tjenester er i 2021 på 744.000 kroner pr innbygger.
  • Og så får kommunen et tilskudd til ressurskrevende tjenester som dekker 80 % av lønnskostnadene til tjenester på beløpet som overstiger 2 millioner kroner pr år.
  • I tillegg får kommunen også flere millioner kroner i vertskommunetilskudd for særlig ressurskrevende tjenester.

I 2021 har kommunen fått 14.056.200 kroner i vertskommunetilskudd. I fjor fikk kommunen 14.303.900 kroner. Så det ligger på rundt 14 millioner kroner pr år.(tallene er hentet fra helsedirektoratet). På toppen av det hele kommer også skatteinntektene til de ansatte.

Og så tilbake til den foreslåtte innsparingen ved Brygga omsorgsboliger. De som bor her har måttet tåle mye motgang. I fjor fikk de økt husleie. Mange betaler opp mot 13 tusen kroner pr måned i husleie nå. I tillegg kommer utgifter til strøm, forsikring, mat, medisiner mm. Så mistet flesteparten bostøtten sin fra maimåned. Jeg har blitt kontaktet av to som mistet ca 3000 kr pr måned i bostøtte!

Dette ble det skrevet om i HA og NHFs lokallag reagerte også kraftig på dette med et innlegg i HA. Det var lite politisk engasjement angående bostøtten. Høyres Håvard Tafjord hadde en forespørsel til ordføreren i det siste KS-møtet før sommerferien .Han spurte om hva ordføreren kan gjøre for disse som nå risikerer å måtte be NAV om sosialhjelp. Ordføreren skulle komme tilbake til det.

Som nevnt over fikk jeg telefoner fra opprørte pårørende og også fra en beboer på Brygga. De kunne fortelle at de har måttet få hjelp til å betale regninger eller til å kjøpe mat og medisiner. Å skulle velge mellom å kjøpe mat eller kjøpe gode bandasjer til sår er vondt! Så hva skjer med flere av beboerne på Brygga nå? I kommunedirektørens budsjett på side 61 står det følgende: "Boligene nedskaleres ettersom beboere avslutter leieforholdet".

Da spør jeg: Ønsker beboerne å avslutte leieforholdet? NEI ! De jeg har vært i kontakt med ønsker ikke det. MÅ noen av dem avslutte leieforholdet? Ja, det blir noen av dem "tvunget" til nå på grunn av at de ikke har råd til å bo der lenger.

Mitt ønske til politikerne er at dere reverserer det foreslåtte kuttet og også hjelper disse personene slik at de kan fortsette å bo på Brygga og ha penger til mat.