Hvorfor det blir slik det nå gjør

Politisk nivå har nå fått Kommunedirektørens forslag til budsjett for kommunen for 2022. Budsjettet er basert på de beslutninger som kommunestyret tidligere har vedtatt skal gjelde gjennom den økonomiplanen som ble vedtatt i juni d.å. Med andre ord så har flertallet i kommunestyret fastlagt hva som gjelder. Fra Pensjonistpartiets side ble det alt i sommer understreket at økonomiplanen for årene 2022-2025 var fullstendig urealistisk i sine vurderinger og anslag. Det viser seg nå at det er riktig. Som det er understreket både fra sentrale politiske myndigheter og ikke minst fra vår egen administrasjon så er tiden hvor det vil komme mye "oljepenger" inn i de kommunale budsjettene over.

Dette har vært varslet i lang tid. Derfor så hjelper det ikke å klage på den ansatte og ledelsen i kommunen da det IKKE finnes penger nok for at tjenestetilbudene til lokalbefolkningen nå skal bli enda dårligere. Med grunnlag i den kursen som det politiske flertallet har fastlagt går det kun en vei. Tilbudene vil bli dårligere, velferden vil bli dårligere og ikke minst det vil være slik i lang tid fremover.

Hva skjedde i 2021?

Når budsjettet for 2021 ble behandlet så ble det "reddet" slik at det kom i balanse gjennom en "moderat" økning av eiendomsskatten på ca. 20 millioner kroner som innbyggerne måtte betale. Så ble det foretatt tiltak ovenfor de mest sårbare og vanskeligstilte innenfor NAV ved at det ble foretatt kostnadsreduksjoner/inntektsøkninger på ca. 15 millioner (alle husker at husleiene i de kommunale boligene gikk over til "gjengs leie" hvor noen fikk husleieøkninger på mellom 30.000 til 40.000 tusen kroner mer i året). Så ble det gjort noe med renter på lån og noen justeringer til i budsjettet.

Det ble her "frigjort" nærmere 50 millioner slik at budsjettet for året 2021 kom i balanse. To barnehager ble reddet fra nedleggelse samt at noen av de mest drastiske forslagene om avvikling av tjenester ble stoppet. Det var for ett år siden. Nå er disse pengene innarbeidet i drifta slik at nye midler nå må skaffes. Gjelda har økt, renter og avdrag skal betales samt at overføringene fra sentralt hold svikter som det var varslet om.

Utfordringer i 2022

For at vi skal kunne opprettholde de lovpålagte tjenester som vi nå har videre i 2022 må det foretas enten inntektsøkninger eller avvikling av kommunale tjenester som ikke er lovpålagte. Det kan summeres til ca. 50-60 millioner for at budsjettet skal få balanse. Det er utfordringene som det politiske nivået nå står ovenfor med den kursen som nå er fastlagt. Kommunedirektøren har etter pålegg fra flertallet i kommunestyret kommet med forslag om hvordan det kan skje. Omfattende tiltak innenfor undervisning, helse og mestring, og ikke minst innenfor NAV hvor de mest sårbare og vanskeligstilte blir rammet på grunn av nedskjæringer igjen.

For den mest interesserte kan det leses på side 92 i Kommunedirektøren budsjettforslag følgende: "Ønskede styrkninger som det ikke er funnet rom for" der fremgår det hva som trengs av økonomiske midler for at velferden ikke skal bli enda dårligere. Det er her snakk om ca. 34 millioner i nye "friske" penger som trengs. ALLE KAN NÅ SE AT NÅR REGJERINGEN NÅ HAR BEVILGET/TILFØRT KOMMUNEN SÅKALTE "FRISKE PENGER" PÅ NOE OVER 9 MILLIONER SÅ ER VEIEN FORTSATT LANG FOR AT BUDSJETTET SKAL BLI SLIK DET BURDE VÆRE.

Hva er alternativt til de drastiske tiltakene som her skjer? Et alternativ er å øke eiendomsskatten enda mere til 4 promille som gir ca. 20 millioner i inntekter, samt at det ikke settes av mellom 20 til 30 millioner på fond slik det er forslag om. Pensjonistpartiet vil ikke i sitt budsjettforslag øke eiendomsskatten, men vil IKKE sette av noe på fond da det ikke er tider for dette nå. Vi vil også stoppe den enorme låneutviklingen som rammer både innbyggerne med økte avgifter på det såkalte "selvkostområdet" og ikke minst det som knyttes til utgifter på driftsbudsjettene i renter og avdrag.

Det er forslag om at det skal lånes ca. 700 millioner i 2022. Skal ikke nevne her hvor mange milliarder kommunen nå har i gjeld. Det får bli et nytt innlegg. Til slutt kan det her nevnes at for avgiftene på vann er det forslag om å øke med 127% og avløpavgiftene med 56% dette til orientering.