Gå til sidens hovedinnhold

Budsjett 2020: Sikre velferden eller opparbeide fond?

Artikkelen er over 1 år gammel

– Er tiden inne for en endring som betyr noe, spør Per Kristian Dahl i dette leserbrevet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag 14. november var det tid for nytt møte i kommunestyret som var det første møtet med politiske saker etter konstitueringen siden valget. Os skole, som ble et stort tema i valgkampen, var satt opp som sak. I den saken fremmet Pensjonistpartiet følgende 3 punkter som forslag til vedtak med egen protokolltilførsel (stemmeforklaring):

  1. Os skole skal være en 1-7-skole hvor dagens skolebygning renoveres og det bygges nødvendig nye skolearealer. Skolen skal være universelt utformet.
  2. I tilknytning til skolen bygges det en basishall med en tilhørende håndballflate.
  3. Når det gjelder arenahall, så vurderes det å bygge en tilsvarende hall som var tenkt på Os (samme størrelse) på tomt ved siden av ny videregående skole på Saugbrugs.

Protokolltilførsel:

«Pensjonistpartiet setter skolebarna i første rekke og vil ha fortgang i bygging av ny barneskole, 1-7-skole samt basishall med tilhørende håndballflate. Planlegging av ny skole må skje i nært samarbeid med de ansatte og foreldreutvalg på Os skole. Med forslaget fra Pensjonistpartiet vil også behovet til turnerne som sårt mangler nødvendige fasiliteter, bli tatt hånd om.

En basishall med tilhørende håndballflate vil også sørge for nødvendig ute arealer for 1-7-skole. Dette ser vi er mulighet for å realisere innenfor allerede godkjent reguleringsplan og bestemmelser i sentrumsplan.

Ved å vurdere å bygge en arenahall på tomt på Saugbrugs på Porsnes, vil byen få sin etterlengtede arenahall. En bygging av arenahall på Saugbrugs-tomta vil også spare kommunen for ca. 150 millioner kroner som kommunen sårt trenger til andre områder i kommunen i tida framover. En arenahall på Saugbrugs-/Porsnes-tomta er kostnadsberegnet slik at denne innsparing er reell etter vårt syn. Fylkeskommunen har for øvrig uttalt i HA at for dem så er det helt greit for den videregående skolen om en eventuell hall ligger nærmere ny skole på Saugbrugs. Da vil behovet til elevene på den videregående skole være dekket. En bygging av hall på Saugbrugs/Porsnes må ta hensyn til beboere i området i forhold til parkering og tilkomst av brukere og publikum.

For å sørge for en løsning for byens håndballklubber, så vil Pensjonistpartiet jobbe for at Tistedalshallen snarlig vil få sin utbygging. Samlet sett så vil da antall haller og hallflater ha økt for idretten i Halden til glede for alle som er opptatt av idrettens kår i Halden. Remmenhallen bør også fortsatt være til disposisjon for idrettslagene i Halden».

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Etter vårt syn er dette det eneste som er gjennomførbart under den forutsetning som er nevnt i protokolltilførselen om at Tistedalshallen må igangsettes umiddelbart, noe som er fullt mulig bare man får en økonomisk bankgaranti fra kommunen på ca. 20 millioner. Sparebankstiftelsen har alt bevilget 6 millioner til prosjektet som skal dekke renter og avdrag.

Kommunen er i en økonomisk situasjon som gjør at størrelsen på de vedtatte investeringsplaner i økonomiplanen må reduseres.

Kommunedirektørens forslag til kommunebudsjett for 2020 har sitt grunnlag fra tidligere vedtatt Økonomiplan 2020–2023 som forutsetter store låneopptak som skal betales av innbyggerne i kommunen. Nå kommer det mer tydelig fram hva dette vil innebære for velferdstilbudene ovenfor dem som nå bor i kommunen. Det lar seg ikke lenger skjule hva konsekvensene blir. Enten det gjelder undervisning/oppvekst, helse/omsorg eller kultur/idrett, så vil det bli iverksatt omfattende innskrenkninger og nedleggelser av tilbudene som kommunen har i dag.

Det som Pensjonistpartiet har pekt på i lang tid, blir nå en virkelighet som alle må forholde seg til, om ikke en kursendring finner sted.

Det er ikke mye tid å gå på i den sammenheng. Blir låneopptakene foretatt og de store prosjektene iverksatt, er det ingen vei tilbake. Ingen kan i ettertid si de ikke var kjent med at det skulle foretas lån til ulike formål slik Økonomiplanen forutsetter med 1253 millioner de neste årene. Det starter med Os-prosjektet, som har en kostnadsramme på ca. 690 millioner slik framlagte papirer til kommunestyret viser.

Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag derfor gitt en grundig og god analyse av hva som må til for at kommunen skal sikre seg på en forsvarlig måte når slike voldsomme låneopptak gjennomføres av politisk nivå. Kommunedirektøren foreslår at det opprettes flere fond ved at det hvert år samlet avsettes ca. 40 millioner i budsjettet. Det for å møte uforutsette hendelser som rentehevninger eller reduserte overføringer fra staten, for å nevne noen forhold.

En slik avsetning rammer øyeblikkelig tilbudene i kommunen. I tillegg til dette så har kommunen også opparbeidet seg et premieavvik på 269 millioner. Penger utbetalt til Halden Kommunale Pensjonskasse, men ikke utgiftsført i kommunens driftsregnskaper. Dette beløpet skal utgiftsføres de neste 8–10 årene med ca. 30 mill. pr. år. Ut over dette så vil renter og avdrag i henhold til budsjettforslaget i 2020 bli på 194 millioner.

I avlagt regnskap for 2018 ble det betalt renter og avdrag med ca. 123 millioner. Det er altså en rente- og avdragsøkning i løpet av to år med 71 millioner. Disposisjonsfondene 40 millioner, premieavvik på 30 millioner, renter og avdrag har økning over to år på 71 millioner (som det framgår av kommunedirektørens forslag). Dette blir til sammen over 140 millioner som skal tilpasses driften av kommunen.

Det er det som nå politisk nivå skal ta stilling til når budsjettet for 2020 skal vedtas i kommunestyret 19. desember. Det ble derfor fra Pensjonistpartiet i kommunestyret 14. november fremmet et eget forslag som vi har redegjort for i dette innlegget, men som ble nedstemt av flertallet.

Slik vi i Pensjonistpartiet ser det, så vil dette forslaget løse mye av de problemene som omhandler Os-saken også. Dette til en helt annen kostnad enn det her er lagt opp til, anslagsvis flere hundre millioner spart.

Pensjonistpartiet vil i flere leserinnlegg ta for seg hvilke betydelige endringer som må til for å sikre velferden i kommunen. Det som her er framført i forslaget vedrørende Os-saken, er bare et av dem.

Kommentarer til denne saken