Norske Skog Saugbrugs, og alle våre ansatte, kjenner – som hele samfunnet – effekten av den pågående pandemien. Stor usikkerhet i markedet, kansellerte ordre og generell usikkerhet om fremtiden gjør at det bl.a. blir nødvendig å vurdere permitteringer.

Norske Skog Saugbrugs AS er en treforedlingsbedrift i Halden med ca 450 ansatte og ca 50 lærlinger. Bedriften har i lang tid jobbet aktivt med utvikling og innovasjon, og er en driver i det grønne skiftet. Vi har de siste 4 år byttet ut hele vårt produktsortiment, betydelig effektivisert energistrømmer og utviklet nye, grønne produkter. I denne prosessen har våre ansattes kompetanse vært avgjørende. I dagens industri er kompetanse en kritisk innsatsfaktor som krever et betydelig og kontinuerlig fokus.

Vi mener at midler til BedriftsIntern Opplæring – BIO – vil være et svært godt hjelpemiddel i nåværende situasjon. Dersom BIO-midler blir tilgjengelig kan vi unngå permitteringer – med kostnadene det har for staten – og heller drive nødvendig opplæring av vår viktigste ressurs; våre ansatte. Læringsprogrammene ligger klare.

Dagens situasjon rundt BIO-midler og tildeling er uklar. Riktignok er midlene økt i forbindelse med pandemien, men fortsatt er rammen, gitt det totale behovet, alt for lav. Vi mener at man må se BIO-midlene for det de er; et reelt alternativ til dagpenger. Vi har derfor følgende råd:

1. Øk totalrammen

Som nevnt over, rammen må økes kraftig. Sammenholder man verdien av kompetanseheving og fradrag for dagpenger ved at arbeidstakerne ikke blir permittert, vil dette klart være lønnsomt, viktig og ha stor samfunnsmessig nytte.

2. Øk rammene for enkelttiltak

Det må være rom for alle i denne utfordrende tiden. Det betyr små, lokale bedrifter og store nasjonale og internasjonale bedrifter. BIO-midlene må tildeles så alle kan benytte dem, derfor må kriteriene forenkles og gjøres fleksible. Et tak pr tiltak vil virke konkurransevridende og urettferdig.

3. Finn effektivt distribusjonsapparat

Dagens ordning er som nevnt uklar og praktiseres forskjellig i de ulike fylkene. I tillegg trenger naturlig nok fylkeskommunene tid for å få implementert riktig apparat. I tiden vi er inne i nå bør vi se det store bilde, og raskt finne alternativer som kan utføre søknadsbehandling og oppfølgning effektivt. Her kan man for eksempel tenke seg å benytte regionale næringsklynger som partnere.

For vår bedrift, midt i det grønne skiftet, kan den tunge tiden vi er inne i brukes til å gjøre et betydelig og viktig kompetanseløft – det gjelder også mange andre i Norge. Dersom BIO-midler tilgjengeliggjøres og rammene økes kan vi komme styrket ut av denne krisen.

Istedenfor å bruke dagpenger som passiv nødhjelp, bruk midlene til BIO-tiltak for å støtte offensiv, miljørettet industriutvikling.