Brøt innreiseforbud for å se familien - nå må han i fengsel i Norge

BRØT INNREISEFORBUD: En mann er i Halden Tingrett dømt til ti måneders fengsel grunnet brudd på innreiseforbud

BRØT INNREISEFORBUD: En mann er i Halden Tingrett dømt til ti måneders fengsel grunnet brudd på innreiseforbud Foto:

En mann av utenlandsk opprinnelse i 30-årene måtte møte i Halden tingrett tiltalt for brudd på innreisebestemmelsene

DEL

Det var i august i år at politeiet stoppet en bil for kontroll på gamle Svinesunds bru. Ved gjennomgang av politiets systemer oppdaget de at sjåføren var ilagt et utvisningsvedtak fra UDI med varig innreiseforbud i juli 2016.

Trodde ikke han var utvist

Tiltalte forklarte at han visste at han hadde fått et utvisningsvedtak, men at han trodde innreiseforbudet kun var for ett eller to år. Han visste ikke at det var varig og trodde han hadde utholdt tiden for innreiseforbudet da han reiste inn i Norge i august i år.

Tiltalte forklarte at bakgrunnen for at han kom til Norge var at han og konen hans skulle besøke familie i Vestfold og Telemark fylke. Familien bodde til vanlig et sted på vestlandet og de hadde ikke sett dem etter reiserestriksjonene grunnet koronapandemien ble innført.

Tiltalte sa videre at han var klar over at han hadde fått innreiseforbud, men trodde det var løpt ut. Han forklarte videre at han før reisen ringte han politiet i Norge for å spørre om dette, men han ikke fikk kontakt. Han skal ha havnet i en telefonkø, hvor han fikk opplyst at politiet skulle ringe opp igjen. Han la derfor på, men politiet skal ifølge mannens forklaring aldri ha ringt opp igjen. Han planla derfor å spørre om innreiseforbudet da han kom til grensen.

Forstod ikke ordet "varig"

I 2016 hadde mannens daværende advokat sendt inn en klage på utvsiningsvedtaket, men denne klagen ble ikke tatt til følge og det varige innreiseforbudet ble opprettholdt. Dette vedtaket ble sendt til tiltaltes advokat for underretning til tiltalte.

I september 2018 ble tiltalte så stanset av en politipatrulje hvor han ble gjort kjent med vedtaket av en politibetjent. Politibetjenten forklarte under rettsmøtet at han leste igjennom hovedpunktene i vedtaket fra UNE og at han var igjennom de viktigste punktene. Han hadde jobbet i politiets utlendingsenhet tidligere og var klar over hva som var viktig, men han erkjente imidlertid at han ikke hadde lest alle sidene i vedtaket og at det heller ikke var benyttet tolk. Tiltalte skal heller ikke ha fått utlevert en kopi av vedtaket. Politibetjentens oppfatning var at tiltalte forstod norsk godt, og at han gav uttrykk for at han ble skuffet over innholdet han fikk opplest. Tiltalte på sin side forklarte at han ikke forstod ordet «varig» i vedtaket da han fikk det opplest av politibetjenten.

Retten var av den oppfatning at tiltalte hadde en sterk oppfordring til å klargjøre og undersøke hva slags varighet innreiseforbudet mot ham hadde, etter at han var blitt gjort kjent med at han var ilagt et innreiseforbud både ved oversendelsen til hans advokat og etter samtalen med politibetjenen i september 2018.

Retten mente at forsøket på å ringe politiet før reisen til Norge ikke endrer dette, og at dette dette underbygges av en forklaring fra et politivitnet om at verken tiltalte eller konen hans spurte om innreiseforbudet da de ble stoppet på grensen i august i år.

Ti måneder fengsel

Retten kom derfor fram til at tiltalte ut fra sine personlige forutsetninger, handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden, da han ikke forsikret seg på annet vis enn han gjorde da han reiste til Norge i august.

Tiltalte opplyste i retten at han har startet et nytt liv i Sverige, og at han og konen har kjøpt seg hus og begge er i arbeid. Han fryktet han mest sannsynlig ville miste jobben hvis han skulle bli dømt til fengsel. Tiltalte er tidligere straffet i Norge, men dommen har ikke innvirkning på straffeutmålingen i denne saken.

Etter en samlet vurdering fant retten det riktig at straffen settes til fengsel i ti måneder sett hen til at overtredelsen var grovt uaktsom, og at tiltalte har startet et nytt liv i Sverige. Han får 19 dagers varetektsfradrag.

Ved domfellelse skal det i utgangspunktet ilegges saksomkostninger, men retten viste til at han nå skal sone en lengre fengselsstraff, samt at han mest sannsynlig vil miste jobben ved soningen av straffen. Retten kom derfor under tvil fram til at unntaket i straffeprosessloven er oppfylt og at saksomkostninger ikke skal ilegges.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken