Brannstasjonen var en sak som tidlig ble behandlet av posisjonen etter valget i 2019. Da hadde saken allerede en lang historie og jeg har bare sett tilbake til 2017. Det som undrer meg, er hvordan vi er kommet dit vi er i dag med et alternativ på en liten tomt, nedskalert og som allerede er estimert til å koste 199 millioner. Brannstasjon er lovpålagt, og alle de politiske partiene er opptatt av å finne en løsning.

Remmen som lokasjon har mange fordeler for brannvesenet. Det skal jeg ikke argumentere mot. Samtidig står det at kommunen er i dialog med selger for å få en lavere pris på grunn av hule eiker. En hul eik er over 100 år gammel og ca 20 meter høy. Eikene er sannsynligvis det første man ser under befaring på tomten. Regelverket rundt vern av hule eiker er ikke nytt og at det i ettertid kommer overraskende på administrasjonen er skremmende.

Som folkevalgt for De Grønne blir jeg trist fordi det så tydelig viser hvor lite fokus på og kunnskap om naturmangfold enkelt i administrasjonen har. Dammen med salamander er også være lett å se under en befaring. At det er overraskende at tomten dermed er vanskeligere å utnytte sier seg selv. I ettertid er det også funnet steinalderbosetninger og fylket krever ny vei for uttrykning. Dette var kanskje ikke like lett å vite, men det øker prisen med ca. 50 millioner.

Når jeg har sett på sakene tilbake til 2017 har jeg kommet over 3 andre tomtealternativer ved Remmen (ingen er mer en maks 300 meter fra hverandre). Ved det ene fikk kommunen tilbud om tomt og brannstasjon for 125 millioner, men takket nei fordi det var for dyrt. Dette var i 2018. Ved de to andre har jeg bare kommet over estimat på leie av ferdig brannstasjon og den leieprisen indikerte en kostnadsramme på å bygge en brannstasjon som er mye lavere enn dagens alternativ.

Dette er nå historie, men ingen av tomtene er utviklet og da er det kanskje alternative løsninger. Løsninger som ikke involverer 50 millioner i ekstra atkomstvei og utgravninger. Har vi råd til å ikke undersøke muligheten? Det spørsmålet vet bare ettertiden svaret på, men i dag heller jeg mot at muligheten bør undersøkes.

Tidligere var det mange som ønsket at ny brannstasjon skulle plasseres ved Saugbrugs. Da reaktoren var i drift fikk det alternativet tommelen ned fra statlige myndigheter. Nå er ikke reaktoren i drift, men dekommisjoneres. Dette er derfor også et mulig alternativ. I tillegg kan det finnes andre alternativer som jeg ikke er kjent med.

I økonomireglementet står det følgende på side 13:

Investeringsprosjekt skal være tilstrekkelig utredet. Dette krever at investeringsutgifter, finansiering, driftskonsekvenser, intern avkastning og fremdrift osv. dokumenteres før saken oversendes til politisk behandling.

De 2 årene dagens posisjon har styrt har vi ønsket brannstasjonsaken tilstrekkelig utredet med oppdatert kostnadskalkyle. Ved 2 anledninger har administrasjonen satt opp saken og lagt opp til at vi skal vedta et større investeringsprosjekt uten å vite hva det koster. Dette er et klart brudd på økonomireglementet. Når det endelig kommer oppdatert kostnadskalkyle og saken er tilstrekkelig utredet viser det seg at kostnaden blir ca. 50 millioner høyere. Var disse utgiftene nye for administrasjonen eller har de vist om dette uten å informere politisk nivå tidligere?

Vurderingene så langt er at denne saken legger opp til å velge mellom dårlige alternativer. Enten si ja til en dyr og nedskalert brannstasjon på en tomt med få utviklingsmuligheter. Eller si ja til å se etter alternativer. Ved alternativ 1 så vet vi hva vi får, mens ved alternativ 2 er det uvisst. Ny brannstasjon burde allerede vært klar, så tidsmessig er vi allerede langt på overtid.