Redaktøren i HA mener det er på tide å starte debatten om hvorvidt Sydsiden av Halden sentrum nå bør bli bilfri. Dette er et positivt innspill fra redaktøren. Jeg støtter ham når han hevder at Torvet har hatt en svært positiv utvikling, da store deler av området er forbeholdt uteservering. Det har, som redaktøren hevder, foregått en oppmykning, og torvet har blitt et triveligere sted enn det var tidligere.

Videre har deler av området blitt skiltet som sone/gatetun, hvilket innebærer at man kun har lov til å kjøre i gangfart. Etter mitt syn burde også de fleste parkeringsplassene på torvet fjernes. Det er positivt at restaurantene har fått tillatelse til å utvide uteserveringene, hvilket bør bli en permanent ordning. Kanskje man også kunne plante noen trær og busker og gjøre området grønnere og lunere.

Det har fremkommet enkelte klager på støy når det har vært konserter og andre arrangement i sentrum. Men dersom man som beboer i et bysentrum ikke tåler dette, får man bosette seg på landet. I et levende sentrum må man tåle at det er liv og røre med konserter, messer og andre aktiviteter, og torvet bør være et egnet sted for slike aktiviteter.

Men når det gjelder biltrafikk, må man ikke glemme at store lastebiler flere ganger daglig har behov for å levere varer til restauranter og forretninger, for eksempel Norgesgruppen, Hansa-Borg, Tine osv.

Halden trenger også en busstasjon eller bussterminal på Sydsiden. For mange år siden ble den gamle busstasjonen revet, og man bygget Thon Hotell, Kultursalen og omsorgsboliger på tomten, som var en av de dyreste og mest attraktive tomtene i sentrum. Fra politisk og administrativt hold ble det da lovet at man skulle bygge ny busstasjon og drosjesentral i tilknytning til jernbanen og på den måten skape et kommunikasjonssenter. Dette be aldri realisert, og det var nok heller ikke meningen at det i det hele tatt skulle realiseres. Var dette et spill for galleriet? I dag har Halden fylkets desidert dårligste bussterminal. Den gamle godssentralen, som nå skal disponeres av Kirkens Bymisjon, og som ligger vegg i vegg med stasjonsbygningen, burde definitivt ha blitt en del av et senter/ en sentral for offentlig kommunikasjon. Så burde man heller ha funnet et annet lokale til bymisjonen. I de mulighetsstudiene som tidligere er presentert, når det gjelder området langs vestsiden av Jernbanegaten, kan jeg ikke se at man skisserer muligheten for en terminal for offentlig transport, dvs. buss/taxi.

Man må heller ikke glemme at mange gårdeiere/leieboere har privat parkering i bakgårdene sine, og disse bakgårdene er flere og større enn folk flest vet. Man kan ikke sperre tilgangen til disse områdene.

Personlig mener jeg at det kan være en løsning å skilte hele området som sone/gatetun. Tollbugaten, Kirkegaten, Olav 5.’ s gate og Jernbanegaten, som har mye tungtrafikk må imidlertid være åpne for ordinær trafikk.

Av miljømessige hensyn bør det satses på kollektivtransport. HA har tidligere informert om at busselskapet Boreal har vunnet entreprisen på kollektivtransport med buss med virkning fra juni neste år, og avtalen med Østfold kollektivtrafikk forutsetter helelektriske busser. Dette er et stort fremskritt når det gjelder miljøhensyn.