Det å bygge et hus krever også mange forskjellige fagarbeidere, materialer og annet utstyr som må kjøpes. Det å bygge en bolig fører til å sikre arbeidsplasser og verdiskapning.

Nettopp derfor har Norsk Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) bestilt en rapport fra samfunnsøkonomisk analyse som sier noe om stoda for boligutviklingen i landet. Halden kommer dårlig ut. Lederen for NBBL peker på to mulige årsaker: 1. For mange private initiativ stoppes opp og 2. Et utydelig overordnet planverk.

Vi i Høyre har fått litt kritikk for å si at «alt har stoppet opp». Når vi kritiserer posisjonen for å være passive er ikke dette bare politisk «småkjekling». Det kommer også fra landets sterkeste sammenslutning av boligbyggere. Det er også noe Halden Næringsråd har etterlyst flere ganger.

Det jeg synes er trist at dette blir møtt med total taushet fra posisjonen. Det er ingen som stepper opp og tar til orde for å gjøre noe med utviklingen. Det jobbes snarere tvert imot med å stoppe opp og begrense og å lete etter muligheter til å si nei. Posisjonen klarer ikke engang å sikre flertall for sitt eget forslag til arealplan. Da er det ikke rart at konklusjonen blir at folk ikke tør å satse i Halden. Skal man satse, må man ha forutsigbarhet.

Næringslivet, gjennom Halden Næringsutvikling, har over lengre tid etterlyst nettopp mer stabilitet og forutsigbarhet. Det er et politisk ansvar å gi dem dette og dagens posisjon evner det ikke. Noen vil kanskje si at dette er administrasjonens jobb og at det ikke handler om politikk; det er lett å gjemme seg bak paragrafer og toe sine hender. Mitt inntrykk er at posisjonen gjør nettopp dette, men den administrative delen av kommunen skal styres etter vedtak og politiske signaler. Der den politiske myndigheten plasserer fokus, der skal administrasjonen levere.

Dagens posisjon viser ingen vilje til å satse på stabile og forutsigbare forhold for boligbransjen i Halden. I forlengelsen av dette vil jeg påstå at posisjonen ikke viser vilje til å legge til rette for næringslivet i Halden.

Her vil vi i Høyre stake ut en helt annen kurs. Vi vil at dagens arealplan skal gjelde frem til vi får en ny på plass. Dagens posisjon har aktivt valgt å legge dagens plan fra 2011 i møllposen samtidig som de ikke klarer å jobbe frem en ny som kan ta over.

Vi vil etterlyse de paragrafene som sier ja til private initiativ. Vi vil at administrasjonen skal lete med lys og lykte etter alle de positive sidene ved ethvert næringsvennlig tiltak. Det skal veldig strenge lovhjemler til for å si nei til de ønsker å skape noe nytt i kommunen.

Hvis Høyre får tillit etter valget i 2023 vil vi være mye mer offensive når det gjelder å legge til rette for næringslivet. Vi skal høre hva næringslivet har behov for nettopp for å få den forutsigbarheten de har etterlyst i flere år. Dette må vi for å skape et økonomisk bærekraftig samfunn også om 30 år. For å omstille, så må vi begynne nå for å skape flere inntekter til kommunen. Hvis vi får det til raskt så blir forhåpentligvis de beintøffe prioriteringene vi står overfor, litt mindre beintøffe.