Det overrasker at Saugbrugs nå vil utvide fabrikkområdet inn i den verneverdige edelløvskogen. Morten Paulsens og HA’s initiativ for å opplyse om konsekvensene, må natur- og friluftsinteresserte haldensere støtte opp om.

Allerede i 1987 skrev Fylkesmannen til kommunen at edelløvskogen i Tistadalen er et område med betydelige verneverdier, at målet må være at skogen vernes, og at inngrep i og inntil skogen derfor bør hindres. Strekningen fra Månefjellet til Veden-raet er omkring 5 km, men forholdsvis smalt. Arealet er omkring 500 daa. De frodigste partiene er i dalsiden der det er mye næring og god fuktighet. En gammel sti med trapper i granitt går opp gjennom bøkeskogen til Våkemark. Der kan en velge fine stier med flott utsikt gjennom den øvre, tørrere dalsiden til Linåkerbakken og videre mot Tistedal.

Naturvernere har helt siden «Naturvernregistreringen i Østfold 1976» ønsket å få skogen fredet. De senere år har regjeringen ønsket at vern skulle være frivillig. Derfor har Fylkesmannens invitert grunneierne i området til å bli med på frivillig vern. Både Halden kommune, Saugbrugs og alle andre private grunneiere har vært positive, og fylkesmannen mener at skogen bør vernes som naturreservat. Fylkesmannen sier i brev til grunneierne 22.04.20 at det nå regnes på arealer og erstatningsbeløp. Hvis beløpene aksepteres, vil det bli inngått en verneavtale med Staten, verneforslaget vedtas av Kongen, og erstatningen utbetales.

At Saugbrugs nå ønsker å droppe det vernet de har vært positive til helt til i år, er helt uakseptabelt. Bedriften har betydelige arealer å bygge nytt på. Det ble gitt tillatelse til å fjerne mye av eikeskogen på Skakkestad i forbindelse med PM6-byggingen. Ytterligere inngrep vil være en provokasjon mot naturvernet. Saugbrugs har vært positive til natur- og miljøvern etter at kampen om ren elv og ren fjord var over, bedriften var med i spleiselag med kommunen for å få laksetrapper i Tista, og den gjør en god jobb for å begrense utslipp og utnytte ressursene i nye produkter. Derfor er ødeleggelse av en av kommunens naturperler en uhyre dårlig idé, som kan bekrefte teksten til Henning Kvitnes:»Evig eies kun et dårlig rykte»