Hvorfor ble det utarbeidet kun en reguleringsplan som bare var for området der som skolen og idrettshallen skulle ligge på Os-tomten? Hvorfor ble det ikke laget en reguleringsplan som omhandlet både Os-tomten, St. Joseph tomten, Storsenteret og ikke minst tomten der Rødsberg skole ligger i dag? 

Hvorfor er ikke hovedveinettet som går igjennom hele dette området utredet med tanker om at det blir kommunes viktigste veiforbindelse i forhold til blant annet all virksomhet på Iddesiden i tiden som kommer? Det har i lang tid vært politisk enighet om at det i Haakon 7 vei skal bygges rundkjøringer. Hvorfor er dette nå helt borte? Hvorfor dette hastverket med å få vedtatt en reguleringsplan som all faglig planmyndighet stiller et stort spørsmål ved? 

Hvorfor skal ikke en slik plan inneholde en grundig konsekvensutredning om hva dette vil bety for sentrumsområdets utvikling? 

Kommunen har nå kostet på St. Joseph bygningen, først ved tilbakekjøp fra Halden Kommunale Pensjonskasse og deretter rehabilitering til over 20 millioner. Er det plass til ny svømmehall på det området hvor det er tenkt plassert og hvor ansvarlig person som utreder dette i kommunen nå gjennom HA har signalisert en pris på nærmere 450 millioner. Skal det også rives bygninger for å få på plass en svømmehall? 

Storsenteret er i dag regulert gjennom sin reguleringsplan til handel og bolig. Hva sier de som bor der i dag til at det nå skal reguleres til offentlig formål? Spørsmålene er mange, men det gis få svar på helt avgjørende forhold. Det skal i henhold til vedtatt økonomiplan som den politiske ledelsen nå har vedtatt de neste fire årene investeres 1253 millioner til mange ulike formål. Kommunen ender så godt på over 4000 millioner når det gjelder samlet lånegjeld.

Pensjonistpartiet syn i saken.

Det som det er argumentert med til nå er at idrettshallen må stå ferdig i 2020 på grunn av det er avtalt med fylkeskommunen for at de skal få dekket sitt behov for økt hallkapasitet. Et slik behov er ikke lenger tilstede. Elevene som skal flyttes ned fra Risum til nye lokaler på Saugbrugs sin eiendom skjer ikke før i 2022/23 på grunn at hele dette prosjektet nå er forskjøvet i tid. Det prosjektet som er lagt fram og vedtatt i kommunestyret som forutsetter at Os skole skal rives, stilles det nå mange spørsmål ved. Det gjelder både den pedagogiske og funksjonelle delen av prosjektet. Uteområdene er for små og dette er en meget dyr utbygging. Det som derfor er riktig nå er at det bygges en utvidet basishall for turn med en håndballflate på ca. 1200 til 1300 kvadratmeter. Det viser tegninger som er laget at det er plass til uten at kanalen over Os tomten som ligger 8 til 9 meter nede i bakken må flyttes.

TTIF har fått godkjent sitt hallprosjekt i Tistedalen slik at det kan bli byggestart omgående. Her er finansieringen i orden ved at sponsorer dekker kostnadene for byggingen de første 10 årene. Idrettshallen som det er tenkt skal bygges på Os tomten flyttes i sin helhet til Saugbrugs sitt område. Her blir de økonomiske uttellingene til kommunen på et helt annet nivå.

I de 14 dagene i desember 2018 når prosjektet fra FAVN ble vedtatt både i formannskapet og kommunestyret uten at det forelå noen godkjent reguleringsplan viser det seg nå ikke var godt nok for Os prosjektet.

Det som også er viktig å ha med seg i denne saken er at det i henhold til vedtatt økonomiplan så vil renter og avdrag stige med 70 millioner i 2023 i forhold til avlagt regnskap for 2018. Hva med drift av kommunen og sektorene helse/omsorg, undervisning/oppvekst og kultur/idrett som allerede i dag går på sparebluss i den sammenheng. Blir det nok midler igjen til å drifte kommunen? Her står kommunen nå ved et veivalg for framtiden hvor alt av planer dessverre ikke kan gjennomføres slik de nå er presentert.