Den politiske behandlingen av Frisbeegolf banen i Vedenskogen viste med all tydelighet at 2/3 av politikerne i kommunestyret i Halden ikke legger vekt på, eller har forståelse for bevaring av biologisk mangfold.

I det lille skogholtet Vedenskogen har naturinteresserte gjennom flere tiår kjempet for å bevare det unike biologiske mangfoldet som finnes der av fugler, sopp og insekter. Her vil kommunestyremedlemmer i de største partier i Halden tillate hogging og rydding av trær og nedtråkking av vegetasjon til det ukjennelige.

En 100-meter skog der trær ligger over ende, med uoversiktlig underskog av busker og annen uryddig vegetasjon er til sjenanse mener noen. Her må det ryddes opp! Forståelsen for hva som er «verdifull natur» er dessverre ikke til stede hos alle.

I en spørreundersøkelse Opinion gjorde for WWF før siste valg, svarer tre av fire at de er bekymret for tap av naturmangfold og nedbygging av natur. Det er den gjentatte «bit for bit» nedbygging av natur, – som ingen har oversikt over, som nå må stoppes – både for å ta vare på biologisk mangfold og av klimahensyn!

Sabima, Samarbeidorganet for Biologisk Mangfold sier: « I Norge har vi forpliktet oss til å stanse tapet av naturmangfold. Ingen arter eller naturtyper skal utryddes, og utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres. Men vi har ikke et system som gjør at vi kan sjekke om vi når disse målene, langt mindre sikre at vi når dem.» – Sabima anslår at bare en fjerdedel av antatt verdifull natur er kartfestet, og jobber med å få fram et «økologisk grunnkart» i Norge. Med en oversikt over alle naturtyper vi har og hvilke arter som en kan forvente å finne der, vil det være enklere for de kommunale myndigheter å stoppe nedbygging.

Wergeland Krog Naturkart fikk på oppdrag av Halden kommune i 2001 utført en kartlegging av naturtyper og viktige lokaliteter for det biologiske mangfoldet i Halden kommune. I 2020 ble den rapporten fulgt opp med en faglig gjennomgang og vurdering av dagens kunnskapsgrunnlag om biologisk mangfold, en rapport utarbeidet av Marit Eriksen og Roy Nordbakke. På budsjettet for 2021 ble det bevilget kr 200 000 til oppdatert kartlegging og nyregistrering og 50 000 kroner til bekjempelse av uønskede arter som Canada-gullris og lupiner.

Naturvernforbundet i Halden skrev i sin uttalelse om biologisk mangfold at vi anbefalte å ha årlig internkursing i naturmangfold for kommunestyrets medlemmer, samtidig som kommunen bør ha nok ansatte med kompetanse på området. Vi etterlyser en øket forståelse hos politikerne i Halden for biologisk mangfold.

Stine Ramdal, Naturvernforbundet i Halden
og Tore Hoell, Birdlife Halden lokallag