Gå til sidens hovedinnhold

Bibliotek = bærekraft

Artikkelen er over 1 år gammel

Halden kommune/ kommunedirektøren har presentert sitt budsjett for 2020 med FN’s 17 bærekraftmål som ramme. Folkebibliotekvirksomheten er en del av kommunens kulturelle «grunnmur» og kan bidra til at kommunen når noen av disse bærekraftmålene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bærekraftmål 1 – Utrydde fattigdom: Folkebiblioteket bidrar til sosial utjevning i lokalsamfunnet ved å sette bøker og andre media gratis til disposisjon for alle. Alle innbyggerne i landet har gratis tilgang til bibliotekets tjenester. Hittil i år har Halden bibliotek lånt ut 94 251 bøker og andre medier.

Bærekraftmål 3 – Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder: Folkebiblioteket bidrar til bedret folkehelse ved å være en møteplass og arena, et sted med lav terskel, betjent av kompetent personale seks dager i uken, hvor du kan slå av en prat, ta en kopp kaffe, lese dagsferske aviser eller komme på et av våre gratis arrangement. Hittil i år har 83 600 personer besøkt Halden bibliotek.

Bærekraftmål 4 – Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle: Folkebiblioteket bidrar til lesemestring gjennom hele grunnskoletrinnet med sitt tilbud og samarbeid med grunnskolene i kommunen. Hittil i år har de ansatte ved Halden bibliotek hatt 55 klasser fra grunnskoletrinnene på besøk med tema bokprat. Under kampanjen Sommerles 2019 deltok nesten 900 barn på 1. – 7. trinn. De leste tilsammen 1 201 028 sider fordelt på 11 174 bøker! Denne kampanjen foregår mellom 1. juni – 31. august årlig for å hjelpe til med å vedlikeholde leseferdigheten på barnetrinnet gjennom en 8 uker lang sommerferie. Denne høsten har Halden bibliotek startet opp et nytt tilbud for barn 9-12 år i samarbeid med Høgskolen i Østfold, avdeling for informasjonsteknologi: Halden makerspace – et dataverksted som skal gi alle barn i Halden mulighet til teknologisk mestring under kyndig veiledning.

PROFIL: Nina Ewart

Biblioteksjef

I september i år kom Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023: Rom for demokrati og dannelse utarbeidet av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, sammen. Målet er å videreutvikle bibliotekene som relevante og viktige kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til folkeopplysning og dannelse for befolkningen. (Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023: Rom for demokrati og dannelse, s. 10)

Bærekraftmål 5 – Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling: Folkebibliotekene har gjennom sitt nasjonale lånesamarbeid tilgang til informasjon og litteratur om kultur og samfunn på nesten 100 forskjellige språk.

Bærekraftmål 16 – Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer: Folkebiblioteket er en fredelig og inkluderende institusjon hvor man kan skaffe seg informasjon og låne (det er klimavennlig i seg selv!) gratis fra samlingene.

Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven LOV -1985-12-20-108) regulerer kommunenes bibliotekvirksomhet. Lovens §1 (Kapittel I) fastsetter folkebibliotekenes formål og virksomhet:

«Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. (min uthev.) ...

Folkebibliotekene er et ledd i et nasjonalt biblioteksystem».

Folkebiblioteklovens §2 Lovens virkeområde: «Loven gjelder for den offentlige folkebibliotekvirksomheten, herunder de lokale folkebibliotekene som kommunen har ansvaret for» ...

Halden kommune har satt bedret folkehelse på kartet, likeså er det viktig for kommunen å minske frafallet fra videregående skole. Her er folkebiblioteket en god samarbeidspartner.

Halden biblioteks mediebudsjett kan ikke settes i kr. 0,- et helt år uten at det får store konsekvenser for Haldens innbyggere.

Biblioteket er som bibliotekloven sier, en del av det nasjonale biblioteksystemet. I tillegg til at vår tjeneste skal ha kvalitet, være allsidig og aktuell, har Halden bibliotek inngåtte økonomiske avtaler på lik linje med de andre folkebibliotekene i Norge, blant annet når det gjelder e-ressurser: e-bøker, tidsskriftbasen PressReader etc.

Ved Halden bibliotek må vi ha handlingsrom slik at vi kan levere et kvalitativt, allsidig og ikke minst aktuelt tilbud til barn og voksne også i 2020!

Kommentarer til denne saken