I neste års budsjett foreslår administrasjonen å legge ned Bergknatten Barnehage med virkning fra august 2020. Etter vårt syn framstår nedleggelsen som et dårlig fundert tiltak, som med et pennestrøk utraderer en institusjon i Berg-samfunnet og en veldrevet virksomhet i Halden kommune.

Nedleggelsen av Bergknatten innebærer en betydelig nedbygging av tilbudet i Berg. Bergknatten er en viktig del av nærmiljøet og er med sin plassering vegg i vegg med Berg skole unik i sitt slag i Halden. Barnehagens lokasjon representerer en stor verdi for foreldre og foresatte i Berg: Mange har fra før lang kjørevei, og muligheten til å levere og hente sine barn på samme sted er svært verdifull i en hektisk hverdag. Den største verdien tilføres imidlertid våre barn, som fra tidlig alder blir vant til skolemiljøet og med dette får en uvurderlig trygghet i overgangen fra barnehage til skole. Barnehagens tilknytning til skolen gir tilgang til flotte utearealer, og legger til rette for rasjonell drift gjennom kostnadsdeling.

Videre, barnehagen scorer høyt på kundetilfredshet, har ventelister og fantastiske turmuligheter. Men noe av det fineste og mest verdifulle på Bergknatten og Berg skole er noe man ikke kan se med det blotte øye: En fantastisk kultur som sitter i veggene, og som kommer til syne gjennom omsorg, dugnadsånd og fellesskap. Kort sagt; Bergknatten er en veldrevet barnehage med høy kvalitet som representerer en stor verdi i hverdagen til folk i Berg.

Ifølge budsjettforslaget vil nedleggelsen gi besparelser på 800.000 NOK i 2020, mens framtidige årlige besparelser er beregnet til 1,9 MNOK. Av dette er 1,5 MNOK knyttet til lønn, noe som framstår underlig all den tid Halden kommune fortsatt vil ha arbeidsgiveransvar for samtlige ansatte.

Videre, i hvilken grad har man tatt høyde for ekstraordinære kostnader som for eksempel flyttekostnader, og hvordan er risiko hensyntatt i beregningen – erfaringene fra Kongeveien skole viser at det ikke er risiko- eller kostnadsfritt å slå sammen virksomheter. For å forstå beslutningen bedre, har vi bedt om innsyn i beregningene og forutsetningene for disse, men dette har blitt avslått med begrunnelsen at dette er kommunens arbeidsdokumenter, noe vi har respekt for.

Det vi imidlertid vet, er at den beregnede besparelsen forutsetter at alle 37 barn overføres til Isebakke barnehage. Vi kan med sikkerhet si at dette ikke er et reelt scenario. Logistikkmessig vil en overflytting til Isebakke være svært ufordelaktig for mange av familiene som i dag er tilknyttet Bergknatten, og en betydelig andel vil dermed søke seg til alternative barnehager i nærheten som er private/foreldredrevet. I et slik scenario vil Halden kommune fortsatt ha arbeidsgiveransvar for sine ansatte (les: kostnadssiden opprettholdes), mens inntektssiden vil bli kraftig redusert. For illustrasjonens skyld har vi derfor etterspurt informasjon om hvordan «besparelsen» blir dersom 50 prosent går til private aktører, men vi har ikke mottatt svar på dette. I sum framstår besparelsene – som i utgangspunktet er marginale – som særdeles usikre.

Ifølge kommuneleder vil et scenario hvor kun 50 prosent av barna blir med over til Isebakke barnehage, «kunne innvirke på hvilken enhet ansatte vil bli overført til». I dette svaret leser vi at eventuell arbeidskraft som blir overflødig, vil kunne utnyttes ved andre tilsvarende enheter i kommunen. På sikt vil dette kunne representere en besparelse dersom disse erstatter ressurser i eksisterende stillinger, for eksempel som følge av naturlig avgang.

Men dette representerer også noe annet; En nedbygging av det kommunale tilbudet. Den kommunale kapasiteten og tilbudet av barnehageplasser er nemlig ikke begrenset av fasiliteter, men av antall ansatte i barnehagene. Foreldregruppa i Bergknatten tar ikke stilling til diskusjonen rundt kommunale versus private barnehageplasser, men synes det er på sin plass å påpeke implikasjonene av de beslutninger som fattes.

Det er forskjell på tiltak i en budsjettprosess: Noen tiltak handler om nedskalering av aktivitet eller kostnadsbesparelser i løpende drift, mens andre tiltak vil være av mer endelig karakter. Forslag om nedleggelse representerer en irreversibel beslutning med betydelig konsekvens, og bør være en del av en strategi – fortrinnsvis en strategi som legger til rette for langsiktig kostnadseffektivitet og kvalitet, og som tar innover seg utvikling i behov og etterspørsel. Hva er egentlig strategi og plan for barnehagestrukturen i Halden kommune på kort og lang sikt, og på hvilken måte støtter nedleggelsen av Bergknatten barnehage oppunder denne strategien? Det vet ikke engang Halden kommune, for dette planarbeidet starter først i januar 2020. I dette bildet framstår forslaget om nedleggelse av Bergknatten mildt sagt noe prematurt, men som kommuneleder kommenterte: «Det er nå budsjettprosessen pågår».

I en framtidig strategi for barnehagestrukturen i Halden kommune legger vi til grunn at man søker en modell som sikrer langsiktig kvalitet i tilbudet. Kvalitet i barnehagetilbudet ivaretas og adresseres på ulike måter, blant annet gjennom pedagognormen og kvalitetsundersøkelser.

Det er imidlertid en forutsetning som MÅ være til stede for å sikre en bærekraftig modell der kvalitet opprettholdes over tid, og det er valgfrihet – dvs. valgfrihet for foreldre til å velge seg bort fra aktører eller avdelinger som ikke leverer i henhold til forventet standard.

Alternativet til valgfrihet i barnehagemarkedet er skremmende, all den tid det ivaretar det mest dyrebare vi har. Valgfrihet betinger imidlertid at det er et visst utvalg aktører og ledige plasser å velge seg til – og det betyr at å opprettholde en viss andel overkapasitet, vil være en nødvendig driftskostnad (les: billig forsikring) for Halden kommune for å ivareta kvaliteten på sikt.

I dag er det 1390 barn i barnehager i Halden, fordelt på 82 prosent private og 18 prosent kommunale plasser. Ifølge kommuneledelsen er det 8 ledige plasser per nå – hvordan dette bildet ser ut etter en sammenslåing av Bergknatten og Isebakke barnehage, er uvisst, men det er hevet over enhver tvil at nedleggelsen av Bergknatten reduserer valgfriheten.

Nedleggelse av virksomheter er noen ganger nødvendig og riktig. Den foreslåtte nedleggelsen av Bergknatten barnehage framstår imidlertid som en særdeles dårlig fundert beslutning. Bergknatten er unik i sitt slag, og forslaget representerer en betydelig nedbygging av tilbudet i Berg. Bergknatten er en veldrevet og kostnadseffektiv barnehage med høy etterspørsel og kvalitet. De foreslåtte besparelsene er i utgangspunktet marginale, og det råder betydelig usikkerhet rundt disse som i verste fall kan dra utfallet i motsatt retning.

Forslaget representerer en nedbygging av det kommunale tilbudet, er ikke fundert i en langsiktig plan, og innebærer en betydelig forringelse av valgfriheten som er en betingelse for å sikre kvalitet på sikt. En samlet foreldregruppe ved Bergknatten setter nå vår lit til politikere i posisjon og opposisjon: Ta en klok beslutning og bevar Bergknatten barnehage!

På vegne av foreldregruppa ved Bergknatten barnehage,

Anne B. Kristiansen

Nils Chr. Herrebrøden

Maria Badea

Marthe Lie