Det begynner å bli en stund siden ett politisk parti hadde rent flertall i byen vår. Vi må trolig helt tilbake til kommunevalget 1983. Da fikk ett parti 51,8% av stemmene. At ett parti har rent flertall, betyr at partiet slipper å samarbeide med andre partier. Siden begynnelsen av 1980-tallet har to eller flere partier samarbeidet om å styre byen vår.

Politisk samarbeid handler om at flere partier går sammen for å løse ulike oppgaver, og at de forplikter seg og er ansvarlig for å oppnå felles mål. Samarbeid kan skape både engasjement, inspirasjon og oppleves som meningsfullt. Det å stå sammen med andre gir styrke, samhold og motvirker trolig en viss form for ensomhet.

Politisk samarbeid handler også om å inngå kompromisser. Et kompromiss er et resultat av forhandlinger der ingen parter får det hundre prosent som de vil, men at alle får noe. I det politiske arbeidet er kompromisset den vanligste formen for beslutninger som tas i fellesskap. Kompromiss betyr at det inngås et forlik mellom ulike interesser ved innrømmelse fra alle partene.

Etter kommunevalget i 2019 har fem ulike politiske partier utgjort flertallet i byen vår med støtte fra ett annet parti. Partiene har samarbeidet for å løse ulike oppgaver, inngått kompromisser og ulike forlik. Fra 2015 til 2019 var det fire partier som holdt sammen og styrte byen vår. Disse partiene baserte trolig også sin politikk på kompromisser og inngåelse av forlik.

Politisk samarbeid handler i stor grad om dilemmaet mellom å få noe gjennomslag for sine egne politiske saker og samtidig inngå forlik og innrømmelser med andre partier. Denne balansen mellom å ta et ansvar for partienes fellesskap på den ene siden, og tåle innrømmelser og nederlag på den andre siden, er krevende. Det er kanskje ikke så rart at velgerne enkelte ganger ikke helt kjenner igjen sitt eget parti når det samarbeider og inngår kompromisser med andre partier.

Det var muligens lettere å fatte politiske beslutninger for rundt 40 år siden da ett parti styrte alene. Likevel er det kanskje få i dag som lengter tilbake til et ettparti-styre. Politiske vedtak som tas gjennom samarbeid mellom flere partier og som bygger på kompromisser, bidrar trolig til mer mangfold og bredde i beslutningene som tas.

En får kanskje være glad for at ulike partier inngår politisk samarbeid med andre partier for å oppnå felles mål selv om dette er risikabelt. Å inngå kompromiss, forlik og ikke få det som en selv vil, kan oppleves som frustrerende og vanskelig både for politikerne og velgerne. Likevel finnes det i dag ingen alternative måter å drive politikk på som fører fram til felles mål og beslutninger. Samarbeid som bygger på engasjement, kompromisser og forlik gir som oftest de beste resultatene innenfor alle virksomheter. Dette gjelder også innenfor politikken.