Det er med stor undring og bekymring jeg nå forstår at vi står i fare for å miste Krisesenteret lokalt beliggende i Halden. Er det virkelig mulig? Krisesentrene er og skal være et lavterskeltilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner og deres barn. Vold og overgrep i nære relasjoner er en svært vanskelig og destruktiv situasjon for enkeltmenneskene som rammes – og det er et betydelig samfunnsproblem. - Også her i Halden!

Krisesentrene skal tilby både beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn. Krisesentrene er ikke bare et tilbud for de som utsettes for grov vold. Det er et like viktig tilbud for de som utsettes for psykisk vold. Det å være utsatt for fysisk og/ eller psykisk vold er en kompleks og komplisert situasjon som det kan ta lang tid og mange prosesser å erkjenne – og ikke minst komme seg ut av. Underlig nok er det svært få som drøfter slike situasjoner med fastlegen sin. Det at fastlegene ofte har dårlig tid, partneren eller foresatte har samme fastlege, følelsene av skam og skyld – det er mange, like, ulike og sammensatte årsaker til det. Uansett årsak så blir Krisesentrene særdeles avgjørende for mennesker i slike sårbarbare og farlige situasjoner.

Det at Krisesenteret ligger lokalt i vår by er vesentlig på flere områder. Først og fremst gir det en sterk signaleffekt til befolkningen om at vold i nære relasjoner tas på alvor! På den praktiske siden muliggjør det at personer utsatt for ulike typer vold kan ta kontakt/ komme innom når de klarer å snakke om dette fryktelige og vanskelige – og farlige tema. Uten å måtte reise, planlegge – eller risikere å synliggjøre det for den som utøver volden. Dette er for mange helt vesentlig for at de senere skal søke beskyttelse.

Råd- og veiledningsfasen er for mange lang og innebærer flere faser før man erkjenner situasjonen og er klar for å bryte ut og har en plan for sin vei ut. Det er viktig for mange å klare skole, jobb, foreldreomsorg og et mest mulig «vanlig liv» i denne fasen. Da må Krisesenteret ligge i nærmiljøet, byen vår Halden. Tilbudet vil blir ekstremt mye dårligere hvis denne veiledningen må oppsøkes i annen by!

Jeg jobber som rådgiver ved Halden videregående skole og fra tid til annen kommer det selvfølgelig frem at våre elever også utsettes for fysisk og eller psykisk vold fra kjærester eller av sine nære relasjoner i egen familie. Da er barnevernet aktuell samarbeidspart – men ikke minst også Krisesenteret. Vi har mange elever over 18 år. Flere vet ikke hva Krisesenteret er, hvor det er og at vi har et Krisesenter i Halden. Dersom noen skulle være i tvil så kan jeg bekrefte at det gir en svært god og nyttig effekt å kunne fortelle og informere om Krisesenteret i Halden, vise nettsiden til Krisesenter-sekretariatet (krisesenter.com). Der beskrives hva som tilbys, hvem som kan oppsøke det, at det er livssyns nøytralt osv. Jeg kan tilby meg å ringe for elevene mine, jeg kan bekrefte at jeg har kjennskap til flere av de som jobber der og jeg kan for eksempel være med opp dit første gangen. Elever kan for en periode bo på Krisesenteret og likevel klare å følge undervisningen på skolen dersom situasjonen for øvrig ikke er for kritisk. I alle typer sosialt beskriver både teori og empiri at nærhet til tjenestene, kjennskap til de andre tjenesteyterne og informasjon om tjenestene øker samarbeidet og ikke minst effekten av tjenestene. Jeg har i mitt arbeide, gang på gang, erfart det samme!

Les også

Spill for galleriet

Om Halden kommune og Eva krisesenter har et forbedringspotensial og Statsforvalteren har kommet med avvik i sin tilsynsrapport så kan da ikke det medføre til at tilbudet legges til en annen by? Dette vil bare bidra til at tjenesten som gis blir dårligere, mindre effektiv -og den blir slett ikke tilgjengelig for alle.

Tilgjengelighet i nærområdet er en vesentlig faktor! Skal vi i Halden oppfylle vårt ansvar om at voldsutsatte voksne og barn skal få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter om å kunne leve trygge og verdige liv så må Krisesenteret fortsatt være lokalisert i byen vår. Et lavterskeltilbud kan ikke legges til en annen by!