Det skriver Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), i dette debattinnlegget.
 

Dette skriver hun videre

– I kjølvannet av tilsynssaken mot en privat barnehage i Halden, blir det gjennom Halden Arbeiderblad framsatt påstander som jeg føler et sterkt behov for å korrigere.

– Anders og Elin Skrede fortjener ros for sin innsats for å avsløre sterkt kritikkverdige forhold i en barnehage i Asker. De har bidratt til å få luket ut to eiere fra barnehagesektoren som vi ikke ønsker der. Eiere som har brutt den tilliten en får som mottaker av offentlige tilskudd, og som har handlet i strid med barnehageloven og PBLs verdier.

– PBLs standpunkt overfor denne typen tillitsbrudd har jeg fra før gitt tydelig uttrykk for, både i intervju i Halden Arbeiderblad og på vårt eget nettsted pbl.no. Slike saker ser vi alvorlig på, og vi er glade for at disse eierne nå er ute av sektoren.

– Men når ekteparet Skrede nå forsøker å tegne et bilde av privat barnehagesektor som helt utenfor offentlig kontroll, så er det langt fra virkeligheten.

– Barnehageloven sier at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagene til gode og at barnehagene kan ha et rimelig årsresultat. Økonomiforskriften til barnehageloven stiller krav til barnehager som ikke gjelder for andre virksomheter i samfunnet: Barnehageeier hvert år skal rapportere opplysninger til kommunen og Kunnskapsdepartementet om bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Revisor skal her attestere på at barnehagen bruker pengene i tråd med kravene i barnehageloven.

– Rammeplanen gir klar beskjed om hva slags pedagogisk innhold alle barnehager skal tilby. Og når nå de statlige minstekravene for pedagogisk bemanning og grunnbemanning er på plass, vil handlingsrommet til barnehagene innskrenkes ytterligere.

– Sektoren er med andre ord strengt regulert. Selvsagt kan det unntaksvis dukke opp saker som systemene ikke fanger opp. Men det er ingen grunn til å tro at sakskomplekset som er avdekket i Asker, Oslo og Halden på noen måte er representativt for tilstanden i private barnehager.

– Det har aldri vært myndighetenes intensjon at det skal føres fullt økonomisk tilsyn i alle private barnehager. Dette skal i utgangspunktet bare iverksettes når kommunen fatter mistanke om at en barnehage ikke forholder seg til lovverket.

– Alle relevante data blir hvert år rapportert inn til kommunene. Når bare én av 100 barnehager har vært gjenstand for økonomisk tilsyn, må vi forutsette at det skyldes at kommunene ved gjennomgang av innrapporterte tall, regnskap og revisjon, i de andre 99 tilfellene har konkludert med at alt er i orden.

– Derfor mener jeg at det er dårlig bruk av offentlige ressurser å føre fullt økonomisk tilsyn ved alle private barnehager. At Anders Skrede, til daglig sentral i den venstreorienterte tankesmien Manifest, mener dette er prisen man må betale dersom man ønsker aksjeselskap i barnehagesektoren, kan tolkes mer som et innlegg fra en politisk aktør enn fra en bekymret forelder.

– Det finnes ingen indikasjoner på at tilbudet i private barnehager er dårligere enn i kommunale barnehager. PBL ønsker at våre barnehager skal bli kikket i kortene. Det er barna vi har barnehagene for, og aktører som ikke har barnas beste fremst i panna, har ikke noe i sektoren å gjøre.

– Men skal det være noen mening i tilsyn, vil det være merkelig å unnta halvparten av norske barnehager for risikoen for kontroll og sanksjoner. Derfor kjemper PBL for at det skal etableres et faglig kompetent og uavhengig tilsyn som kan kontrollere både kommunale og private barnehager ved mistanke om drift i strid med lover og regler. Det synes vi ikke minst barna i kommunale barnehager fortjener.

– Å tro at absolutt alt er på stell bare eierskapet er kommunalt, slik Fagforbundet i et innlegg gir uttrykk for, er ganske naivt.

– I 2010 ble det avslørt mer enn 26.000 lovbrudd i helse- og omsorgssektoren i Trondheim kommune. I Bergen fikk kommunen sist høst flengende kritikk for i flere år å ha kjent til at det er svært dårlig luftkvalitet i en barnehage, uten å gjøre noe med det. I Brønnøy kommune, der det i de kommunale barnehagene per 15. desember 2016 ble rapportert å være 7,7 barn per voksen, slo Utdanningsforbundet og FAU for et år siden alarm om det de oppfattet som uforsvarlige tilstander i noen av kommunens barnehager.

– Forskning viser at det er for stor kvalitetsforskjell mellom gode og ikke fullt så gode barnehager i Norge. Vi i PBL har et sterkt ønske om å gjøre vårt for å rette opp i disse forskjellene.

– Men skal arbeidet lykkes, er det viktig å bruke ressursene riktig – og å måle barnehager på kvalitet, ikke på eierskap.