Rokke Bygdelag er en velforening. Av vedtektene framgår at lagets formål er å ivareta bygdas interesser og virke for at bygda skal bli et enda triveligere sted å bo.

Fra Halden Arbeiderblad er Bygdelaget kjent med at kommunen ønsker å etablere asbestdeponi på Rokke avfallsanlegg. Det framkommer at kommunen pr. i dag har godkjenning for å deponere 100 tonn asbest i året på avfallsanlegget. Nå har kommunen søkt om å få øke grensen til 60 000 tonn, og visstnok er denne søknaden en administrativ sak.

Det høres i seg ganske spesielt ut, at politisk styring i kommunen ikke skulle behandle slik stor endring i deponi-godkjenningen. Det er en økning på 59 900 tonn.

Det framgår at det i første omgang «bare» er aktuelt med 10 000 tonn, men søker om 60 000 tonn. En økning fra 100 tonn til 10 000 tonn er en økning på 9 900 tonn, er ikke noen liten økning det heller. Og at man etter hvert vil øke mottaket til 60 000 tonn.

Det framgår at Rokke avfallsanlegg er et sted hvor det er mulig å deponere asbest på en miljøvennlig og sikker måte.

Det åpnes for levering av asbestholdig materialer fra et større geografisk område.

Det framgår at saken er til behandling hos Fylkesmannen.

Det er kjent at asbest er en miljøgift som kan fremkaller kreftsykdom i lungene. Behandling av asbestmateriale er belagt med strenge regler.

Vi forstår at kommunen ønsker og trenger penger. Vi ønsker å sette søkelyset på vår interesse for informasjon før dette igangsettes i bygda. På denne bakgrunn ønsker Bygdelaget å stille spørsmål vedr. informasjon som framgår i Halden Arbeiderblad. Vi vet ikke hva slags utredninger og vurderinger som er gjort.

  • Miljø-belastning?
  • Støvplager?
  • Risiko ved langvarig lagring?
  • Hva med trafikk-forholdene?
  • Hva med asbeststøv under transport til og fra avfallsplassen?
  • Hva med avrenning fra asbest under transport til og fra avfallsplassen når det regner?
  • På hvilken måte tenker en seg deponiet? Lukket system? Hva med regnavrenning fra deponiet? Oppsamling i lukket tank? Avrenning til grunnvann?
  • Måling av kvaliteten i bekken, er det foretatt?
  • Hva om vannkvaliteten i bekken påvirkes av asbestlageret?