Formålet med sentrumsplanen var å legge til rette for en helhetlig planlegging og utvikling av Halden sentrum. Det skulle bli lettere og mer forutsigbart for investorer og utbyggere, sentrum skulle bli mer attraktivt – og Halden skulle tiltrekke seg og ta imot en stadig voksende befolkning.

Sentrumsplanen skulle støtte opp om næringslivets vekstbehov, og det skulle legges til rette for 1000 nye boliger i sentrum – ikke minst boliger for barnefamilier.

Resultatet kjenner vi alle. Den forventede boligboomen i sentrum har latt vente på seg – og man skal lete med lykt og lupe for å finne eksempler på hvordan sentrumsplanen har bidratt til å utvikle sentrum, eller svare på næringslivets vekstbehov.

Netto innflytting til Halden har falt jevnt og trutt fra 2010 (442) til 2020 (45) – dette samtidig som vi ser nærmest en befolknings-, bygge- og boligboom i de andre Østfoldbyene. Noe av dette skyldes helt åpenbart at sentrumsplanen ikke er en plan for utvikling, men langt på vei en plan for å bevare Halden sentrum akkurat som det er i dag.

Der hvor sentrumsplanen skulle gjøre det lettere å utvikle nye boligprosjekter, transformere deler av byen – og konvertere eldre bygningsmasse til boligformål – har planen strengt tatt bidratt til å gjøre dette vanskeligere.

I utkastet til arealplan tar man langt på vei inn over seg at sentrumsplanen for Halden har vært en skuffelse – slik det ble forutsett allerede da planen ble lagt frem. Anslaget på 1000 nye boenheter nedjusteres til 500 – og man innrømmer at dette skyldes at boligbyggingen og sentrumsutviklingen går tregere enn forutsatt.

Istedenfor å gjøre noe med sentrumsplanen, noe som kunne bidra både til vekst og utvikling i byen – velger man heller å endre strategi. Nå sier man i arealplanen at man ikke lenger vil satse på barnefamilier i sentrum, men på eldre og aleneboende. Det betyr vel strengt tatt veldig små leiligheter og hybler til de aleneboende, og overprisede leiligheter til pensjonister som vil selge eneboligene sine og sette sparepengene i en dyr leilighet i sentrum.

Barnefamiliene skal igjen skyves ut i randsonene, de vil man åpenbart ikke lenger ha i sentrum.

Det er uforståelig at man i arealplanen viser til hvordan sentrumsplanen har feilet som verktøy for å nå de helt konkrete målsettingene man satte seg – uten at man samtidig legger opp til en revisjon og rullering av sentrumsplanen sammen med arealplanarbeidet.

Å utvikle Halden som en attraktiv by, svare på næringslivets vekstbehov – og bremse det radikale fallet i netto tilflytting krever ikke bare politisk handlekraft – det krever også offensive og fremtidsrettede tiltak og planer.

Det krever politikere som evner å finne balansen mellom behovet for vekst, utvikling og bevaring. Det handler om å legge til rette for utviklere og profesjonelle aktører som vil bidra til å nå de målene våre folkevalgte setter seg. Dette lykkes man med i de andre Østfoldbyene, det burde være mulig også i Halden.

På den måten kan Halden også ta del i fremtiden. Det trengs, for den spiralen vi er i nå - er ikke bærekraftig.