Gå til sidens hovedinnhold

Arealplan ute av kontroll?

FRITT ORD

Den arealplan som er vedtatt i Halden kommune gjelder fram til 2023. Det har alle grunneiere og utbyggere forholdt seg til når det gjelder utbygginger av områder som det er foretatt millioninvesteringer i vei, vann og avløp.

Arealplanen som nå er gjeldende, ble vedtatt med et stort flertall i kommunestyret og hadde en forutsigbarhet i seg som for dem som ville investere i kommunen kunne stole på. Av en eller annen grunn så har administrasjonen i kommunen i sin saksbehandling i flere år fremmet innstillinger ovenfor politisk nivå slik at mye av arealdisponeringen skal utsettes til etter at ny arealplan har blitt vedtatt. Det har det rødgrønne politiske flertallet som nå har overtatt sluttet seg til.

Det har medført at flere områder hvor det er lagt ned millioner i vei, vann og avløp har blitt «verdiløse» og at tomtetilgangen stort sett har stoppet opp. Noen mener allikevel at det er 700 ferdig regulerte tomter i Halden. Det kan stilles et enkelt spørsmål i den sammenheng. Hvor kan den enkelte som ønsker å kjøpe seg en tomt henvende seg i den sammenheng. Vil kommunen med sin administrasjon medvirke til at en slik liste settes opp, slik at både enkeltpersoner, små og mellomstore firmaer kan henvende seg dit for å få tildelt tomt som en kan få kjøpt.

Det ble startet en gjennomgang av arealplan i forrige kommunestyreperiode. Den styringsgruppa som da arbeidet med planen holdt på så lenge at Formannskapet som er det overordna planutvalget fremmet forslag om at gruppa ble nedlagt. Administrasjonen skulle så overta deres arbeide for at framdrift skulle skje. Jeg skal ikke i dette innlegget komme med noen betraktninger om hvorfor det politiske arbeidet i gruppa stoppet opp. En bare konstaterer at det skjedde. Etter kommunevalget i 2019 startet så det politiske arbeidet opp igjen som til nå har vært styrt av det mye omtalte utvalget på 5 personer. Det ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2019. etter forslag fra gruppelederen i Arbeiderpartiet.

Forslaget har i seg at det skal legges fram strategiske føringer og anbefalinger og retninger i arbeidet med arealdelen i henhold til planprogrammet. Det har også kommet fram i HA at slik er det. Med andre ord, det blir en helt ny politisk kurs som nå skal iverksettes i kommunen når det gjelder arealdisponeringen. Slik er det ut ifra kommunestyrets vedtak enten en liker det eller ikke.

Det er bare å gratulere Miljøpartiet med den kursendringen som her har skjedd. Det er et godt politisk håndverk som her er utført. Det de gikk til valg på blir nå gjennomført både gjennom fortetting med blokker i sentrum og langt mindre boligbygging i distriktene i kommunen. Det skal også skje en fortetting i alt eksisterende områder. Det har de åpent sagt i flere innlegg i HA slik at dette burde ikke overraske noen.

At de andre 5 rødgrønne partiene slutter seg til det som her skjer får en bare akseptere. Det er det demokratiet vi lever i. Så vil det sikkert bli hevdet at slik er det ikke. Da vil motargumentet bli at når storsenteret er bygget ferdig, nytt museum i parken er ferdig, helsehuset på Stangeberget er ferdig ombygd, ny skole på Os er klar, inkludert med idrettsarena og en svømmehall med 50 meters basseng ved Jernbanegata er lånegjelda så stor at det ikke er mere penger til distriktene. Dette har vært en villet politikk fra Miljøpartiet som de andre 5 rødgrønne partiene har sluttet seg til. Det ser vi ut ifra det arbeidet som har skjedd så langt og som er vel dokumentert gjennom HA som ingen av de andre 5 partiene har vært imot. Blir det slik når saken kommer til kommunestyret er en annen sak. Pensjonistpartiet støtter ikke det arbeidet som her har skjedd på noen måte. Det har vi i flere leserinnlegg i HA redegjort for.

Kommentarer til denne saken